FFS 2002:3

Försvarsmaktens föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom Försvarsmakten;1

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FM LOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2002:3

Utkom från

trycket

2002-02-22

Försvarsmaktens föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom Försvars-

makten;

1

beslutade den 18 februari 2002.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 29 § totalförsvarets folkrättsförord-

ning (1990:12) följande.

Folkrättsliga rådgivare

1 § Den som är jurist och anställd i Försvarsmakten som reservofficer får place-

ras som folkrättslig rådgivare i Försvarsmakten.

Beslut om placering fattas av juridiska staben i Försvarsmaktens högkvarter

(Högkvarteret).

2 § En rådgivare får placeras för viss tid, dock längst till utgången av det kalen-

derår då han eller hon fyller 65 år.

Organisation

3 § Inom Försvarsmakten skall det finnas folkrättsliga rådgivare vid Operativa

insatsledningen och vid militärdistriktsstaberna enligt vad som anges i bilaga till

denna författning.

1

Tidigare föreskrifter i ämnet har upphävts genom FIB 2002:1.

Sida 2

FFS 2002:3

4 § Folkrättsliga rådgivare får tillföras ytterligare organisationsenheter enligt

Högkvarterets bestämmande.

Krigsplacering

5 § Folkrättsliga rådgivare som skall finnas i Försvarsmaktens insatsorganisation

skall krigsplaceras av Högkvarteret.

Uppgifter och tjänstgöring

6 § Den organisationsenhet där en folkrättslig rådgivare är placerad skall fast-

ställa en plan för tjänstgöringen.

I planen skall anges hur rådgivaren skall kunna utveckla och bibehålla kom-

petensen i befattningen som folkrättslig rådgivare. Av planen skall vidare framgå

hur rådgivaren skall medverka i utbildning av Försvarsmaktens personal och i

vilken omfattning han eller hon skall delta i större övningar inom och utom riket

samt i övrigt stå till organisationsenhetens förfogande.

7 § Folkrättsliga rådgivare får i fredstid tas i anspråk för tjänstgöring som råd-

givare med högst 60 dagar under en tvåårsperiod.

Arvode

8 § En folkrättslig rådgivare som innehar en befattning som anges i bilagan till

denna författning skall få ett arvode som fastställs av Högkvarteret.

Tjänstegrad

9 § Högkvarteret beslutar i varje särskilt fall om tjänsteställning och tjänstegrad

för folkrättsliga rådgivare.

Sida 3

FFS 2002:3

Funktions- och utbildningsansvar

10 § Juridiska staben i Högkvarteret har funktionsansvar för folkrättsliga råd-

givare inom Försvarsmakten. Den organisationsenhet där en folkrättslig rådgivare

är placerad skall se till att rådgivaren ges den utbildning som juridiska staben i

Högkvarteret beslutar.

Undantag

11 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren eller den han bestämmer fattar beslut i ärenden om undan-

tag.

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2002.

Johan Hederstedt

Stefan Ryding-Berg

Sida 4

FFS 2002:3

Bilaga

Förband och staber med folkrättsliga rådgivare

Operativa insatsledningen

(OPIL)

Operationsledningen

(OPL)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

2 biträdande folkrättsliga rådgivare

Armétaktiska kommandot

(ATK)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

2 biträdande folkrättsliga rådgivare

Marintaktiska kommandot

(MTK)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

2 biträdande folkrättsliga rådgivare

Flygtaktiska kommandot

(FTK)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

2 biträdande folkrättsliga rådgivare

Militärdistrikt

(MD)

Södra militärdistriktet

(MD S)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

2 biträdande folkrättsliga rådgivare

Mellersta militärdistriktet

(MD M)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

1 biträdande folkrättslig rådgivare

Norra militärdistriktet

(MD N)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

1 biträdande folkrättslig rådgivare

Gotlands militärdistrikt

(MD G)

1 ordinarie folkrättslig rådgivare

1 biträdande folkrättslig rådgivare