FFS 1987:12

FFS 1987:12

Utkom från trycket 1987-06-16

Förordning om krigsfrivilliga vid försvarsmakten;

utfärdad den 21 maj 1987.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Som krigsfrivilliga i försvarsmaktens krigsorganisation

får antas de som inte redan är tjänstgöringsskyldiga vid

försvarsmakten.

Vid antagningen av krigsfrivilliga skall hänsyn tas till behovet

av personal inom totalförsvaret i övrigt.

2 §

Den som antas som krigsfrivillig skall

1. vara svensk medborgare,

2. under antagningsåret fylla lägst 18 år,

3. med hänsyn till militär eller civil utbildning eller andra

kvalifikationer vara lämplig för tjänstgöring i försvarsmaktens

krigsorganisation.

3 §

Antagning av krigsfrivilliga sker genom att ett avtal

(krigsfrivilligavtal) träffas mellan försvarsområdesbefälhavaren

eller en annan myndighet som överbefälhavaren bestämmer

(antagningsmyndigheten) och den frivillige.

4 §

Innan någon antas som krigsfrivillig skall länsarbetsnämnden

och länsstyrelsen ha beretts tillfälle att avge yttrande.

5 §

I krigsfrivilligavtalet skall den krigsfrivillige åta sig att

tjänstgöra vid Försvarsmakten i krig och under beredskapstill-

stånd samt annars när värnpliktiga har inkallats till tjänstgöring enligt

27 § 2 mom. Eller 28 § värnpliktslagen (1941:967).

6 §

Ett krigsfrivilligavtal får hävas av antagningsmyndigheten med

omedelbar verkan.

Den krigsfrivillige får säga upp krigsfrivilligavtalet. om

antagningsmyndigheten inte medger kortare uppsägningstid,

upphör avtalet att gälla tidigast tolv månader efter

antagningen med i avtalet angiven uppsägningstid.

Den krigsfrivillige får inte säga upp avtalet under den tid

då han är tjänstgöringsskyldig på grund av detta.

7 §

Om förmåner till krigsfrivilliga finns särskilda

föreskrifter.

8 §

Utöver den tjänstgöring, som omfattas av krigsfrivilligavtalet,

kan den krigsfrivillige efter eget åtagande genomgå utbildning

och fullgöra tjänstgöring enligt förordningen (FFS 1987:8) om

frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling

(FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1987, då Kungl. Maj:ts

brev den 4 september 1959 om antagning av krigsfrivilliga 1) skall

upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTRÖM

Olof Forssberg

(Försvarsdepartementet)

1) Intaget i TKG 123:700208