FFS 1998:6

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt

FFS 1998:6

Utkom från trycket 1998-05-14

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som

fullgör värnplikt;

beslutade den 17 april 1998.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 37 § förordningen (1995:808) om

medinflytande för totalförsvarspliktiga följande.

1 kap. Medinflytande på lokal nivå

Inledande bestämmelser

1 §

Med förband och förbandschef avses i dessa föreskrifter

Försvarsmaktens förband och skolor (motsv.) respektive cheferna för

förbanden och skolorna (motsv.).

2 §

Vad som i dessa föreskrifter sägs om pluton eller plutonchef avser

även

1. inom marinen: kustkorvett och mindre fartyg, stab, lag samt

förbandsdepå respektive cheferna för dessa enheter, och

2. inom delar av flygvapnet: fristående enheter med organisationsstyrka

upp till pluton respektive cheferna för dessa enheter.

Vad som i dessa föreskrifter sägs om kompani eller kompanichef avser

även, inom marinen, minfartyg, isbrytare och sjömätningsfartyg

respektive cheferna för dessa enheter.

3 §

Varje förband skall fastställa en policy avseende medinflytande för

totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt (värnpliktiga).

4 §

Samråd och information enligt 3-5 §§ förordningen (1995:808) om

medinflytande för totalförsvarspliktiga skall ske på alla nivåer inom

förbandet.

5 §

De värnpliktiga skall få den tid och det underlag som behövs när

synpunkter inhämtas enligt 3 § förordningen (1995:808) om medinflytande

för totalförsvarspliktiga. De skall även ges möjlighet att vid behov

bearbeta underlaget på tjänstetid.

6 §

Sådan nämnd som avses i 10 § förordningen (1995:808) om

medinflytande för totalförsvarspliktiga benämns inom armén,

delar av marinen samt inom flygvapnet förbandsnämnd. Förbandsnämnd

motsvaras inom delar av marinen av flottilj- eller avdelningsnämnd.

7 §

Förtroendevalda värnpliktiga får efter överenskommelse med chef

fullgöra huvuddelen av sina uppgifter som förtroendevalda på tjänstetid.

Val av förtroendemän

8 §

Plutonens förtroendeman och en suppleant för denne väljs genom

slutet val senast sex veckor efter inryckning.

9 §

Kompaniets förtroendeman (kompaniassistent) och en suppleant för

denne väljs genom slutet val senast sex veckor efter inryckning.

10 §

Kompaninämnden utser ledamöter till förbandsnämnden och

representanter till förbandsnämndens förberedande sammanträde.

11 §

De förtroendevalda värnpliktiga i förbandsnämnden skall genom

slutet val välja en huvudförtroendeman för förbandet och en suppleant

för denne.

Huvudförtroendemannen är förbandets kontaktman gentemot Värnpliktsrådet

i medinflytandefrågor.

12 §

Nyval av förtroendeman skall ske om

1. en förtroendeman lämnar enheten eller avsäger sig sitt uppdrag, och

suppleant saknas, eller

2. minst en tredjedel av enhetens värnpliktiga begär det.

Medinflytande på plutonsnivå

13 §

Samling för information och utvärdering enligt 8 § förordningen

(1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga benämns plutonens

timme.

All personal inom plutonen skall beredas möjlighet att delta i plutonens

timme. Den skall om möjligt genomföras en gång i veckan. Plutonens timme

skall förberedas och schemaläggas av plutonchefen tillsammans med

plutonens förtroendeman.

Medinflytandepå kompaninivå

14 §

Kompaninämnd skall sammanträda minst en gäng varje månad.

I nämnden ingår kompanichefen, plutonemas förtroendemän,

kompaniassistenten och kompaniskyddsassistenten, eller deras

suppleanter. Om kompani skyddsassistenter föreskrivs i 3 kap.

Kompanichefen är ordförande i nämnden. Han eller hon skall tillsammans

med kompaniassistenten förbereda sammanträden i nämnden. Vid

sammanträdena skall det föras protokoll. Nämnden får adjungera

ledamöter.

15 §

Kompaniassistenten får sammankalla värnpliktiga för utbildning,

information eller överläggningar på tjänstetid efter överenskommelse

med kompanichefen.

Medinflytande på förbandsnivå

16 §

Förbandsnämnden skall sammanträda minst sex gånger varje år.

Ledamöter i nämnden är förutom förbandschefen, företrädare för förbandet

enligt förbandschefens bestämmande och en förtroendevald värnpliktig

från varje kompani, huvudskyddsassistenten och huvudförtroendemannen.

Om huvudskyddsassistent föreskrivs i 3 kap. Nämnden får adjungera

ledamöter.

Vid sammanträdena skall det föras protokoll. Förbandets värnpliktiga

skall informeras om protokollens innehåll.

17 §

Huvudförtroendemannen är ordförande vid det förberedande

sammanträdet som avses i 13 § förordningen (1995:808) om medinflytande

för totalförsvarspliktiga.

Till det förberedande sammanträdet får ledamöter adjungeras.

18 §

Huvudförtroendemannen får sammankalla värnpliktiga för utbildning,

information eller överläggningar på tjänstetid efter överenskommelse

med förbandschefen.

2 kap. Medinflytande på central och regional nivå

Försvarsgrenskonferenser

1 §

Försvarsmaktens högkvarter (Högkvarteret) fastställer årligen

tidpunkt för och antalet deltagare vid varje försvarsgrenskonferens.

Protokoll från varje konferens skall tillställas Högkvarteret och

deltagande förband.

2 §

Värnpliktsrådet skall beredas tillfälle att medverka vid planering

inför och vid genomförande av respektive konferens.

Kontaktmannakonferens

3 §

Värnpliktsrådet meddelar i samråd med Högkvarteret tid, plats och

längd för kontaktmannakonferensen. Kostnaderna för deltagarna skall

belasta respektive deltagares förband.

Värnpliktskongress

4 §

Värnpliktsrådet skall senast den 1 augusti varje år underätta

Högkvarteret om rådet avser att arrangera värnpliktskongressen.

5 §

Högkvarteret fastställer antalet valenheter inför varje val till

värnpliktskongressen samt principer för fördelning av ombud på

respektive valenhet.

6 §

De värnpliktiga skall i god tid före kongressen få information om

syftet med den och om hur valet skall genomföras. Informationen skall

planläggas av förbandschefen tillsammans med förbandsnämnden.

7 §

Vid varje valenhet skall finnas en valnämnd som förbereder och

genomför valet till värnpliktskongressen. Förbandsnämnden utser

ledamöter till valnämnden.

8 §

Val av ombud skall ske senast tre veckor före kongressens öppnande.

9 §

Värnpliktig som fullgör grundutbildning har rätt att kandidera som

eller föreslå kandidat till ombud. Föreslagen kandidat skall vid tiden

för värnpliktskongressen fullgöra grundutbildning.

10 §

Förslag till ombud skall lämnas skriftligt till valnämnden senast

tre veckor före valdagen och skall uppta den föreslagnes namn,

pluton och kompani. Förslaget skall vara undertecknat av

förslagsställaren och ange dennes pluton och kompani.

11 §

Valnämnden skall senast tre dagar efter nomineringstidens utgång

upprätta en valsedel med de föreslagna kandidaterna. Nämnden skall

kontrollera att dessa är villiga att kandidera. Den som avsäger sig

sin kandidatur skall göra det skriftligt. En förteckning med de

föreslagna kandidaterna skall anslås vid respektive kompani.

12 §

Föreslagna kandidater skall på tjänstetid presenteras för och bli

intervjuade av de värnpliktiga.

13 §

Enligt 22 § förordningen (1995:808) om medinflytande för

totalförsvarspliktiga skall valet genomföras på tjänstetid. Vid

centraliserad utbildning sker röstningen vid det förband där

utbildningen äger rum.

14 §

Val av ombud till värnpliktskongressen sker genom slutet val.

15 §

Under valförättningen skall minst tre av valnämndens ledamöter vara

närvarande.

16 §

Värnliktig som inte kan rösta på valdagen skall ges möjlighet att

göra det genom bud.

17 §

Den eller de valda som erhållit högst röstetal förklaras valda till

ombud vid kongressen. Valnämnden lottar vid lika röstetal. Suppleanter

för den eller de som valts skall också utses att vid bortfall av ombud

tillträda som ombud i den ordning röstetalet utvisar.

18 §

Valnämnden skall omedelbart efter sammanräkning upprätta ett

protokoll som upptar antalet röstberättigade, röstande, godkända

valsedlar samt en förteckning över de kandidater som erhållit

röster, i den ordning röstetalen utvisar. Protokollet skall anslås

vid respektive kompani senast dagen efter valet.

19 §

Valenheten skall ombesörja tryckning av valsedlar och anskaffa

valurnor.

Övrigt valmaterial sänds ut av Högkvarteret.

3 kap. Medinflytande i arbetsmiljöarbetet

1 §

De värnpliktiga skall ges möjlighet till medinflytande i

arbetsmiljöfrågor i syfte att uppnå bästa möjliga

utbildningsförhållanden i enlighet med utbildningsmålen. De

värnpliktiga skall engageras i förbandets arbetsmiljöarbete.

Val av skyddsassistenter

2 §

De värnpliktiga vid en pluton skall välja en skyddsassistent med

uppgift att föra deras talan i arbetsmiljöfrågor. Skyddsassistenten

och en suppleant för denne väljs genom slutet val senast sex veckor

efter inryckning.

3 §

Skyddsassistenterna vid ett kompani väljer bland sig genom slutet

val en kompaniskyddsassistent och en suppleant för denne.

Kompaniskyddsassistenten företräder kompaniets värnpliktiga i

arbetsmiljöfrågor.

4 §

Kompaniskyddsassistenterna vid förbandet väljer bland sig en

huvudskyddsassistent och en suppleant för denne. Huvudskyddsassistenten

företräder förbandets värnpliktiga i arbetsmiljöfrågor.

5 §

Nyval av skyddsassistent, kompaniskyddsassistent respektive

huvudskyddsassistent skall ske om

1. en skyddsassistent, kompaniskyddsassistent eller huvudskyddsassistent

lämnar enheten eller avsäger sig sitt uppdrag, och suppleant saknas,

eller

2. minst en tredjedel av enhetens värnpliktiga begär det.

Arbetsmiljöarbete på plutonsnivå

§

Plutonchef och skyddsassistent skall samverka vid planering och

uppföljning av övningar och annan utbildningsverksamhet för att uppnå

bästa möjliga arbetsmiljö och säkerhet inom ramen för ställda

utbildningsmål.

Arbetsmiljöarbetepå kompaninivå

7 §

Kompanichef och kompaniskyddsassistent skall samverka vid planering

och uppföljning av övningar och annan utbildningsverksamhet för att

uppnå bästa möjliga arbetsmiljö och säkerhet inom ramen för ställda

utbildningsmål.

8 §

Kompaniskyddsassistenten får på tjänstetid sammankalla värnpliktiga

för utbildning, information eller överläggningar avseende arbetsmiljö

efter överenskommelse med kompanichefen.

Arbetsmiljöarbete på förbandsnivå

9 §

Förbandschef och huvudskyddsassistent skall samverka vid planering

och uppföljning av övningar och annan utbildningsverksamhet för att

uppnå bästa möjliga arbetsmiljö och säkerhet.

10 §

Huvudskyddsassistenten får på tjänstetid sammankalla värnpliktiga

för utbildning, information eller överläggningar avseende arbetsmiljö

efter överenskommelse med förbandschefen.

11 §

Huvudskyddassistenten skall samordna skyddassistentemas arbete och

vara kontaktperson mot förbandsledningen.

12 §

Huvudskyddsassistenten får begära att viss undersökning skall göras

för kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom förbandet. Förbandschefen

skall utan dröjsmål lämna besked i frågan.

13 §

Efter överenskommelse med lokala arbetstagarorganisationer

adjungerar förbandsnämnden två skyddsassistenter vid förbandet till

arbetsmiljökommittén.

Skyddsassistenterna har förslags- och yttranderätt i

arbetsmiljökommittén.

14 §

Förberedande sammanträde inför arbetsmiljökommitténs sammanträde

med kompaniskyddsassistenter genomförs av huvudskyddsassistent efter

överenskommelse med kompanichef.

4 kap. Utbildning i medinflytande

1 §

Alla värnpliktiga skall genom utbildning göras väl förtrogna med

formerna för och syftet med medinflytande och därmed innefattande

arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen skall ha genomförts innan de värnpliktiga väljer

förtroendemän och skyddsassistenter. Utbildningen skall om möjligt

kompletteras kontinuerligt under grundutbildningen.

Utbildning avförtroendemän och skyddsassistenter

2 §

Förtroendemän och skyddsassistenter skall snarast efter valet ges

utbildning om medinflytande- och arbetsmiljöarbetet vid förbandet

enligt den utbildningsplan för förtroendemän och skyddsassistenter

som Högkvarteret fastställer.

5 kap. Undantag

1 §

Överbefälhavaren eller den han bestämmer får medge undantag från

föreskrifterna i denna författning.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 1998.

Genom författningen upphävs Överbefälhavarens föreskrifter

(FFS 1988:36) om medinflytande för värnpliktiga.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg