FFS 1980:35

FFS 1980:35

Utkom från trycket 1980-10-10

Förordning om tillgodoräknande av FN-tjänstgöring m.m. som

författningsenlig tjänstgöring;

utfärdad den 25 september 1980.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Militär reservpersonal som har varit anställd och fullgjort

beredskapstjänstgöring utom Sverige under en sammanhängande

tid av minst tre månader i FN-tjänst får efter beslut av

överbefälhavaren eller enligt hans bestämmande, en

försvarsgrenschef eller en chef för reserv med sammanlagt

högst 32 dagar tillgodoräkna sig denna tjänstgöring som

författningsenlig tjänstgöring.

2 §

Personal i försvarets medicinalkårs reserv och läkarpersonal

med arvodestjänst i medicinalkåren som har varit anställd

och fullgjort beredskapstjänstgöring utom Sverige under en

sammanhängande tid av minst 30 dagar i FN-tjänst eller inom

Röda korsets katastrofhjälpsverksamhet får efter beslut av

överbefälhavaren eller enligt hans bestämmande chefen för

medicinalkåren med halva antalet tjänstgöringsdagar dock

högst 40 dagar för en tjänstgöringsperiod om 90 dagar och

sammanlagt högst 60 dagar, tillgodoräkna sig denna

tjänstgöring som författningsenlig tjänstgöring.

3 §

Tillgodoräknande av tider enligt 1 och 2 §§ får inte avse den

planlagda författningsenliga tjänstgöringstiden för utbildning

eller övning i vederbörandes krigsbefattning.

4 §

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning

meddelas av överbefälhavaren.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling

(FFS).

Förordningen träder i kraft två veckor efter den dag, då den

enligt uppgift på den utkommit från trycket och tillämpas

även på den som påbörjat och ännu inte avslutat tjänstgöring

före förordningens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

ERIC KRÖNMARK

Olof Forssberg

(Försvarsdepartementet)