FFS 1994:19

FFS 1994:19

Utkom från trycket 1994-06-17

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1981:16) om militärpastorer;

utfärdad den 2 juni 1994.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (FFS 1981:16) om militärpastorer

dels att 2 § skall upphöra att gälla,

dels att i 3 § orden "den myndighet vid vilken han skall utöva sin verksamhet enligt

2 §, om inte Överbefälhavaren bestämmer annat" skall bytas ut mot

"Försvarsmakten",

dels att i 5 § ordet "Överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

ANDERS BJÖRCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)