FFS 2003:5

om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2003:5

Utkom från

trycket

2003-11-10

Förordning

om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1992:16)

om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl;

utfärdad den 16 oktober 2003.

Regeringen föreskriver att Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1992:16) om

ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl skall upphöra att gälla vid utgången av

november 2003.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)