FFS 2007:3

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2007:3

Utkom från

trycket

2007-10 -18

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

beslutade den 12 oktober 2007

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 10 och 13 §§ hemvärnsförordningen

(1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

Inledande bestämmelse

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om vilka organ som skall finnas för

medinflytande inom hemvärnet samt vilka uppgifter och vilken sammansättning

m. m. organen skall ha.

Organ som skall finnas för medinflytande

2 § Medinflytande inom hemvärnet skall utövas av följande medinflytandeorgan:

hemvärnskompanistämma, hemvärnskompaniråd, hemvärnsbataljonsråd och hem-

värnsråd.

Enligt 8 § hemvärnsförordningen (1997:146) utövas medinflytande för hem-

värnet inom hela landet av rikshemvärnstinget och rikshemvärnsrådet.

FFS 2007:3

Sida 2

Medinflytandeorganens uppgifter

Gemensamma bestämmelser

3 § Medinflytande inom hemvärnet skall utövas av medinflytandeorganen på alla

nivåer i fråga om hemvärnsförbandens ekonomi, organisation, personal, utbild-

ning, fredsuppgifter, materiel och lokaler.

Medinflytande får inte avse operativa eller taktiska frågor om inte den opera-

tive chefen i Högkvarteret, eller den han eller hon bestämmer, har beslutat att

medinflytande får utövas i en viss fråga av operativ eller taktisk natur.

4 § Rådsledamöter som har valts av ett medinflytandeorgan enligt föreskrifterna i

denna författning skall informera medinflytandeorganet om dels de beslut som har

fattats vid ett rådsmöte, dels vad som i övrigt har avhandlats vid ett sådant möte.

5 § Rikshemvärnsrådet och övriga råd skall sammanträda minst två gånger per år.

I övrigt skall ett råd sammanträda när dess ordförande finner det nödvändigt eller

då en majoritet av ledamöterna i rådet påkallar ett sammanträde.

6 § En stämma eller eller ett ting får överlämna till ett eget råd att besluta i ären-

den, om beslut inte kan avvaktas till nästa stämma eller ting.

Om en stämma eller ett ting har förhinder att fatta beslut i frågor som ankom-

mer på stämman eller tinget får eget råd istället fatta beslut.

Ett råd får överlämna till ett särskilt utskott att handlägga frågor av rutinkarak-

tär och att i brådskande fall besluta på rådets vägnar.

Hemvärnskompanistämma och hemvärnskompaniråd

7 § Hemvärnskompanistämma och hemvärnskompaniråd är medinflytandeorgan

inom ett hemvärnskompani eller en hemvärnsbataljonsstab.

FFS 2007:3

Sida 3

8 § Hemvärnskompanistämman skall, utöver vad som följer av 3 §,

1. på förslag från pluton, eller likställd enhet, utse ledamöter med ersättare i

hemvärnskompanirådet,

2. utse två ledamöter med ersättare i hemvärnsbataljonsrådet,

3. fatta beslut beträffande motioner som har överlämnats till stämman, och

4. besluta i andra viktiga medinflytandefrågor.

9 § Hemvärnskompanirådet skall, utöver vad som följer av 3 §,

1. vara det organ med vilket hemvärnskompanichefen samråder i frågor om re-

krytering och i frågor om att främja samarbetet med myndigheter och frivilliga

försvarsorganisationer,

2. medverka när underlag för hemvärnskompaniets förbandsbudget och verk-

samhetsplaner utarbetas,

3. förbereda hemvärnskompanistämma, och

4. lämna förslag till hemvärnsbataljonsrådet om tilldelning av hemvärnets ut-

märkelser.

Hemvärnsbataljonsråd

10 § Hemvärnsbataljonsråd är medinflytandeorgan inom en hemvärnsbataljon.

11 § Hemvärnsbataljonsrådet skall, utöver vad som följer av 3 §,

1. vara det organ med vilket hemvärnsbataljonchefen samråder i frågor om re-

krytering och i frågor om att främja samarbetet med myndigheter och frivilliga

försvarsorganisationer,

2. utse ett ombud med ersättare till rikshemvärnstinget,

3. vara det organ som yttrar sig till chef för förband, eller chef för utbildnings-

grupp, innan en hemvärnskompanichef förordnas inom hemvärnsbataljonen,

FFS 2007:3

Sida 4

4. för en period av två år,

- beträffande hemvärnsråd som omfattar tre eller flera hemvärnsbataljoner, utse

två ledamöter med ersättare i hemvärnsrådet, eller

- i fråga om övriga hemvärnsråd, utse tre ledamöter med ersättare i hemvärns-

rådet att, utöver hemvärnsbataljonschefen, vara bataljonens ledamöter i hem-

värnsrådet,

5. lämna förslag till hemvärnsrådet om tilldelning av hemvärnets utmärkelser,

och

6. samverka med berörda kommuner och frivilliga försvarsorganisationer.

Hemvärnsråd

12 § Hemvärnsråd är medinflytandeorgan inom en organisationsenhet i Försvars-

makten med ansvar för hemvärnsutbildning. Flera hemvärnsråd får utöva medin-

flytande inom samma organisationsenhet.

13 § Hemvärnsrådet skall

1. besluta i viktiga medinflytandefrågor rörande hemvärnets organisation och

verksamhet inom en organisationsenhet i Försvarsmakten som bedriver hem-

värnsutbildning samt fatta beslut beträffande motioner och andra frågor som har

hänskjutits till hemvärnsrådet,

2. utse ett ombud med ersättare i rikshemvärnstinget,

3. vara det organ som yttrar sig till chef för en organisationsenhet i Försvars-

makten innan en hemvärnsbataljonschef förordnas,

4. lämna förslag till rikshemvärnsrådet om tilldelning av hemvärnets förtjänst-

medalj,

5. besluta om tilldelning av hemvärnets silvermedalj, dock högst till det antal

som rikshemvärnsrådet bestämmer samt hemvärnets bronsmedalj, och

6. samverka med förbandschef, eller chef för utbildningsgrupp, samt myndig-

heter och organisationer som har betydelse för hemvärnets verksamhet.

FFS 2007:3

Sida 5

Rikshemvärnstinget och rikshemvärnsrådet

14 § Rikshemvärnstinget skall besluta i övergripande medinflytandefrågor av

väsentlig betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verk-

samhet och utveckling, samt fatta beslut beträffande motioner, förslag och frågor

som har hänskjutits till tinget av ett annat medinflytandeorgan.

15 § Rikshemvärnstinget skall utse 13 ledamöter, med personliga ersättare, till

rikshemvärnsrådet. En av ledamöterna skall väljas ur hemvärnsmusiken.

Ledamöterna skall väljas för två år.

16 § Rikshemvärnsrådet skall behandla övergripande medinflytandefrågor av be-

tydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och ut-

veckling, samt yttra sig över frågor som har hänskjutits till rådet av rikshem-

värnstinget eller rikshemvärnschfen.

17 § Rikshemvärnsrådet skall vidare

1. behandla frågor och förslag från hemvärnsråd, och i god tid före ett rikshem-

värnsting med yttrande hänskjuta viktigare frågor till tinget,

2. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer, vilkas verk-

samhet berör hemvärnet,

3. besluta om tilldelning av hemvärnets förtjänstmedalj, och

4. besluta om det antal av hemvärnets silvermedalj som får tilldelas av hem-

värnsråd.

FFS 2007:3

Sida 6

Medinflytandeorganens sammansättning m.m.

Gemensamma bestämmelser

18 § Den som enligt 4 § hemvärnsförordningen (1997:146) tillhör hemvärnets

personal, och inte under den kommande mandatperioden uppnår en ålder av 70 år,

är valbar till medinflytandeorganen.

19 § Hemvärnsbataljonchef, chef för en organisationenhet i Försvarsmakten med

hemvärnsförband och chef för utbildningsgrupp samt vice ordförande i hemvärns-

råd har rätt att närvara vid stämma och sammanträde som hålls av ett medinfly-

tandeorgan inom deras respektive ansvarsområden.

Ledamöter och ersättare i rikshemvärnsrådet har rätt att närvara vid stämma,

ting och sammanträde som hålls av ett medinflytandeorgan inom hemvärnet. De

har då även yttrande och förslagsrätt.

Rådsledamöter har rätt att närvara vid de möten som hålls i alla medinflytan-

deorgan inom det egna rådets ansvarsområde.

Plutonens roll i medinflytande

20 § Inom pluton, eller andra enheter som är underställda en kompanichef, skall

medinflytandemöten hållas minst två gånger årligen.

Vid medinflytandemöte skall förslag till plutonens ledamöter i hemvärnskom-

paniråd beslutas. Förslaget skall lämnas till hemvärnskompanistämma.

Hemvärnskompanistämma

21 § Ordinarie hemvärnskompanistämma skall hållas årligen före mars månads

utgång. Extra hemvärnskompanistämma skall hållas efter beslut av hemvärns-

FFS 2007:3

Sida 7

kompanirådet eller då minst en tredjedel av hemvärnets personal i hemvärns-

kompaniet begär det. All hemvärnets personal och hemvärnsungdom samt alla

hemvärnsveteraner inom hemvärnskompaniet får delta i hemvärnskompani-

stämma.

Närvarande hemvärnspersonal som har fyllt 18 år har rösträtt. All deltagande

personal har yttrande- och förslagsrätt.

Hemvärnskompanistämman utser mötesordförande.

Kallelse till hemvärnskompanistämma skall ske skriftligt genom personliga

kallelser eller genom annonsering senast 20 dagar före sammanträdesdagen.

Hemvärnskompaniråd

22 § Ett hemvärnskompaniråd består av de ledamöter som har valts på hemvärns-

kompanistämman samt i förekommande fall ledamot som varje berörd kommun

har utsett. Hemvärnskompanichefen är ordförande i hemvärnskompanirådet.

Hemvärnsbataljonsråd

23 § Ett hemvärnsbataljonsråd består av chefen för hemvärnsbataljonen, hem-

värnskompanicheferna och två ledamöter från varje hemvärnskompani, utsedda

av respektive hemvärnskompanistämma, samt i förekommande fall ledamot från

berörd kommun. Hemvärnsbataljonchefen är ordförande i hemvärnsbataljonsrå-

det.

Hemvärnsråd

24 § Ett hemvärnsråd består av chefen för berörd organisationsenhet i Försvars-

makten, chefen för utbildningsgrupp (motsvarande) samt hemvärnsbataljonche-

ferna och två ledamöter som varje hemvärnsbataljonsråd har utsett. Chefen för

organisationsenheten är ordförande i hemvärnsrådet. Rådet skall inom sig utse

vice ordförande.

FFS 2007:3

Sida 8

Rikshemvärnsting

25 § Rikshemvärnsting skall hållas vartannat år under hösten.

26 § I rikshemvärnstinget skall delta ledamöterna i rikshemvärnsrådet jämte om-

bud som har utsetts enligt 11 § och 13 §, samt ett ombud för hemvärnets musik-

kårer.

Ledamöterna i rikshemvärnsrådet har rösträtt utom då frågor om

ansvarsfrihet och revision för rikshemvärnsrådet behandlas.

Enligt 9 § hemvärnsförordningen (1997:146) är rikshemvärnschefen ord-

förande vid rikshemvärnstinget.

Rikshemvärnsråd

27 § Rikshemvärnsrådet består förutom av rikshemvärnschefen, chefen för riks-

hemvärnsavdelningen i Försvarsmaktens högkvarter och den ledamot regeringen

förordnar samt av de ledamöter som har utsetts av rikshemvärnstinget enligt 15 §.

Rikshemvärnsrådet får utse funktionärer för sitt arbete.

Undantag

28 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren fattar beslut i ärenden om undantag.

FFS 2007:3

Sida 9

Denna författning träder i kraft den 1 november 2007.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2001:1) om

medinflytande inom hemvärnet.

Håkan Syren

Stefan Ryding-Berg