FFS 1996:14

Försvarsmaktens föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform

FFS 1996:14

Utkom från trycket 1996-12-12

Försvarsmaktens föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform;

beslutade den 21 november 1996.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 6 § förordningen (FFS 1983:31)

med tjänsteföreskrifter för Försvarsmaktens personal följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna författning innehåller föreskrifter om vilka utmärkelsetecken som får bäras

till svensk militär uniform samt hur de skall bäras och placeras på uniformen.

Utmärkelsetecken

2 §

Med utmärkelsetecken avses svenska, utländska och internationella ordnar,

minnestecken, förtjänstmedaljer, förtjänsttecken samt tecken för vissa färdigheter

och yrkesskicklighet.

Bärandebestämmelser

3 §

Utmärkelsetecken skall bäras till uniformsdräkter enligt vad som föreskrivs i bilaga

1

4 §

Till uniform får bäras de svenska utmärkelsetecken som är förtecknade i bilagorna

2-5 samt de utländska och internationella utmärkelsetecken som är förtecknade i

bilaga 6.

Utmärkelsetecknen skall placeras enligt vad som föreskrivs i bilagorna 2-6.

5 §

Övriga svenska, utländska och internationella utmärkelsetecken får bäras endast

efter medgivande av Försvarsmaktens högkvarter, protokollavdelningen.

Bilaga 1

1. Utmärkelsetecken vid olika uniformsdräkter

Klädselbeteckning

Utmärkelsetecken och grunder för deras bärande

A1/Högtidsdräkt

Riddartecken och medalj skall bäras i band på

bröstets vänstra sida. Högre värdigheter skall

bäras i ordens- eller medaljband runt halsen,

alternativt i axelband eller i kedja. Här utöver

skall mindre eller större kraschan bäras på

bröstets vänstra sida.

A2/Stor mässdräkt

Riddartecken och medalj i original får bäras i

band på bröstets vänstra sida.

Sådana utmärkelsetecken skall dock, om möjligt,

bäras i mininiatyrformat på mässjackans vänstra

slag.

Belöningstecken i original och som miniatyrer

får inte bäras samtidigt.

Högre värdigheter av utmärkelsetecken skall

bäras på samma sätt som till högtidsdräkt.

B1/Sällskapsdräkt

Släpspänne skall bäras på bröstets vänstra

sida.

B2/Liten mässdräkt

Ordenstecken och medaljer i miniatyr skall

bäras i band på mässjackans vänstra slag.

C 1, C 2/Daglig dräkt

Släpspänne skall bäras på bröstets vänstra

sida.

D1/Trupparaddräkt Ordenstecken och medaljer skall bäras i band på

bröstets vänstra sida.

D2/Fältparaddräkt

Inga utmärkelsetecken får bäras.

E/Fältdräkt

Inga utmärkelsetecken får bäras.

F1/Musikdräkt

Släpspänne skall bäras på bröstets vänstra

sida. Vid militär spelning tillsammans med

trupp iförd trupparaddräkt skall

utmärkelsetecken bäras på samma satt som

gäller i fråga om trupparaddräkten.

F2/Fältmusikdräkt

Inga utmärkelsetecken får bäras.

G1/Arbetsdräkt m/87 Inga utmärkelsetecken får bäras.

G2/Arbetsdräkt m/93 Inga utmärkelsetecken får bäras.

H/Uniform m/87

Släpspänne skall bäras på bröstets vänstra

sida. Vid tillfällen då kakiuniform m/87 kaki

används som högtidsdräkt skall utmärkelsetecken

bäras på samma sätt som gäller i fråga om

högtidsdräkt.

Anm 1

Utmärkelsetecken får inte bäras på fältskjortor,

sjöstridsdräkt, flygdräkt, ytterplagg eller

ylletröja m/87.

Anm 2

Förbandschef eller högre chef får, för särskilt

tillfälle, vad avser klädselbeteckningarna

B-F och H, bestämma om utmärkelsetecken skall

bäras eller inte och vilka som skall bäras.

Bärandebestämmelser

En ordenskedja med ordenstecken skall placeras liggande över axlarna, ovanpå

axelklaffarna, med ordenstecknet hängande i bröstets mittlinje.

Ett storkorsband skall bäras över föreskriven axel utanpå vapenrocken under

axelklaffen och paradskärpet samt under mässjackan utanpå västen. Bandets längd

skall anpassas så att ordenstecknet vilar mot höften.

Till storkorset hörande kraschan skall bäras på bröstets vänstra sida. Den som har

flera storkorsvärdigheter skall bära bandet och kraschanen för den förnämsta. För de

övriga skall endast kraschanen bäras.

En kraschan skall placeras på vänstra bröstfickan eller motsvarande plats nedanför

ordenstecken och medaljer och nära bröstfickans, den motsvarande platsens, nedre

del.

Om flera kraschaner bärs samtidigt gäller följande:

- storkorskraschan skall bäras före kommendörskraschan,

- högst fyra kraschaner får bäras på bröstets vänstra sida,

- bärs två kraschaner skall den förnämsta placeras ovanför den andra,

- bärs tre kraschaner skall den förnämsta placeras överst och de två

övriga på en undre rad,

- bärs fyra kraschaner skall dessa placeras två och två med ordningsföljd

uppifrån höger, frän bäraren sett, eller en, två och en uppifrån sett.

För vissa utländska ordnar skall kraschanen bäras på höger sida.

Ett ordenstecken eller en medalj som bärs i ett band om halsen skall placeras

- till vapenrock så att ordenstecknet eller medaljen hänger ovanpå

slipsen, omedelbart under slipsens knut och med bandet under

kragsnibbarna eller skjortkragen, samt

- till mässjacka så att ordenstecknet eller medaljen hänger omedelbart

under rosetten och med ordens- eller medaljbandet över rosettens band.

Högst tre utmärkelsetecken får bäras samtidigt om halsen. De skall placeras bredvid

varandra med det förnämsta i mitten och med dess band överst, det andra i rang till

höger från bäraren sett och det tredje till vänster.

Om två utmärkelsetecken bärs samtidigt om halsen, skall de placeras bredvid

varandra med det förnämsta till höger från bäraren sett och med dess band överst.

Ett utmärkelsetecken som bärs på bröstet i tecknets band, skall bäras på bröstets

vänstra sida. Bandet skall monteras på ett spänne eller en nål. Bandet skall normalt

ha en längd av 4,5 cm.

- På vapenrock skall ett utmärkelsetecken fästas med bandets övre raka del så högt

över bröstfickans övre del, med bandets högra del i linje med ficklockets högra

kant, att tecknet i höjdled hänger mitt på ficklocket. På vapenrock utan bröstficka

skall bandets övre del fästas i höjd mitt emellan översta och näst översta

uniformsknappen.

- På uniformskavaj skall ett utmärkelsetecken fästas med bandets övre raka del 6-8

cm rakt nedanför spetsen på vänstra kavajslaget och intill detsamma

- På mässjacka skall utmärkelsetecken i original bäras på motsvarande plats som på

vapenrock. Om möjligt skall i stället en miniatyr av utmärkelsetecknet bäras i ett

miniatyrband, som fästs i knapphålet eller på motsvarande plats på mässjackans

vänstra slag.

Högst fyra utmärkelsetecken i originalstorlek får bäras bredvid varandra. De skall

placeras så att bandens överkant respektive tecknens underkant kommer i rak linje

med varandra.

Bärs fler än fyra utmärkelsetecken skall dessa placeras på motsvarande satt, något

förskjutna, liggande på varandra, med den förnänasta överst och till höger. Endast

en rad får bäras.

Band eller släpspännen för utmärkelsetecken skall bäras på vänstra sidan av bröstet.

Bandet skall sättas på ett cirka 35 mm brett och 10-12 mm högt metallspänne eller

sys fast på uniformsplagget med en bredd och höjd motsvarande spännets.

Högst fyra band får bäras i bredd. Bärs fler än fyra utmärkelsetecken skall banden

bäras i nya rader under varandra.

Bärs mer än ett band för utmärkelsetecken får band med minskad bredd, cirka 16

mm vardera, användas. Banden skall sättas fast på sätt som framgår av ovanstående.

Högst åtta miniatyrband få bäras i bredd.

Den som tilldelats utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" och valt en

annan utmärkelseform än medaljen, får bära en miniatyr av medaljen och

medaljband.

Andra förtjänst- eller utmärkelsetecken samt tecken för vissa färdigheter,

yrkessklckIighet m.m. som bärs utan band på bröstet, i original eller miniatyrer,

skall anbringas ovanför vänster bröstficka.

Bilaga 2

2. Officiella svenska utmärkelsetecken

2.1 Serafimerorden

Kungl. Serafimerorden, även benämnd Kungl. Maj:ts orden.

Serafimermedaljen, se under 2.4.

2.2 Svenska krigsdekorationer

Ordnar och medaljer som före 1975 delades ut av Konungen i statsrådet (KungL

Maj:t) och fr.o.m. 1975 delas ut av regeringen.

Kungl. Svärdsorden

Medaljen För tapperhet i fält

Medaljen För tapperhet till sjöss

Korsen och medaljerna skall bäras efter de i 2.1 angivna utmärkelserna. Kors och

medalj i guld skall bäras till höger om kors respektive medalj i silver och kors

respektive medalj i silver till höger om kors i brons.

2.3 Kungliga minnestecken

Kungliga minnestecken förlänade av Konungen i hovprotokoll.

Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken

Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken

Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V

Tecknen anges i inbördes ordning och skall bäras efter de i 2.2 angivna

utmärkelsetecknen.

2.4 Kungliga medaljer

Medaljer förlänade i hovprotokoll.

Serafimermedaljen

HM Konungens medalj

Medaljen Litteris et Artibus

Prins Eugen-medaljen

Prins Carl-medaljen

Medaljerna anges i inbördes ordning och skall bäras efter de i 2.3 angivna

utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall bäras till höger om medalj i silver.

2.5 De Kungliga Riddarordnarna

Kungl. Serafimerorden (se 2.1)

Kungl. Svärdsorden

Svärdstecknet

Svärdsmedaljen

Kungl. Nordstjärneorden

Nordstjärnemedaljen

Kungl. Vasaorden

Vasatecknet

Vasamedaljen

Ordnarna anges i inbördes ordning. Ordenstecken på bröstet skall bäras efter de i

2.4 angivna utmärkelsetecknen.

2.6 Officiell orden

Carl XIII:s orden

2.7 Ordensmedaljer

Medaljer förlänade av HM Konungen i ordenskapitel.

Serafimermedaljen

Svärdsmedaljen

Nordstjärnemedaljen

Vasamedaljen

Medaljerna anges i inbördes ordning och skall bäras efter de i 2.5 angivna

utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall bäras till höger om medalj i silver.

2.8 Regeringsmedaljer

Av regeringen utdelade medaljer som före 1975 delades ut av Konungen i statsrådet

(Kungl. Maj:t).

Medaljen Illis quorum meruere labores

Medaljen För berömliga gärningar

Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid

Medaljen För medborgerlig förtjänst

Medaljen För långvarig och trogen tjänst

Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst

Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen

Medaljen För omsorgsfull renvård

Medaljerna anges i inbördes ordning och skall bäras efter de i 2.7 angivna

utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall bäras till höger om medalj i silver.

2.9 Medalj som vid särskilt tillfälle förlänats av HM Konungen i hovprotokoll

HM Konungens medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200-

årsjubileum 1976

Medaljen som bär Konungens bild och har kunglig krona skall bäras efter de i 2.8

angivna utmärkelsetecknen.

2.10 Övriga officella medaljer som är instiftade eller godkända av Kungl.

Maj:t, från 1975 av regeringen, och delas ut av statliga myndigheter och

akademier

Svensk Bergsmans hedersmärke

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj

Kungl. Universitetets i Uppsala medalj

Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänstmedalj

Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens

Gustaf Adolfmedalj

Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsskademiens förtjänstmedalj

Medaljerna anges i inbördes ordning och skall bäras efter de i 2.9 angivna

utmärkelsetecknen. Medalj i guld skall bäras till höger om medalj i silver.

Bilaga 3

3. Halvofficiella svenska utmärkelsetecken

3.1 Halvoficiell orden

Johanniterorden i Sverige

3.2 Halvofficiella medaljer

Halvofficiella kungliga medaljer och tecken instiftade med HM Konungens nådiga

tillstånd och som delas ut eller har delats ut av angivna organisationer eller i annan

ordning med H M Konungens gillande.

Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedaljer

Kungl. Sällskapet Pro Patrias belöningsmedaljer

Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj

Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj

Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj (före 1923 Svenska frivilliga

sjukvårdsväsendets förtjänstmedalj)

Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj (före 1943

Sveriges Landstormsföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj)

Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj

Svenska Sportskytteförbundets förtjänstmedalj (före 1943 Riksförbundets

för kortdistansskjutning förtjänstmedalj)

Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld och silver (före

1941 Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj)

Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj

Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj (före 1941 Svenska Röda Stjärnans

förtjänstmedalj)

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj (före 1948

Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken)

Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänstmedalj (före 1976

förtjänsttecken)

Kungl. Svenska Segelsällskapets rorsmedalj

Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj

Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänsttnedalj

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj (före 1972

Frivilliga Motorcykelkårens förtjänstmedalj)

Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj (före 1951 Sveriges

Riksförbund för civilt luftskydd/Riksluftskyddsförbundets förtjänstmedalj)

Kungl. Automobil Klubbens förtjänstmedalj

Sveriges Militäridrotts- och Mångkampförbunds förtjänstmedalj (före

1987 Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj)

Riksförbundet Sveriges lottakårers kungliga förtjänstmedalj

Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj

Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet förtjänstmedalj

Hemvärnets förtjänstmedalj

Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj (före 1958

Riksförbundet Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstmedalj)

Andra Lingiadens minnesmedalj

Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj

Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj (före 1964 Svenska

Brandkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj)

Sveriges Motorfederations kungliga medalj

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj

Sveriges Riksidrottsförbunds jubileumsmedalj

Svenska Fotbollsförbundets förtjänstmedalj med anledning av

världsmästerskapstävlingarna i fotboll 1958

Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj (före 1994 Riksföreningens

för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förjänstmedalj)

Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänsttnedalj

Sveriges Kvinnliga Bilkårers kungliga medalj

Nationalföreningens för trafrksäkerhetens främjande förtjänstmedalj

Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm förtjänstmedalj

Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets förtjänstmedalj (före

1973 Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj)

Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj

Svenska Fäktförbundets kungliga förtjänstmedalj

Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken

Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj

Svenska Värnpliktsofficersförbundets kungliga förtjänstmedalj

Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga medalj

Medaljerna och tecknen anges efter den tidpunkt de instiftades Vilket även är den

ordning i Vilken de skall bäras. Medalj och tecken i järn skall dock bäras till höger

om medalj respektive tecken i guld och medalj och tecken i guld till höger om

medalj respektive tecken i silver.

Medaljerna och tecknen skall bäras efter de i bilaga 2 angivna medaljerna. Medaljer

i band om halsen (halsband) skall bäras efter eller under medaljer som anges i

bilaga 2 avsnitt 2.10. Har en organisation tillstånd att dela ut flera utmärkelsetecken

av olika värdighet skall, om inte något annat gäller för något av utmärkelsetecknen,

den högsta innehavda valören inom varje utmärkelse bäras.

Bilaga 4

4. Svenska medaljer och andra utmärkelsetecken som inte bär konungens bild

och kunglig krona

4.1 Utmärkelsetecken som bärs i band

Medaljerna och tecknen som anges i denna bilaga är förtjänsttecken som är

instiftade av myndigheter, förband, officiella organisationer, förbund och föreningar

m.fl. och som Försvarsmakten medgivit får bäras till uniform.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser

Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmeryrmedalj

Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj

Sveriges Centralförenings för idrottens främjande förtjänstmedalj

Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj (Lingmedaljen)

Skytteförbunds (länsförbunds) förtjänstmedalj

Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj

Södra skånska regementets och Malmö försvarsområdes förtjänstmedalj

Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj

Föreningens för befrämjande skolungdomens

vapenövningar/Skolskyttefrämjandets förtjänstmedalj

Sveriges Militäridrotts- och Mångkampförbunds guldmedalj med krans

Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj (före 1943 landstormsförbunds

förtjänstmedalj)

Värnpliktiga Officerares Riksförbunds hederstecken

Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj

Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj

Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänsttecken

Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken

Livregementets grenadjärers förtjänstmedalj

Stockholms-Tidningens guldmedalj för berömlig flygargärning

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj för gagnerik kynologisk

verksamhet

Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken

Kustartilleriets Reservofficersförbunds hederstecken

Stockholms Läns Försvarskommités förtjänstmedalj

Svea arttlleriregementes förtjänstmedalj

Riksförbundet Sveriges lottttkårers förtjänstmedalj

Svenska Röda Korsets förtjänsttecken

Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj

Pistolskyttekrets förtjänstmedalj

Svenska Korporationsidrottsförbundets förtjänstmedalj

Svenska Blå Stjärnans förjänsttecken

Gotlands artilleriregementes förjänstmedalj

Föreningens för arbetarskydd förtjänsttecken

Kamratföreningen Bergslagsartilleristers förtjänstmedalj

Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänsttecken

Hemvärnets silvermedalj

Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken

Centralförbundets för befälsutbildning förjänsttecken

Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänstmedalj

Kamratförbundets för Svenska Koreaambulansen minnes- och förtjänstkors

Flygvapenförbunds (-förenings) förtjänstmedalj (-tecken)

Skytteförbundens överstyrelses Bernadottemedalj

Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors

Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken

Svenska Ridsportens Centralförbunds förtjänstmedalj

Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj

Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänsttecken

Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj

Hälsinge regementes förtjänstmedalj

Nationalförsamlingens för trafiksäkerhetens främjande förtjänsttecken

Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj

Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj

Sveriges Militära Kamratföreningarnas Riksförbunds förtjänsttecken

Sjövärnskårernas förtjänsttecken

Sjövärnsflottiljs förtjänstmedalj

Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds förtjänstmedalj

Försvarets Motorklubbs förtjänstmedalj

Norrbottens regementes förtjänstmedalj

Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds förtjänsttecken

Helsingborgs Försvarskommittés förtjänstmedalj

Kronobergs regementes hedersmedalj

Militärrnusiksamfundets förtjänstmedalj (Pro Musica Militare)

Militärmusiksamfundets minnesmedalj

Borås Hemvärnsornrådes förtjänstmedalj

Västernorrlands regementes och Ångermanlandsbrigadens förtjänstmedalj

Föreningen Rottans Mäns hedersankare

Frivilliga Radioorganisationens förtjänsttecken

Norrbottens arméflygbataljons förtjänstmedalj

Svenska Officersförbundets förtjänsttmedalj

Skytterörelsens ungdomsorganisations förtjänsttnedalj

Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänsttecken

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänsttecken

Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänsttecken

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj

Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken

Bodens artilleriregementes hedersmedalj

Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj (före 1994 Kalix försvarsområdes

förtjänstmedalj

Motorreparationstjänstens för totalförsvarets hedersmedalj

RyttarVM 1990 förtjänstmedalj

Södermanlands försvarsområdes förtjänstmedalj

Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj

Hemvärnsbefälets Riksförbunds förtjänsttecken

Frivilliga Flygkårens förtjänstmedalj

Gotlands regementes hedersmedalj

Bergslagens artilleriregementes förtjänstmedalj

Livgardets dragoners förtjänstmedalj

Våg- och vattenbyggnadskårens förtjänstmedalj

Skånska trängbataljonens minnesmedalj

Norrlands trängkårs hedersmedalj

Norra skånska regementets minnesmedalj

Älvsborgsbrigadens förtjänstmedalj

Skånska dragonregementets minnesmedalj

Värmlandsbrigadens förtjänsttecken

Kraftvärnets förtjänstmedalj

Bodens försvarsområdes hedersmedalj

Blå barettförtjänstmedaljen

Hallandsbrigadens förtjänstmedalj

Arméns luftvärnscentrums hedersmedalj

Mellersta arméfördelningens förtjänstmedalj

Dalabrigadens förtjänstmedalj

Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj

Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj

Svenska Värnpliktsofficerförbundets minnestecken

Norrbottens flygflottiljs förtjänstmedalj

Dalsegementets förtjänstmedalj

Medaljen till minne av Nobels fredspris till FN:s fredsbevarande styrkor

(bärs till höger om medaljer utdelade av FN)

Hemvärnets Petrimedalj

Officersförbundets förtjänstmedalj

Kamratföreningen Bataljonens förtjänstmedalj

Medaljerna och tecknen anges efter den tidpunkt de instiftades. Vilket även är den

ordning i vilken de skall bäras. Medalj och tecken i järn skall dock bäras till höger

om medalj respektive tecken i guld och medalj och tecken i guld till höger om

medalj respektive tecken i silver. Medalj och tecken i silver skall bäras till höger

om medalj respektive tecken i brons. Försvarsniaktens förtjänstmedalj,

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser samt Försvarsmaktens

medalj för internationella insatser skall, i denna ordning, dock alltid bäras först i

denna grupp, även här med guldmedalj till höger om Silvermedalj.

Medaljerna och tecknen skall bäras efter de i bilaga 3 angivna medaljerna och

tecknen. Har en organisation eller motsvarande erhållit tillstånd att dela ut flera

utmärkelsetecken av olika värdighet skall, om inte något annat gäller för något av

utmärkelsetecknen, den högsta innehavda valören inom varje utmärkalse bäras.

4.2 Utmärkelsetecken som bärs utan band på bröstet

Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänsttecken

Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken

Sveriges Kvinnliga Bilkårers förtjänsttecken

Tecknen anges i bokstavsordning.

Tecknen skall bäras efter de i 4.1 angivna utmärkelsetecknen.

4.3 Idrottsmedaljer som bärs i band på bröstet

Bergslagens artilleriregementes idrottsmedalj

Värmlands regementes guldmedalj för framstående idrottsprestationer

Tecknen anges i bokstavsordning.

Tecknen skall bäras efter de i 4.2 angivna utmärkelsetecknen.

Bilaga 5

5. Svenska utmärkelsetecken i övrigt utan band

5.1 Svenska utmärkelser rör vissa färdigheter och rör yrkesskicklighet eller

viss fullgjord tjänstetid

Arméns skyttemedaljer, skyttemärken och telegrafistmärken samt

artilleriets skjutmedalj och skyttemärken

Marinens medalj för yrkesskicklighet samt marinens skyttemedalj och

skyttemärke

Luftstridsmärke och mot C-, silver C- eller guld C-diplom svarande

segelflygmärke samt flygvapnets skyttemedalj och skyttemärke

Hemvärnets tjänsteårstecken, hemvärnets tjänsteårstecken för B-personal,

hemvärnets veterantecken, sådant märke för hemvärnsungdom

som instiftats av Rikshemvärnsrådet

Statens utmärkelsetecken för det frivilliga skytteväsendet (riksmedalj

samt skytte- och årtalsmärken)

Fältidrottsmärke och militärt idrottsmärke som är instiftat av Sveriges

Militäridrotts- och Mångkampsförbund, tidigare Sveriges Militära

Idrottsförbund

Centralförbundets för befälsutbildning och tidigare Sveriges

landstormsföreningars centralförbunds kompetens- och fältsportmärken

Sjövärnskårs förtjänsttecken för lottor samt sjövärnskårs medalj för

yrkesskicklighet för aspiranter

Märke som instiftats av Sveriges Riksidrottsförbund eller av något av

dess specialförbund om märket i fråga har godkänts av

riksidrottsförbundet

Svenska Pistolskytteförbundets utmärkelsetecken

Svenska Sportskytteförbundets utmärkelsetecken

Skytteförbunds medaljer (utan band) som förvärvats genom skjutning

Svenska Röda Korsets sjukvårdsmarke

Svensk Ridsports hederstecken och Svenska ryttarrnärket, instiltade av

Svenska Ridsportförbundet

Livräddarmärket (lägst i silver), instiftat av Svenska

Livräddnings-sällskapet

Kungl. Automobil Klubbens manövermärke för bilförare

Svenska Brandförsvarsföreningens (Svenska Brandkårernas Riksförbunds)

brandförsvarsmärke

Svenska Jägareförbundets jaktskyttemärke i guld, älgskyttemärke i

guld, veteranskyttemärke samt påbyggnadsmärken till älgskyttemärket

Svenska Motor Klubbens förarmärke i guld och silver

Svenska Motor Förbundets trafikhedersmärke

Utmärkelsetecknen anges i den ordning i vilken de skall bäras. Tecken i guld skall

dock bäras till höger om tecken i silver och tecken i silver till höger om tecken i

brons.

Tecknen skall bäras efter de i bilaga 4 angivna tecknen. Har en organisation

tillstånd att dela ut flera utmärkelsetecken av olika värdighet skall den högsta

innehavda valören inom varje tecken bäras.

Bilaga 6

6. Utländska och internationella utmärkelsetecken

Utländska och internationella ordnar, medaljer, heders- och minnestecken som

erhållits för deltagande i krig eller som erhållits för berömliga gärningar eller av

annan anledning skall bäras i enlighet med föreskrifterna om bärande av svenska

utmärkelsetecken. Med deltagande i krig avses även anställning i krigförande

nations (organisations) försvarsmakt samt kommendering till tjänstgöring vid sådan

försvarsmakt

i fält.

6.1 Utländska medaljer

Korea Service Medal

Kungl. Nederländska Förbundets för fysisk fostran medalj

Utländska utmärkelsetecken skall bäras efter svenska utmärkelsetecken.

Utländska utmärkelsetecken skall bäras i landsordning efter landets namn på

franska dock med ordnar före medaljer och medalj av guld före medalj av silver.

Nordiska nationers utmärkelsetecken skall bäras enligt samma princip men före

utmärkelsetecken från övriga länder.

Band eller släpspänne för utländska utmärkelsetecken får bäras tillsammans med

band för svenska utmärkelsetecken.

6.2 FN-medaljer

Förenta Nationerna Koreamedalj

Förenta Nationernas övervakningsstyrkas medalj

Förenta Nationernas medalj

6.3 Andra internationeila medaljer

The European Community Monitor Service Medal

The International Conference on Former Yugoslavia Medal

The NATO Medal (IFOR)

6.4 Icke officiella internationella ordnar

Tempelherreorden

S:t Lazarusorden

Internationella utmärkelsetecken skall bäras efter svenska och utländska

utmärkelsetecken.

Internationella utmärkelsetecken skall bäras i den ordning de erhållits.

Band eller släpspänne för internationella utmärkelsetecken får bäras tillsammans

med band för svenska utmärkelsetecken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Genom författningen upphävs Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1990:37) om

utmärkelsetecken till uniform.

3. Har HM Konungen, KungL Maj:t eller regeringen före den 1 oktober 1996

lämnat tillstånd till att bära ett visst utmärkelsetecken, skall det tillståndet

fortfarande gälla.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg