FFS 2014:2

Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2014:2

Utkom från

trycket

2014-07-03

Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor;

beslutade den 27 juni 2014.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 26 § förordningen (2010:1075) om

brandfarliga och explosiva varor och efter samråd med Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap följande.

Inledande bestämmelser och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller hantering av brandfarliga varor vid hanteringsställen

inom Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets, Försvarets materielverks och

Totalförsvarets forskningsinstituts område.

2 § I denna föreskrift avses med

avsyning

Obligatorisk besiktning som ska genomföras före drift-

sättning av en anläggning.

drivmedelsinspektör

En av Försvarsmakten särskilt förordnad person som

ska utföra viss tillsyn och avsyning.

hantering

Bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,

transport, användning, omhändertagande, återvinning,

destruktion, underhåll och överlåtelse och därmed jäm-

förliga förfaranden.

FFS 2014:2

Sida 2

hanteringsställe

Anläggning eller annat begränsat område för hantering

av brandfarlig vara, dock inte tillfälliga platser under

fältmässig övning.

tillståndshavare

Chef för organisationsenhet eller motsvarande, som i

arbetsordning eller motsvarande har bemyndigats att

företräda den juridiska personen vad avser hantering av

brandfarlig vara i sådan mängd att tillstånd krävs från

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

viss tillsyn

Den delegerade rätten att utföra sådan tillsyn som

anges i 21 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor och som Försvarsmakten fått medgi-

vande av Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap att utöva.

Tillstånd och avsyning

3 § Den som avser hantera brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd, och bli till-

ståndshavare, ska efter samråd med drivmedelsinspektör ansöka om tillstånd hos

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

4 § Hantering av brandfarliga gaser och vätskor som överskrider någon av föl-

jande mängder kräver tillstånd.

• 250 liter brandfarliga gaser

• 500 liter brandfarliga aerosoler

• 500 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60⁰C, eller diesel och

eldningsolja med flampunkt högst 55

⁰C

• 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60⁰C och diesel

och eldningsolja med flampunkt högre än 55

⁰C

FFS 2014:2

Sida 3

Avseende utomhusförvaring ska samråd sökas med drivmedelsinspektör i

tidigt skede.

5 § En tillståndsansökan ska innehålla följande dokument

• situationsplan,

• ritningar,

• process- och verksamhetsbeskrivning,

• sammanställning av produkter och mängder och

• riskutredning.

Av samråd med drivmedelsinspektör enligt 3 § ska framgå om tillstånds-

ansökan även ska innehålla

• explosionsskyddsdokument och

• kontrollrapport avseende cisterner och rörledningar.

6 § Uppgifter om föreståndare och dennes ställföreträdare samt instruktioner för

dessa, bör anges i tillståndsansökan, men ska finnas senast vid avsyning.

7 § Hantering av brandfarlig vara vid anläggningsarbete eller vid annan tillfällig

hantering av cisterner och tankfordon i högst en (1) månad, ska anmälas till driv-

medelsinspektör.

8 § Vid planering av ombyggnad, eller ändring av hantering som väsentligt på-

verkar ett gällande tillstånd, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

underrättas.

9 § Anordningar som enligt föreskrift utfärdad av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap inte kräver avsyning, ska anmälas till drivmedelsinspektör för av-

syning.

Vid sådan avsyning ska tillståndshavaren tillhandahålla dokumentation enligt

5 och 6 §§.

FFS 2014:2

Sida 4

10 § Arbeten som genom höga temperaturer eller gnistbildning kan orsaka brand

eller explosion, får endast utföras på anläggning eller materiel om särskilt tillstånd

har utfärdats.

Arbetsgivaren ska förordna person som efter samråd med föreståndare,

samordningsansvarig eller drivmedelsinspektör utfärdar sådant tillstånd.

11 § Av tillståndshavare utsedd företrädare samt föreståndare ska närvara vid av-

syning.

12 § Tillståndshavare ska underrätta Myndigheten för samhällskydd och bered-

skap om en tillståndspliktig hantering upphör eller övertas av annan organisat-

ionsenhet.

13 § Drivmedelsinspektör ska föra register över gällande tillstånd, anmälda före-

ståndare, cisterner och kontrollpliktiga rörledningar.

14 § Anmälningsplikt föreligger om den sammanlagda volymen på fler hante-

ringsställen, även spridda över ett större geografiskt område, överstiger

mängderna enligt 4 §. Anmälan görs till drivmedelsinspektör av tillståndshavare.

Tillsyn

15 § Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion ansvarar för viss tillsyn,

och ska förordna en eller flera drivmedelsinspektörer för genomförandet av sådan

tillsyn.

16 § Viss tillsyn ska utföras på de hanteringsställen där brandfarliga varor hante-

ras.

FFS 2014:2

Sida 5

17 § Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion ska upprätta en tidplan för

genomförande av viss tillsyn. Tidplanen ska delges berörda tillståndshavare. Viss

tillsyn kan även ske oanmält.

18 § Efter genomförd viss tillsyn, eller tillsyn av utlandsstyrkan, ska en rapport

upprättas och överlämnas till den tillståndshavare som ansvarar för hanteringen. I

rapporten ska anges brister som framkommit vid tillsynen, förslag till åtgärder

och tidpunkt då åtgärder ska vara vidtagna.

19 § Om det vid viss tillsyn framkommer att hantering sker i strid mot gällande

regler, får drivmedelsinspektör omedelbart stoppa hanteringen.

Om drivmedelsinspektör stoppar hanteringen, ska åtgärden utan dröjsmål

anmälas till tillståndshavare och Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Hanteringen får inte återupptas utan medgivande från chefen för

Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Föreståndare

20 § Tillståndshavare förordnar, i samråd med berörd drivmedelsinspektör, före-

ståndare och ställföreträdande föreståndare. Förordnandet, med aktuella kontakt-

uppgifter, ska meddelas drivmedelsinspektör och Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap.

21 § För att bli förordnad till föreståndare eller ställföreträdande föreståndare, ska

av Försvarsmakten fastställd föreståndarutbildning genomförts med godkänt re-

sultat.

22 § Tillståndshavare upprättar instruktioner för föreståndare och ställföreträ-

dande föreståndare. Föreståndare upprättar instruktioner för biträdande förestån-

dare om sådan utses samt upprättar instruktioner och bestämmelser för hante-

ringen.

FFS 2014:2

Sida 6

23 § Föreståndare kan utse biträdande föreståndare. Sådan är underordnad före-

ståndare och har begränsat ansvar och befogenheter. Biträdande föreståndare

inom Försvarsmakten ska ha genomgått av Försvarsmakten fastställd utbildning

för biträdande föreståndare med godkänt resultat.

24 § Föreståndare ska kontrollera den hantering av brandfarlig vara som bedrivs

inom det egna området av andra förband, myndigheter, försvarsorganisationer

eller entreprenörer. Dessa ska informeras om föreståndares bemyndigande enligt

30 §.

25 § Föreståndare, eller ställföreträdare som utövar föreståndarskapet, rapporterar

direkt till tillståndshavare. Biträdande föreståndare rapporterar till föreståndare.

26 § Personer som vistas vid hanteringsställe för brandfarlig vara, ska följa av

föreståndare meddelade bestämmelser.

Säkerhetskontroller

27 § På hanteringsställe för brandfarlig vara, ska säkerhetskontroll genomföras i

enlighet med av Försvarsmaktens fastställda instruktioner. Av dessa ska framgå

fastställda tidsintervaller samt krav på kontrollista och dokumentation.

28 § Säkerhetskontroll ska ha en sådan omfattning och genomföras på sådant sätt

att fel, skador eller brister på materiel eller utrustning kan upptäckas.

29 § Föreståndare har ansvar för genomförande av säkerhetskontroll.

30 § Föreståndare ska avbryta hantering om den sker i strid mot gällande regler.

Om föreståndare avbryter hanteringen, ska åtgärden utan dröjsmål anmälas till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmaktens

Säkerhetsinspektion och berörd drivmedelsinspektör.

FFS 2014:2

Sida 7

Hanteringen får inte återupptas utan medgivande från chefen för

Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Undantag

31 § Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion får besluta om undantag

från dessa föreskrifter

____________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2014.

Sverker Göranson

Carin Bratt