FFS 2005:3

Föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2001:6) om säkerhetsskydd vid visst försvarsmaterielsamarbete

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2005:3

Utkom från

trycket

2005-06-02

Föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS

2001:6) om säkerhetsskydd vid visst försvarsmaterielsamarbete;

beslutade den 23 maj 2005.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 11 § andra stycket och 44 § säker-

hetsskyddsförordningen (1996:633) att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS

2001:6) om säkerhetsskydd vid visst försvarsmaterielsamarbete skall upphöra

att gälla vid utgången av juni 2005.

Håkan Syrén

Stefan Ryding-Berg