FFS 2002:6

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2002:6

Utkom från

trycket

2002-12-06

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om

arvoden för auditörer inom Försvarsmakten;

beslutade den 18 september 2002.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 4 § förordningen (1995:241) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. och efter samråd med Krisbered-

skapsmyndigheten att 1 och 3 §§ Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om

arvoden för auditörer inom Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

1 §1 En auditör skall ha ett grundarvode om 31 380 kronor per år. Den som är auditör

vid fler än en organisationsenhet skall utöver grundarvodet ha ett tilläggsarvode om 2

850 kronor per år för varje ytterligare organisationsenhet.

Grundarvode och tilläggsarvode skall minskas med 1/365 av respektive årsarvode

för varje dag auditören är ledig eller av någon annan anledning inte fullgör sin

tjänstgöring som auditör.

3 §2 Den som är vice auditör skall ha ett arvode om 2 850 kronor per år. Detta arvode

får vice auditören behålla även när han eller hon inträder i auditörens ställe. Under

sådan tid skall vice auditören därutöver för varje dag få ett arvodesbelopp som utgör

1/365 av auditörens grundarvode och, i förekommande fall, tilläggsarvode.

1

Senaste lydelse FFS 1999:12.

FFS 2002:6

Sida 2

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.

Johan Hederstedt

Stefan Ryding-Berg

2

Senaste lydelse FFS 1999:12.