FFS 1995:3

Försvarsmaktens föreskrifter om fördelning av fordon inom totalförsvaret

FFS 1995:3

Utkom från trycket 1995-03-24

Försvarsmaktens föreskrifter om fördelning av fordon inom totalförsvaret;

beslutade den 10 mars 1995.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 30 § förordningen (1992:391) om

uttagning av egendom för totalförsvarets behov och efter hörande av Statens

räddningsverk, Överstyrelsen för civil beredskap och Statens jordbruksverk

följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om fördelning av fordon som är tillgängliga

för uttagning till totalförsvarets behovsmyndigheter.

Fördelning

2 §

Behov av fordon inom ett försvarsområde eller län skall i första hand täckas genom

uttagning inom försvarsområdet eller länet och i andra hand genom uttagning inom

ett annat försvarsområde eller län.

3 §

Försvarsmaktens högkvarter bestämmer hur de fordon, på vilka tillgången är

begränsad, skall fördelas mellan olika behov. Detta skall ske genom att fastställa

ramar.

4 §

Ramar fastställs inte i fråga om behoven för Gotland. Gotlands behov skall

tillgodoses genom fördelning av de tillgångar som finns där. Chefen för Gotlands

militärkommando skall efter samråd med länsstyrelsen i Gotlands län besluta denna

fördelning.

5 §

Ramar fastställs inte för motorredskap. Försvarsområdesbefälhavaren respektive

chefen för Gotlands militärkommando skall besluta fördelningen inom respektive

försvarsområde och län, efter hörande av länsstyrelsen.

6 §

Fordon som tillhör den som bedriver yrkesmässig handel med fordon skall

reserveras för Försvarsmakten. Dessa fordon skall fördelas av

försvarsområdesbefälhavaren respektive chefen för Gotlands militärkommando.

Begränsning

7 §

Följande fordon får inte tas ut:

- tankbilar för vatten och mjölk

- fordon som ingår i Vägverkets plogningsberedskap

- fordon som erfordras för kommunernas räddningstjänst,

omsorgsverksamhet, kollektivtrafik, sophantering, renhållning,

väghållning och snöröjning

- fordon som erfordras för landstingens sjukvård

- hjultraktorer yngre än fem år.

8 §

Fordon som erfordras för trafikhuvudmännens lokala och regionala kollektivtrafik

får tas ut endast för att tillgodose behovet av bussar som är lämpliga för

sjuktransporter och först då behovet inte kan täckas på annat sätt.

9 §

Från företag som har planlagts för krigsviktig verksamhet får uttagning ske först då

behoven inte kan täckas på annat sätt. Sådan uttagning får dock inte bli så stor att

transportföretagens planeringsmål inte kan uppnås.

Denna författning träder i kraft den 1 april 1995.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg