FFS 2016:1

Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2016:1

Utkom från trycket

2016-06-15

Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart;

beslutade den 10 juni 2016.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 14 kap. 2, 11, 20 och 24 §§ luftfarts-

förordningen (2010:770) följande.

Definitioner

1 § Med militär luftfart avses i dessa föreskrifter all verksamhet inom det

svenska militära luftfartssystemet enligt definition i 14 kap. 1 § luftfartslagen

(2010:500), innefattande utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande

och avveckling av organisation och materielsystem som ingår i det militära luft-

fartssystemet samt av den mark, de anläggningar, lokaler och förnödenheter

samt den flygmedicinska verksamhet som erfordras för det svenska militära luft-

fartssystemet.

2 § Med det militära luftfartssystemet som anges i 14 kap. 1 § p. 3 luftfartslagen

(2010:500) och 14 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770) avses följande:

1. system för flygdrift: verksamhetsutövare inklusive personal, flygmateriel-

system och övriga luftfartsprodukter,

2. system för flygplats- och flygbaser: verksamhetsutövare inklusive personal,

materielsystem och övriga luftfartsprodukter, mark, anläggningar och lokaler,

luftfartsrelaterade anordningar och utrustning ombord på sjögående fartyg och

andra installationer, och

3. system för luftrum: det luftrum som tillgodoser behovet för luftfartygs ma-

növrering, verksamhetsutövare inklusive personal, materielsystem och övriga

luftfartsprodukter, mark, anläggningar och lokaler.

FFS 2016:1

Sida 2

3 § I denna författnings avses med;

1. Verksamhetsutövare: förband eller annan organisationsenhet inom För-

svarsmakten, annan myndighet, enskild eller organisatorisk enhet inom en myn-

dighet eller en enskild som ingår i det militära luftfartssystemet och tillhan-

dahåller luftfartsrelaterade tjänster för utveckling, anskaffning, nyttjande, vid-

makthållande och avveckling.

2. Militärt luftfartsdokument: dokument som innehåller beslut som utgör cer-

tifikat, bevis eller ett annat tillstånd att utföra uppgifter inom eller att använda

produkter i det militära luftfartssystemet,

3. Militärt flygsäkerhetsdirektiv: begränsningar, restriktioner och tvingande

åtgärder såsom förbud inom det militära luftfartssystemet.

4 § All verksamhet inom det militära luftfartssystemet ska ledas och genomföras

så att risken för skador på person eller egendom minimeras. Verksamheten ska

planeras och följas upp så att skador till följd av militär luftfart förebyggs. Verk-

samheten inom det militära luftfartssystemet ska också bedrivas med särskild

hänsyn till säkerheten för den civila luftfarten.

5 § Den militära flyginspektionen i högkvarteret (FLYGI) ska stödja flygsäker-

hetsinspektören avseende den tillståndsprövning och tillsynsverksamhet som

avses i 14 kap. 11 § och 18 §luftfartsförordningen (2010:770). Inspektionen ska

utarbeta regler för militär luftfart (RML) som beslutas av överbefälhavaren eller

den han eller hon sätter i sitt ställe.

6 § Tillståndsprövning och tillsyn över militär luftfart ska omfatta;

1. inträdeskontroll,

2. funktionstillsyn,

3. avvecklingskontroll, och

4. analys och hantering av förändringar av det militära luftfartssystemet.

FFS 2016:1

Sida 3

7 § Flygsäkerhetsinspektören fattar beslut i ärenden om tillståndsprövning, in-

klusive utfärdande av militära luftfartsdokument.

8 § Vid tillståndsprövning i samband med inträdeskontroll enligt denna författ-

ning ska flygsäkerhetsinspektören särskilt beakta om den som ansöker om in-

träde i det militära luftfartssystemet har nödvändiga förutsättningar för det.

9 § Flygsäkerhetsinspektören fattar vid behov beslut enligt 3 § första stycket 3 p.

genom utfärdande av militärt flygsäkerhetsdirektiv.

10 § En anmälan om ett luftfartygs luftvärdighet enligt 14 kap. 6 § luftfartsför-

ordningen (2010:770) ska göras till flygsäkerhetsinspektören.

11§ Flygsäkerhetsinspektören beslutar om åtgärder om tillstånd inom det mili-

tära luftfartssystemet i enlighet med 14 kap. 4 § luftfartslagen (2010:500).

12 § Beslut om att överlämna en förvaltningsuppgift till någon annan enligt

14 kap. 21 § luftfartsförordningen (2010:770) får fattas av flygsäkerhetsinspek-

tören. Beslut om överlämnande av förvaltningsuppgift ska ske skriftligen.

13 § Ett militärt luftfartsråd stödjer överbefälhavaren avseende övergripande

inriktning och styrning av det militära luftfartssystemet och framtagande av reg-

ler för militär luftfart. Flygvapenchefen är ordförande i militära luftfartsrådet.

Överbefälhavaren utser rådets ledamöter.

14 § Försvarsmakten får meddela undantag från denna föreskrift. Överbefälhava-

ren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden om undantag.

FFS 2016:1

Sida 4

____________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.

Genom författningen upphävs:

1. Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1997:15) för militär luftfart,

2. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1993:9) om flygteknikercertifikat

med behörighetsbevis m.m.,

3. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1993:10) om flygplanreparatör-

certifikat med behörighetsbevis m.m.,

4. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1993:40) om flygtjänst och flyg-

säkerhet för Försvarets Materielverks Provningsavdelning (FMV:PROV), och

5. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1993:41) om flygtjänst och flyg-

säkerhet vid flygning med militära flygplan vid Saab Military Aircraft.

Micael Bydén

Carin Bratt