FFS 1994:1

Överbefälhavarens föreskrifter om identitetskkort m m för kombattanter samt för militär sjukvårds- och själavårdspersonal

Bilaga är inte med här

FFS 1994:1

Utkom från trycket 1994-01-27

Överbefälhavarens föreskrifter om identitetskkort m m för kombattanter samt

för militär sjukvårds- och själavårdspersonal;

beslutade den 12 januari 1994.

Överbefälhavaren föreskriver med stöd av 18 § första stycket totalförsvarets

folkrättsförordning (1990:12) följande.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om identitetskort och,

i förekommande fall armbindel för

- kombattanter enligt 2 och 3 §§ totalförsvarets folkrättsförordning

(1990:12),

- personal krigsplacerade inom den militära hälso- och sjukvården,

- själavårdspersonal knutna till försvarsmakten.

IDENTITETSKORT FÖR KOMBATTANT

2 § Identitetskort för kombattant skall innehålla uppgifter om innehavarens

fullständiga namn, personnummer och tjänstegrad eller titel. Identitetskortets

utformning framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

3 § Identitetskort skall senast vid krig eller krigsfara tilldelas den personal som

enligt 2 och 3 §§ totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) anses som

kombattanter,

4 § Identitetskort för kombattant skall vid höjning av grundberedskapen

redan i fred tilldelas följande militär personal.

1. Yrkesofficerare,

2. Reservofficerare,

3. Hemvärnspersonal.

5 § Varje identitetskort för kombattant skall upprättas i två likalydande exemplar,

varav ett behålls av utfärdande myndighet.

IDENTITETSKORT FÖR MILITÄR SJUKVÅRDS- OCH

SJÄLAVÅRDSPERSONAL

6 § Identitetskort för militär sjukvårds- och själavårdspersonal skall innehålla

uppgifter om innehavarens fullständiga namn, personnummer, tjänstegrad eller titel,

signalement samt välliknande fotografi av innehavaren. Identitetskortet skall vara

undertecknat av innehavaren och dessutom innehålla uppgift om utfärdande

myndighet och datum för utfärdandet. Identitetskort utfärdas i två exemplar - A och

B. A-kortet överlämnas till den enskilde med militär myndighetsstämpel. B-kortet

behålls av utfärdande myndighet som även svarar för att register förs över

utfärdande kort. Identitetskortets utformning framgår av bilagan till dessa

föreskrifter.

7 § Identitetskort för militär sjukvårds- och själavårdspersonal

skall senast vid krig eller krigsfara tilldelas följande.

1. Sjukvårdspersonal inom försvarsmakten utom sjukvårdsmän

2. Övrig personal som ingår i militära sjukvårdsenheter.

3. Fältpräster samt andra präster som är knutna till försvarsmakten.

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

8 § Utfärdande myndighet för identitetskort enligt 3 och 7 §§ är anställande

myndighet, utom för värnpliktig personal där mobiliseringsmyndighet är utfärdande

myndighet.

Utfärdande myndighet skall tillse att personal får sina identitetskort inom de frister

som anges i 4, 5 och 8 §§. Utfärdande myndighet skall också se till att det finns

reservkort av respektive identitetskort.

ARMBINDEL

9 § Militär sjukvårds- och själavårdspersonal skall av sin anställningsmyndighet,

eller för värnpliktig personal mobiliseringsmyndighet, senast vid krig eller krigsfara

tilldelas armbindel med rödakorstecknet. Armbindeln skall vara fuktbeständig och

på insidan stämplas av myndigheten. Armbindel bärs på vänster överarm.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 1994.

B Gustafsson

Stefan Ryding-Berg