FFS 2018:2

Försvarsmaktens föreskrifter om S-cisterner i mark och motgjutna cisterner i berg eller mark för brandfarliga vätskor

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2018:2

Utkom från trycket

2018-04-17

Försvarsmaktens föreskrifter om S-cisterner i mark och motgjutna cisterner

i berg eller mark för brandfarliga vätskor;

beslutade den 16 april 2018.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 26 § förordningen (2010:1075) om

brandfarliga och explosiva varor och efter samråd med Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om tekniska krav och krav på åter-

kommande kontroll för S-cisterner i mark och motgjutna cisterner i berg eller

mark för hantering av brandfarliga vätskor.

Föreskrifterna gäller endast de cisterner som är tillgängliga för Försvarsmak-

ten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forsknings-

institut.

2 § För cisterner som omfattas av denna författning ska Myndigheten för samhäll-

skydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:5) om cisterner och rörledningar

för brandfarliga vätskor tillämpas med de tillägg och inskränkningar som följer av

denna författning.

Definitioner

3 § I denna författning avses med:

cistern

Behållare med tillhörande säkerhetsutrustning och till-

behör för brandfarlig vätska där trycket ovanför vätske-

FFS 2018:2

Sida 2

ytan varken kan överstiga atmosfärtrycket med mer än

0,5 bar eller understiga det med mer än 0,0065 bar.

cistern i mark

Cistern helt eller delvis under markytan.

motgjuten cistern i

berg eller mark

Cistern i berg där mellanrummet mellan cisternen och

omgivande berg eller mark är utfyllt med betong.

Cisterntopp och cisternbotten kan vara belägna på olika

ortnivåer.

S-cistern

Cistern med mindre god korrosionsbeständighet mot sitt

avsedda innehåll eller sin omgivning.

aktivt katodiskt skydd

Korrosionsskydd genom pålagd likström som är anpas-

sad till total massa hos cisternen.

Tekniska krav på cisterner

4 § Korrosionsbeständighet hos de S-cisterner som omfattas av denna författning

får uppnås genom aktivt katodiskt skydd.

5 § Spänningen till aktivt katodiskt skydd ska vara sådan att varken skadlig kor-

rosion eller väteförsprödning kan förväntas förekomma.

6 § De cisterner som omfattas av denna författning ska utöver de tekniska kraven

i 4 och 5 §§ uppfylla de tekniska krav som uppställs i Myndigheten för samhäll-

skydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:5) om cisterner och rörledningar

för brandfarliga vätskor, utom kravet som framgår av 2 kap. 20 § avseende place-

ring ovan mark.

Återkommande kontroll

7 § Strömkonsumtionen till aktivt katodiskt skydd ska kontrolleras månadsvis.

FFS 2018:2

Sida 3

8 § De cisterner som omfattas av denna författning och saknar aktivt katodiskt

skydd ska kontrolleras med oförstörande provning för bestämning av godstjockle-

ken minst vart sjätte år.

9 § De cisterner som omfattas av denna författning ska därutöver kontrolleras

med återkommande kontroll vart sjätte år i enlighet med vad som föreskrivs i

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:5) om

cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, förutom vad som föreskrivs i

5 kap. 7 § fjärde strecksatsen om in- och utvändig undersökning.

Vad gäller in- och utvändig undersökning gäller istället följande. Den åter-

kommande kontrollen ska omfatta invändig undersökning, och där det är möjligt

också utvändig undersökning. Vid kontrollen ska undersökas om cisternen har

skadats av anfrätning, avflagning, korrosion, sprickor, deformationer eller lik-

nande.

Krav på förteckning

10 § En förteckning över samtliga cisterner ska finnas hos tillståndshavaren till-

sammans med resultaten av kontrollerna och provningarna.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.

Micael Bydén

Kerstin Bynander