FFS 1994:21

FFS 1994:21

Utkom från trycket 1994-06-17

Förordning om fanor, tecken och skyltar m.m. inom Försvarsmakten;

utfärdad den 2 juni 1994.

Regeringen föreskriver följande.

Fanor och standar

1 §

Fanor eller standar används av Försvarsmaktens förband och skolor och av andra

myndigheter som bedriver militär verksamhet vid tillfällen som vederbörande chef

bestämmer.

2 §

En fana eller ett standar utgörs av en fanduk eller standarduk som fästs på en stång.

3 §

Utformningen av fanor vars dukar inte utgörs av den tretungade flaggan, och av

standar fastställs av regeringen på grundval av modellritningar.

4 §

Modellritningar till fanor och standar utarbetas av Statens försvarshistoriska

museer efter beställning av Försvarsmakten. Innan en modellritning ges in till

regeringen, skall samråd ha skett med Riksarkivet (statsheraldikern).

Modellritningarna skall förvaras vid Statens försvarshistoriska museer

(armémuseum).

5 §

För utformningen av fandukar och standardukar skall följande gälla, om inte annat

fastställts i särskild ordning.

1. Förband för vilka konungen är hederschef samt Livgrenadjärregementet skall ha

vita dukar med stora riksvapnet i mitten.

2. Armens övriga förband skall över hela duken ha landskapets, länets eller

förbandets vapen eller lilla riksvapnets tre kronor. Hemvärnet skall ha hemvärnets

vapenbild.

3. Flottans enheter skall ha den tretungade flaggan som fanduk.

4. Kustartilleriets förband skall ha röda dukar med kustartilleriets emblem i mitten.

5. Flygvapnets förband skall ha blå dukar med flygvapnets emblem i mitten.

Fanspetsarna utformas med genombrutet blad med krönt namnchiffer för den regent

under vilkens tid fanan eller standaret har överlämnats. Fanspetsar för fanor vid

enheter inom hemvärnet utformas med genombrutet blad med hemvärnets

vapenbild.

6 §

Vaktfana av enklare tekniskt utförande än ordinarie duk får användas vid vissa

tillfällen enligt Försvarsmaktens bestämmande.

7 §

Fanor och standar som behöver repareras skall översändas till Statens

försvarshistoriska museer (armémuseum) för undersökning. Statens

försvarshistoriska museer skall föreslå vilka reparationsåtgärder som skall vidtas.

8 §

Fanor och standar skall överlämnas till Statens försvarshistoriska museer när de på

grund av förslitning har bytts ut eller på grund av organisatoriska förändringar inte

längre skall användas.

Överlämnade fanor och standar får deponeras hos ett förband, en skola eller ett

museum med militära samlingar.

Tecken och skyltar

9 §

Särskilda tecken och skyltar skall enligt Försvarsmaktens närmare bestämmande

användas inom Försvarsmakten för att ange närvaron av

1. konungen,

2. annan medlem av det kungliga huset,

3. riksföreståndare,

4. statsråd,

5. högre chefer inom Försvarsmakten.

Tecken och skyltar som avses under 1-3 skall vara godkända av konungen.

Tecken och skyltar som avses under 4 skall vara godkända av chefen för

Försvarsdepartementet.

Trumpetfanor, pukfanor och notställsdekorationer

10 §

Trumpetfanor, pukfanor och notställsdekorationer utformas och används enligt

Försvarsmaktens bestämmande.

Sigill och vinjetter

11 §

Sigill och vinjetter utformas enligt Försvarsmaktens bestämmande.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (FFS 1983:37) om

fanor, tecken och skyltar m.m. inom försvarsmakten skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BJÖRCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)