FFS 1992:29

Överbefälhavarens föreskrifter om användning av särskilda anläggningsnummer (B-nummer) beslutade den 20 oktober 1992 Överbefälhavaren föreskriver med stöd av 7 § i förordningen (1981:421) om säkerhetsskydd vid statliga myndigheter följande 1§ Dessa föreskrifter gäller användandet av särskilda anläggningsnummer, B-nummer, inom försvarsmakten. 2§ En militärbefälhavare får inom ett militärområde av sekretesskäl tilldela viktiga anläggningar inom försvarsmakten ett B-nummer. 3§ Ett B-nummer får inte användas i en handling om handlingen är avsedd att vara offentlig (t ex öppen telefonkatalog och reseorder). Ett B-nummer får heller inte användas vid telefonsamtal som inte är krypterat. 4§ Ansökan om besökstillstånd till en anläggning enligt 2 § görs på därför avsedd blankett med iakttagande av bestämmelserna i 3 §. Ansökan insänds till säkerhetsansvarig myndighet. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 1992. B Gustafsson

FFS 1992:29

Utkom från trycket 1992-11-06

Överbefälhavarens föreskrifter om användning av särskilda

anläggningsnummer (B-nummer)

beslutade den 20 oktober 1992

Överbefälhavaren föreskriver med stöd av 7 § i förordningen

(1981:421) om säkerhetsskydd vid statliga myndigheter följande

1 §

Dessa föreskrifter gäller användandet av särskilda

anläggningsnummer, B-nummer, inom försvarsmakten.

2 §

En militärbefälhavare får inom ett militärområde av sekretesskäl

tilldela viktiga anläggningar inom försvarsmakten ett B-nummer.

3 §

Ett B-nummer får inte användas i en handling om handlingen är

avsedd att vara offentlig (t ex öppen telefonkatalog och reseorder).

Ett B-nummer får heller inte användas vid telefonsamtal som

inte är krypterat.

4 §

Ansökan om besökstillstånd till en anläggning enligt 2 §

görs på därför avsedd blankett med iakttagande av bestämmelserna i 3 §.

Ansökan insänds till säkerhetsansvarig myndighet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 1992.

B Gustafsson

Stefan Ryding-Berg