FFS 1992:34

FFS 1992:34

Utkom från trycket 1992-12-21

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1980:35) om tillgodoräknande av

FN-tjänstgöring m.m som författningenlig tjänstgöring:

utfärdad den 10 december 1992.

Regeringen föreskriver 1) att rubriken till förordningen (FFS 1980:35) om

tillgodoräknande av FN-tjänstgöring m.m. som författningsenlig tjänstgöring samt 1

och 2 §§ förordningen skall ha följande lydelse.

Förordning om tillgodoräknande av tjänstgöring i utlandsstyrkan inom

försvarsmakten m.m. som författningsenlig tjänstgöring

1 § 2)

Reservofficerare som har varit anställda och fullgjort tjänstgöring utom Sverige

under en sammanhängande tid av minst tre månader i ut landsstyrkan inom

försvarsmakten får efter beslut av Överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande,

en försvarsgrenschef med sammanlagt högst 32 dagar tillgodoräkna sig denna

tjänstgöring som författningsenlig tjänstgöring.

2 §

Reservofficerare i hälso- och sjukvårdstjänst som har varit anställda och fullgjort

tjänstgöring utom Sverige under en sammanhängande tid av minst 30 dagar i

utlandsstyrkan inom försvarsmakten eller inom Röda korsets

katastrofhjälpsverksamnet får efter beslut av Överbefälhavaren eller enligt hans

bestämmande Försvarets sjukvårdsstyrelse med halva antalet tjänstgöringsdagar

dock högst 40 dagar för en tjänstgöringsperiod om 90 dagar och samnanlagt högst

60 dagar, tillgodoräkna sig denna tjänstgöring som författningsenlig tjänstgöring.

1)Jfr prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr. 1992/93:67. 2) Senaste lydelse

FFS 1984:36.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

ANDERS BJÖRCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)