FFS 1986:34

FFS 1986:34

Utkom från trycket 1986-12-11

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1984:57) med reglemente för

Konungens Hospitalsfond;

utfärdad den 20 november 1986.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen

(FFS 1984:57) med reglemente för Konungens Hospitalsfond

dels att 8 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf,

9 §, av följande lydelse.

8 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden då

fondens angelägenheter påkallar det, dock minst en gång varje

kalenderhalvår.

Direktionen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande.

9 §

Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar,

upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva

frågor om utlämnande av allmänna handlingar och överklagande av

nämndens beslut.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets

författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSS0N

Olof Forssberg

(Försvarsdepartementet)