FFS 1993:40

FFS 1993:40

Utkom från trycket 1993-11-29

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygtjänst och flygsäkerhet för

Försvarets Materielverks Provningsavdelning (FMV:PROV);

beslutade den 15 november 1993.

Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver med stöd av 134 §

luftfartsförordningen (1986:171) och förordning 1983:276 om

verksamheten inom försvarsmakten, följande.

Grunder

1 §

All flygtjänst vid FMV:PROV inklusive flygtjänsten vid

försöksplatserna vid Karlsborg och Vidsel genomförs enligt

föreskrifter utfärdade av CFV.

2 §

Ledning av flygverksamheten vid FMV:PROV skall organiseras

som vid flygvapnets flottiljer vad gäller ansvar. Befattningshavare

motsvarande flottiljchef, flygchef, teknisk chef och divisionschef

skall utses och ges de befogenheter som framgår av OSF och bestämmelser

för flygmaterieltjänsten.

Ansvar m m

3 §

FMV:PROV utarbetar bestämmelser för flygtjänstens organisation

och därmed sammanhängande ansvar. Dessa delges CFV,

FMV:FLYGMATERIELLEDNING (FMV:FML) och Saab Military Aircraft.

4 §

Flygande personal vid FMV:PROV kommenderas till flygtjänst av

respektive försvarsgrenschef.

5 §

CFV beslutar om befattningshavare som ges rätt att fatta beslut

om flygning samt om personal för flygtjänst på olika flygplantyper.

Förslag insänds namneligen till CFV via FMV:FML.

C FMV:PROV utarbetar i samråd med Saab Military Aircraft bestämmelser

för egen personals flygtjänst vid Saab Military Aircraft samt

för Saab Military Aircraft personals flygtjänst vid FMV:PROV.

Dessa bestämmelser delges CFV, och FMV:FML genom C FMV:PROV försorg.

6 §

Då så erfordras för provningsverksamhet får C FMV:PROV besluta

om gränsvärden för flygning som avviker från bestämmelser i OSF.

Därvid skall orientering om beslutade avsteg från OSF sändas in

till CFV, och FMV:FML om möjligt tio dagar före aktuell verksamhet.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1993-12-01. Samtidigt upphävs

FFS 1988:19.

Lars-E. Englund

K-G Widén