FFFS 2020:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2019:19) om pensionsstiftelser;

beslutade den 17 juni 2020.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 kap. 9 och 10 §§ förordningen

(2019:809) om tjänstepensionsföretag i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

dels att nuvarande 4 kap. 1–8 §§ ska betecknas 4 kap. 2–9 §§,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 3 § och rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 1, 2, 4–6 och 8 §§ ska sättas närmast före

4 kap. 2, 3, 5–7 respektive 9 §,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., två nya paragrafer, 3 kap. 9 § och

4 kap. 1 §, en ny bilaga och närmast före 4 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1967:531)

om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Föreskrifterna gäller för en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller

tredje stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. För en pensions-

stiftelse som avses i 9 a § första stycket samma lag gäller 4 kap. 1 §.

2 § I föreskrifterna finns bestämmelser om

– vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna och hur informationen ska

lämnas (2 kap.),

– vad en pensionsstiftelses styrdokument ska innehålla och hur stiftelsen ska offent-

liggöra information om ersättningspolicyn (3 kap.),

– hur en pensionsstiftelse får använda derivatinstrument och vad stiftelsens place-

ringsriktlinjer och konsekvensredogörelse ska innehålla (4 kap.), och

– lämplighetsprövning (5 kap.).

3 kap.

9 § En pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i ersättnings-

policyn på sin webbplats.

Om stiftelsen inte har en egen webbplats ska den hålla informationen tillgänglig på

en annan webbplats som enkelt kan nås.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

FFFS 2020:8

Utkom från trycket

den 24 juni 2020

FFFS 2020:8

2

4 kap. Placeringar

Användning av derivatinstrument

1 § En pensionsstiftelse ska när den använder derivatinstrument undvika en över-

driven riskexponering gentemot en och samma motpart och gentemot andra risker i

derivatverksamheten.

3 § Placeringsriktlinjerna ska i fråga om placeringsstrategi innehålla

1. en övergripande beskrivning av vilka tillgångar pensionsstiftelsen får placera i,

2. en uppgift om pensionsstiftelsens avkastningsmål och hur den avser att uppnå

detta mål,

3. en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser

som stiftelsen har till uppgift att trygga,

4. en beskrivning av pensionsstiftelsens strategiska allokering, där det framgår vilken

fördelning av placeringarna, uppdelat på tillgångsslag, som är tillåten i olika

placeringsformer och på olika marknader, och

5. en uppgift om hur pensionsstiftelsen, i förekommande fall, beaktar miljöfaktorer,

sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut.

5 kap. Lämplighetsprövning

1 § En pensionsstiftelse ska i samband med att en styrelseledamot eller suppleant

utses underrätta Finansinspektionen om detta och skriftligen lämna de uppgifter som

framgår av bilagan.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020.

ERIK THEDÉEN

Anna Wedin

FFFS 2020:8

3

Bilaga

Anmälan lämplighetsprövning (pensionsstiftelser)

Fyll i formuläret genom att kryssa i aktuell svarsruta och lämna ditt svar på anvisad

plats. Om du behöver mer utrymme går det bra att bifoga bilagor.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från

exempelvis Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndig-

heten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

Ange namn på den pensionsstiftelse, och organisationsnummer, som prövningen

avser.

Namn:

Organisationsnummer:

Ange kontaktuppgifter till den person som Finansinspektionen ska kontakta vid

frågor.

Namn:

Titel:

Företag eller annan

organisation:

Adress:

Telefon (även

riktnummer):

Mejladress:

1.2 Namn och position för den som lämplighetsprövningen avser

Ange namn på den person som lämplighetsprövningen gäller.

Namn:

Ange vilken position i pensionsstiftelsens styrelse som prövningen avser.

styrelseordförande

styrelseledamot

styrelsesuppleant

FFFS 2020:8

4

2 Uppgifter som lämnas av den person som lämplighets-

prövningen gäller

2.1 Personnummer, namn och uppgifter om bostadsadress och telefon

Fyll i följande uppgifter:

Namn:

Personnummer

(ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

eller motsvarande:

Bostadsadress:

Telefon (även

riktnummer):

Mejladress:

Kompletterande uppgifter om du inte är folkbokförd i Sverige

Du som inte är folkbokförd i Sverige lämnar även uppgifter nedan. Bifoga även en

vidimerad kopia av en identitetshandling.

Födelsedatum:

Födelseort och land:

Nationalitet:

Passnummer:

Eventuella tidigare

nationaliteter:

Eventuella tidigare

namn:

Har du tidigare lämplighetsprövats?

Har du tidigare lämplighetsprövats av Finansinspektionen som styrelseledamot eller

styrelsesuppleant i den nu aktuella pensionsstiftelsen? Sätt kryss nedan.

Ja, styrelseledamot

Ja, styrelsesuppleant

Nej

FFFS 2020:8

5

2.2 Meritförteckning

Du behöver även bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om

din utbildning, din arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning

ange

- typ av utbildning (t.ex. högskola, utbildningsföretag),

- utbildningsområde (t.ex. finansiell analys),

- tidsperiod,

- omfattning, och

- utbildningens säte.

I fråga om arbetslivserfarenhet och erfarenhet från styrelsearbete ange

-

vilken organisation som avses,

-

organisationens verksamhet,

-

din befattning eller position,

-

dina arbetsuppgifter, och

-

aktuell tidsperiod.

2.3 Intressekonflikter

Kan det i och med den position som prövningen avser och dina övriga engagemang

uppstå någon eller några intressekonflikter?

Ja

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

FFFS 2020:8

6

2.4 Anseende

Ja Nej

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid en svensk eller

utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke

om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk

brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk

eller utländsk domstol för annat brott än enligt 1 a?

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller

varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett

rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvars-

frihet?

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en

anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som

ledande befattningshavare i ett annat rörelsedrivande

företag?

e) under de senaste fem åren blivit entledigad från ett uppdrag

som styrelsemedlem eller revisor i ett finansiellt företag

eller ett annat rörelsedrivande företag?

2. Är du part i ett pågående brottmål?

3. Har du själv eller känner du till att något företag där du är eller har

varit ledande befattningshavare, har eller har haft en annan

nyckelfunktion eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har haft

kontroll över

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i ett

skiljenämndsförfarande eller en civilrättslig process eller

förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för

skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i

konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

c) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift,

sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder,

anmärkning, varning eller återkallelse av ett tillstånd) av en

tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått

avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt

begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk

behörig myndighet?

Om du svarat ja på punkten e, bifoga en kopia av den utländska

myndighetens beslut.

FFFS 2020:8

7

4. Om du svarat ja på någon av frågorna 1–3, redogör för omständigheterna nedan.

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

4 Bilagor

Ange vilka bilagor som du bifogar utöver meritförteckningen enligt 2.2.

Jag intygar att uppgifterna är riktiga och fullständiga.

(Här ska den person som anmälan gäller skriva under)

…………………………………………………………

Ort och datum

…………………………………………………………

Underskrift

…………………………………………………………

Namnförtydligande