FFS 1999:12

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

FFS 1999:12

Utkom från trycket 1999-12-28

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om

arvoden för auditörer inom Försvarsmakten;

beslutade den 21 december 1999

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1995:241) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. och efter samråd med

Överstyrelsen för civil beredskap att 1 och 3 §§ Försvarsmaktens

föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

skall ha följande lydelse.

1 §

En auditör skall ha ett grundarvode om 27 500 kronor per år. Den som är

auditör vid fler än ett förband eller en skola skall utöver grundarvodet

ha ett tilläggsarvode om 2 500 kronor per år för varje ytterligare förband

eller skola.

Grundarvode och tilläggsarvode skall minskas med 1/365 av respektive

årsarvode för varje dag auditören är ledig eller av någon annan anledning

inte fullgör sin tjänstgöring som auditör.

3 §

Den som är vice auditör skall ha ett arvode om 2 500 kronor per år. Detta

arvode får vice auditören behålla även när han eller hon inträder i

auditörens ställe. Under sådan tid skall vice auditören därutöver för

varje dag få ett arvodesbelopp som utgör 1/365 av auditörens grundarvode

och, i förekommande fall, tilläggsarvode.

Denna författning träder i kraft den 15 januari 2000. De nya

bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2000.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg