FFS 1995:12

FFS 1995:12

Utkom från trycket 1995-06-08

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1987:12) om krigsfrivilliga vid

Försvarsmakten;

utfärdad den 18 maj 1995.

Regeringen föreskriver att 2 och 5 §§ förordningen (FFS 1987:11) om

krigsfrivilliga vid Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

2 §

Den som antas som krigsfrivillig skall

1. vara svensk medborgare,

2. under antagningsåret fylla lägst 19 år,

3. med hänsyn till militär eller civil utbildning eller andra kvalifikationer vara

lämplig för tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation.

5 §

(Senaste lydelse FFS 1994:11.) I krigsfrivilligavtalet skall den krigsfrivillige åta sig

att tjänstgöra vid Försvarsmakten under höjd beredskap och när totalförsvarspliktiga

har kallats in till tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)