FFS 1995:9

FFS 1995:9

Utkom från trycket 1995-05-30

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1980:35) om tillgodoräknande av

tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten m.m. som

författningsenlig tjänstgöring;

utfärdad den 18 maj 1995.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (FFS 1980:35) om tillgodoräknande av

tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten m.m. som författningsenlig

tjänstgöring skall ha följande lydelse.

5 §

Beslut enligt denna förordning får överklagas hos Överklagandenämnden för

totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1995.

Beslut som har överklagats hos Försvarets personalnämnd men som inte har

avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter

överklagas hos Försvarets personalnämnd, skall i stället prövas av

Överklagandenämnden för totalförsvaret.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)