FFS 1978:51

_

% FÖRSVARETS ' . FFS 197851

FÖRFATTNINGSSAMLING Sida 1 (3)

FORSVARETSMATERIELVERK

* ”IF-REDAKTIONEN _ _ _ ' Saknr 921

' meosmcxuom ' Sindllm If

ISSN 0047-7576

u n Bror a.m.... .

, , , .

gUtkom från

;(rycket

' .

"* Förordning . . |1978-07—17 ;

0 om fortsatta försök med mötesverksamhet m.m. vid militära ;

förband -

utfärdad den.6 juli 1978. 4

A. Mötesverksamhet för ungdomsorganisationer

l. Förhandschef skall kostnadsfritt tillhandahålla lokal åt i

ungdomsorganisation med antagna stadgar för att organisationen '

skall kunna anordna möten för värnpliktiga i tjänst vid förband!

på deras fritid .

2. Lokal skall tillhandahållas i omedelbar närhet av förhan—

X det. Lokal får också upplåtas inom förbandet i den mån så kan

ske med hänsyn till ordnings—, arbets— och lokalförhållanden. ,

Förhandschef anvisar lokal och meddelar erforderliga ordnings—

före skrifter .

3. Om möte äger rum inom förbandet ansvarar förbandschefen för

. ordning och säkerhet. En värnpliktig eller anställd renresentant

inom förbandet för ifrågavarande organisation skall vara an—

svarig för mötet.

Om mötet äger rum utanför förbandet åvilar ansvaret för ordningi

m .m. mötesanordnande organisation .

h. Ansökan om lokalupplåtelse skall göras skriftligen. Av an—

sökan skall b1.a. framgå. vad mötet avser att behandla.

I ,. .. .. . . ..

15. Hotena skall vara oppna for samtliga Vid forbandet verk—

.

uh-r'l'rvek s...”... Stockholm um .

FPS 1978:51 saknr 921

samma personer. Därutöver äger högst 10 representanter för

'vederbörande organisation eller andra som organisationen .

utser rätt att delta vid möte inom förbandet. Dessa skall

namnges vid ansökan om lokalupplåtelse.

6. För mötesförberedelser och möte disponeras icke tjänstetid.

7. För tillträde till militärt område gäller bestämmelserna

i tjänstereglemente för försvarsmakten kap'. 18.

8. Andra möten

Värnpliktiga får efter tillstånd av förbandschefen disponera

:lokal för att anordna sammankomst för personal som är verksam

inom förbandet. Framställning om sådant tillstånd, med uppgift

om syfte, tid, plats och beräknat antal deltagare, skall göras

i god tid och senast dagen före sammankomsten. Tillstånd

förenas med de villkor och föreskrifter som behövs av hänsyn

till ordning och säkerhet.

(! . Affischering

Inom varje förhand skall på. lämplig plats finnas anslagstavla

till de värnpliktigas förfogande. Förbandschef'meddelar er—

forderliga ordningsföreskrifter rörande affischering.

D. Skrifter

Inom kasernområde får tidningar, flygblad, stenciler och andra

skrifter som inte gäller tjänsten läggas ut endast på särskilda

platser. Sådana platser anvisas av förhandschef.

För att annan än tryckt skrift skall få läggas ut skall tydligt

framgå vilken person inom förbandet som ger ut eller på annat

sätt svarar för skriften.

E. Samråd

Beslut av förbandschef enligt ovanstående bestämmelser fattas

Sido

((D

FPS 15:78:51 saknr 921

efter samråd i förbandsnämnd.

F Övrigt

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författninga—

samling (FPS).

Genom dessa bestämmelser ME Kungl. Maj :ts bestämmelser

den 28 juni 1971! angående försök med mötesverksamhet m.m. vid

)

militära förband1 .

För möten i samband med ärlig konferens för värnpliktiga

(värnpliktskonferens) gäller i annan ordning fastställda .

bestämmelser .

Förordningen träder i kraft två veckor efter den dag, då

förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket.

På regeringens vägnar

; vay OLSSON

Jan Nilsson

(Försvars departement et )_

Sldu