FFS 1982:30

FFS 1982:30

Utkom från trycket 1982-07-01

Överbefälhavarens kungörelse om tjänstetecken för militärpolispersonal samt

vakt- och ordningspersonal m fl;

utfärdad den 17 juni 1982.

Överbefälhavaren föreskriver med stöd av förordningen (1980:123)

med reglemente för militärpolisen och av förordningen (FFS 1982:2)

om ändring i tjänstereglementet för försvarsmakten följande.

1 §

Militärpolispersonal, vakt- och ordningspersonal samt annan

personal vid försvarsmakten med bevakningsuppgift skall då

tjänsteverksamheten så kräver bära tjänstetecken i form av en 12,5 cm

bred armbindel på livplaggets (ytterplaggets) vänstra överärm.

2 §

Armbindeln för militärpolis skall vara av material i mörkblå

färg och försedd med åtta cm höga bokstäver "MP" i vit färg mitt på

armbindeln.

3 §

Armbindeln för vakt- och ordningspersonal m fl enl 1 § skall

vara av material i mörkblå färg och försedd med fem cm höga bokstäver

"VAKT" i gul färg mitt på armbindeln.

4 §

Försvarets materielverk upphandlar och tillhandahåller

armbindlar för samtliga myndigheter inom föravarsmakten.

5 §

Armbindlar utlämnas till enskilda i samband med vederbörlig

tjänsteförrättning och återlämnas till myndigheten efter

tjänsteförrättningens slut. Militärpolispersonalen och anställda

vaktchefer samt vid behov även tillsynsmän tilldelas armbindlar som

tjänstebruksutrustning.

6 §

Samtliga inom försvarsmakten befintliga polis- och vaktmärken

i metall skall förstöras enligt de närmare föreskrifter som

utfärdas av försvarets materielverk. Två märken av var sort skall

dock överlämnas till försvarsstabens säkerhetsavdelning samt till

vardera armémuseum, marinmuseum och flygvapenmuseum. Dessutom

får förband (skolor) behålla två märken av var sort för museiändamål

(regementsmuseum, motsv).

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då

kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i FFS, men

tillämpas beträffande arabindlar för vakt- och ordningspersonal

m fl från den tidpunkt försvarets materielverk tillkännager att

armbindlar har tillhandahållits, då föreskrifterna i

försvarsstabsskrivelsen Fst/In 20/1 1961 nr 3:10 (C Fst) upphör att

gälla.

Vaktmärken bärs enligt vederbörande chefs bestämmande intill

dess armbindlarna har tillhandahållits.

På uppdrag av överbefälhavaren

Bengt Wallroth

Chef för försvarsstabens

operationssektion 5

E Ygge

(Chef för säkerhetsavdelningen)