FFFS 2020:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse;

beslutade den 17 juni 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 9 och 10 §§ förordningen

(2019:809) om tjänstepensionsföretag i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

dels att nuvarande 1 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 1 kap. 4 § ska betecknas 1 kap. 3 §,

dels att 1 kap. 2 § och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga försäkringsbolag, och

3. försäkringsföreningar.

Föreskrifterna gäller i tillämpliga delar även på gruppnivå för en sådan grupp som

avses i 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043).

10 kap.

2 § 1

Ett försäkringsföretag ska när det ansöker om tillstånd enligt 2 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) skriftligen lämna de uppgifter som anges i bilagorna 2 a

och 2 b.

Uppgifterna enligt första stycket ska även lämnas i samband med en sådan anmälan

som avses i 10 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020.

ERIK THEDÉEN

Anna Wedin

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

FFFS 2020:7

Utkom från trycket

den 24 juni 2020