FFS 1996:4

Försvarsmaktens föreskrifter om civila åtföljande stridskrafterna

Bilaga är inte med här

FFS 1996:4

Utkom från trycket 1996-05-06

Försvarsmaktens föreskrifter om civila åtföljande stridskrafterna;

beslutade den 22 april 1996

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 14 § och 18 § tredje stycket totalförsvarets

folkrättsförordning (1990:12) samt efter samråd med Överstyrelsen för civil

beredskap följande.

Inledande bestämmelser

1 § I 13 § totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) finns föreskrifter om civila

åtföljande stridskrafterna.

2 § Civila åtföljande stridskrafterna har status som skyddade personer enligt artikel

4 i 1949 års Genèvekonvention angående skydd för krigsfångars behandling.

3 § Civila åtföljande stridskrafterna får inte aktivt delta i fientligheterna. De får inte

heller bära vapen eller militär uniform.

Civila åtföljande stridskrafterna skall informeras om sina rättigheter och

skyldigheter såsom civil åtföljande stridskrafterna. Chef som meddelar tillstånd

enligt 5 § ansvarar för att den som tas i anspråk som civil åtföljande stridskrafterna

får sådan information.

4 § Den som tas i anspråk som civil åtföljande stridskrafterna får inte vara

förtecknad i mobiliseringstabeller eller motsvarande för militärtjänst.

Tillstånd

5 § Tillstånd att ta i anspråk någon som civil åtföljande stridskrafterna får meddelas

av lägst försvarsområdesbefälhavare eller motsvarande.

Tillstånd får dock meddelas av lägst bataljonschef eller motsvarande om situationen

är sådan att ett tillstånd enligt första stycket inte hinner inväntas.

6 § Tillstånd enligt 5 § skall meddelas skriftligt och delges den som skall tas i

anspråk. I tillståndet skall anges vem tillståndet avser, dennes uppdrag som civil

åtföljande och att tillståndet innebär att vederbörande har folkrättslig ställning som

civil åtföljande stridskrafterna.

Har tillstånd meddelats med stöd av 5 § andra stycket skall den som har meddelat

tillståndet snarast se till att berörd försvarsområdesbefälhavare eller motsvarande

informeras om beslutet.

Identitetskort

7 § Den som tas i anspråk som civil åtföljande stridskrafterna skall tilldelas särskilt

identitetskort benämnt Identitetskort för person som åtföljer stridskrafterna.

Förbandschef vid det förband där arbetet skall utföras skall se till att den som tas i

anspråk som civil åtföljande stridskrafterna har tilldelats identitetskort.

Identitetskortet skall styrka innehavarens ställning som folkrättsligt skyddad person

enligt artikel 4 i 1949 års Genèvekonvention angående skydd för krigsfångars

behandling.

8 § Identitetskortet är personligt och får inte överlåtas.

9 § Identitetskort får utfärdas av militär chef vid det förband där arbetet

huvudsakligen skall utföras, dock lägst bataljonschef eller motsvarande.

Identitetskort får utfärdas först efter det att tillstånd har meddelats enligt 5 §.

10 § Chef med mobiliseringsledningsansvar skall se till att förbandet har tillgång till

identitetskort.

Identitetskortets utformning

11 § Av identitetskortet skall framgå att kortet avser civila åtföljande

Försvarsmaktens stridskrafter. Av kortet skall också framgå att Försvarsmakten är

utfärdande myndighet.

- Kortet skall vidare innehålla uppgift om

- fullständigt namn,

- födelsedatum,

- födelseort,

- befattning,

- längd,

- vikt,

- hår- och ögonfärg och, om möjligt,

- blodgrupp.

Identitetskortet skall vara försett med ett välliknande foto på innehavaren. Om ett

välliknande foto inte hinner erhållas skall innehavarens fingeravtryck

(pekfingeravtryck) anbringas på kortet.

Identitetskortet skall vara avfattat på svenska och engelska. Identitetskortets

utformning framgår av bilaga till dessa föreskrifter.

Återkallande av tillstånd och identitetskort m.m.

12 § När den enskilde inte längre tas i anspråk som civil åtföljande stridskrafterna

skall den som har meddelat honom tillstånd enligt 5 § återkalla tillståndet och återta

identitetskortet.

13 § Förlust av identitetskort skall omedelbart anmälas till den chef som har

utfärdat kortet.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1996.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg