FFS 2019:10

Försvarsmaktens föreskrifter om militär luftfart

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2019:10

Utkom från trycket

2019-12-20

Försvarsmaktens föreskrifter om militär luftfart;

beslutade den 20 december 2019.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 14 kap. 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 18,

20, 23 och 24 §§luftfartsförordningen (2010:770) följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller föreskrifter för verksamhet inom den svenska

militära luftfarten och det militära luftfartssystemet.

Författningen består av 16 kapitel och 3 bilagor med följande innehåll.

1 kap.

Inledande bestämmelser

2 kap.

Registrering, nationalitet och märkning

3 kap.

Tillstånd och godkännande för verksamhetsutövare och

personal

4 kap.

Lednings- och beslutsprocesser

5 kap.

Flygtjänst

6 kap.

Luftvärdighet

7 kap.

Flygstridsledningstjänst

8 kap.

Flygplatstjänst

9 kap.

Fjärrmanövrerat luftfartygssystem

10 kap.

Fallskärmstjänst

11 kap.

Sambands- och informationssystemtjänst

12 kap. Bestämmelser om fysiologiska förutsättningar och medicinska

krav

FFS 2019:10

Sida 2

13 kap.

Tillsyn

14 kap.

Militära flyginspektionen

15 kap.

Övrigt

16 kap.

Undantag

Bilaga

Rubrik

1

Begreppsförklaringar

2

Verksamhetsområden inom militär luftfart

3

Signaler från kontrolltorn till personal på marken

2 § Med militär luftfart avses i denna författning detsamma som anges i

14 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500).

I bilaga 1 till denna författning definieras övriga begrepp och förkortningar

som används i denna författning.

3 § Av 14 kap. 1 § luftfartslagen framgår att det militära luftfartssystemet be-

står av system för flygdrift, flygplatser och flygbaser samt för luftrum.

De tre systemen definieras i denna författning på följande sätt.

1. System för flygdrift: verksamhetsutövare inklusive personal, flygmateri-

elsystem och övriga luftfartsprodukter.

2. System för flygplatser och flygbaser: verksamhetsutövare inklusive per-

sonal, materielsystem och övriga luftfartsprodukter, mark, anläggningar och

lokaler, luftfartsrelaterade anordningar och utrustning ombord på sjögående

fartyg och andra installationer.

3. System för luftrum: det luftrum som tillgodoser behovet för luftfartygs

manövrering, verksamhetsutövare inklusive personal, materielsystem och öv-

riga luftfartsprodukter, mark, anläggningar och lokaler.

4 § Försvarsmakten ska bedriva militär luftfart utifrån en tolerabel risk som

kan variera beroende på aktuella förhållanden och uppgifter.

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, avgör vad som är

tolerabel risk.

FFS 2019:10

Sida 3

5 § Verksamhet i det militära luftfartssystemet delas in i verksamhetsområden.

Verksamhetsområdena framgår av bilaga 2.

6 § I Försvarsmaktens reglementen och handböcker för militär luftfart finns

närmare bestämmelser om tillämpningen av denna författning.

För luftvärdighet finns särskilda bestämmelser i SE-EMAR.

2 kap. Registrering, nationalitet och märkning

Det militära luftfartygsregistret

1 § Det ska finnas ett register för militära luftfartyg (det militära luftfartygsre-

gistret).

FLYGI ska föra det militära luftfartygsregistret.

2 § Militära luftfartyg i det militära luftfartsystemet ska registreras med unik

registreringsbeteckning i det militära luftfartygsregistret.

3 § Det militära luftfartygsregistret ska för varje registrerat militärt luftfartyg

innehålla uppgifter om registreringsbeteckning samt dag för registrering och

avregistrering.

Vilka andra uppgifter som ska föras i det militära luftfartygsregistret beslu-

tas av FLYGI.

4 § Registreringsbeteckningen för ett militärt luftfartyg i det militära luftfar-

tygsregistret är en grupp tecken, som består av bokstäver eller siffror eller bok-

stäver och siffror i kombination.

5 § Ett luftfartyg som är registrerat i ett annat register får inte registreras i det

militära luftfartygsregistret, om det inte avregistreras i det andra registret dess-

förinnan.

FFS 2019:10

Sida 4

6 § En ansökan om registrering i det militära luftfartygsregistret ska göras av

ägaren eller brukaren av luftfartyget.

Vilka uppgifter sökanden ska lämna i samband med ansökan beslutas av

FLYGI.

Nationalitet

7 § Ett luftfartyg som registerats i det militära luftfartygsregistret har svensk

nationalitet.

8 § FSI utfärdar bevis om registreringen (nationalitets- och registreringsbevis).

Avregistrering

9 § Ett luftfartyg ska avregistreras om:

1. ägaren eller brukaren skriftligen begär det,

2. det har förolyckats eller förstörts,

3. det efter en flygning inte har hörts av på tre månader, eller

4. det på grund av ombyggnad eller annan sådan ändring inte längre ska

vara registrerat som ett militärt luftfartyg eller, utan att ändring skett, inte

längre anses utgöra ett militärt luftfartyg.

Ägaren eller brukaren är skyldig att inom en månad skriftligen anmäla om

något har hänt som enligt första stycket 2-4 medför att ett militärt luftfartyg ska

avregistreras.

10 § När ett militärt luftfartyg avregistreras, ska nationalitets- och registre-

ringsbeviset lämnas tillbaka till FLYGI.

Märkning

11 § Ett militärt luftfartyg som är infört i det militära luftfartygsregistret ska

vara märkt med svensk nationalitets- och registreringsbeteckning.

FFS 2019:10

Sida 5

Nationalitetsbeteckningen ska utgöras av lilla riksvapnet med tre öppna

kronor ordnade två över en omgivna av en ring.

Om det råder särskilda omständigheter får FSI besluta att visst militärt luft-

fartyg inte behöver vara märkt enligt första stycket.

12 § Luftfartyg som inte är registrerat i det militära luftfartygsregistret men

utför militär uppgift på uppdrag av Försvarsmakten får märkas med national-

itetsbeteckning enligt 11 §.

Sådana luftfartyg är inte militära luftfartyg enligt denna författning.

3 kap. Tillstånd och godkännande för verksamhetsutövare och personal

Statliga verksamhetsutövare

1 § En statlig myndighet som bedriver militär luftfart inom ett eller flera verk-

samhetsområden ska ha ett godkännande av FSI.

2 § En statlig myndighet som bedriver militär luftfart ska anmäla till FLYGI

inom vilket eller vilka verksamhetsområden myndigheten avser bedriva verk-

samhet och på vilket sätt sökanden uppfyller tillämpliga krav enligt denna för-

fattning.

Av anmälan ska också framgå utsedda befattningshavare som ansvarar för:

1. funktionsledningen inom respektive verksamhetsområde,

2. övervakningen av ledningssystemet, och

3. i förekommande fall ledning av flygsäkerhetsledningssystemet.

Närmare bestämmelser om befattningshavarna finns i kapitel 4.

Annan än statlig verksamhetsutövare

3 § Av 14 kap 3 § luftfartslagen (2010:500) framgår att annan än staten ska ha

tillstånd för att bedriva verksamhet i det militära luftfartssystemet.

FFS 2019:10

Sida 6

Ett sådant tillstånd meddelas enligt 14 kap. 11 § luftfarts-

förordningen (2010:770) av Försvarsmakten.

4 § En ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i det militära luftfartssy-

stemet (verksamhetstillstånd) ska göras hos FLYGI.

Av en ansökan ska framgå inom vilket eller vilka verksamhetsområden som

sökanden vill bedriva verksamhet och på vilket sätt sökanden uppfyller till-

lämpliga krav enligt denna författning.

Av ansökan ska också framgå verksamhetsansvarig chef samt utsedda be-

fattningshavare som ansvarar för:

1. funktionsledningen inom respektive verksamhet,

2. övervakning av ledningssystemet, och

3. i förekommande fall ledning av flygsäkerhetsledningssystemet.

5 § Sökande som vill åberopa ett tillstånd eller motsvarande utfärdat av annan

luftfartsmyndighet kan begära att det görs en likvärdighetsbedömning mot

denna författning.

En ansökan om en likvärdighetsbedömning ska göras hos FLYGI.

Förutsättningar för att bevilja tillstånd för annan än statlig verksamhets-

utövare

6 § För att FSI ska bevilja tillstånd att bedriva verksamhet i det militära luft-

fartssystemet ska Försvarsmakten ha ett behov av den verksamhet som sökan-

den avser att bedriva.

7 § FSI får bevilja tillstånd att bedriva verksamhet i det militära luftfartssyste-

met, baserat på annan luftfartsmyndighets tillstånd eller motsvarande, om det

efter en likvärdighetsbedömning kan konstateras att kraven i denna författning

uppfylls.

FSI får avseende begränsade tjänster eller enstaka produkter, bevilja till-

stånd att bedriva verksamhet i det militära luftfartssystemet, baserat på annan

FFS 2019:10

Sida 7

erkänd standard, om det efter en likvärdighetsbedömning kan konstateras att

erforderliga krav i denna författning uppfylls.

Ändringar i tillstånd och godkända verksamhetsområden

8 § Den som vill ändra ett tillstånd eller ett godkänt verksamhetsområde ska

ansöka om det hos FLYGI.

Av en sådan ansökan ska framgå inom vilket eller vilka verksamhetsområ-

den som ändring avses att göras och hur sökanden fortfarande uppfyller till-

lämpliga krav enligt denna författning.

Verksamhet av tillfällig karaktär

9 § Försvarsmakten får bedriva tillfällig verksamhet utanför ordinarie led-

ningsorganisation efter godkännande från FSI.

Ansökan om sådant godkännande görs hos FLYGI.

Meddelande om tillstånd och godkännande

10 § Ett verksamhetstillstånd och ett beslut om godkänt verksamhetsområde

meddelas i ett militärt luftfartsdokument som utfärdas av FSI.

Tillståndens varaktighet

11 § Ett verksamhetstillstånd för verksamhetsutövare utanför staten förblir

giltigt intill:

1. det återlämnas av innehavaren,

2. återkallas av FSI, eller

3. ett specificerat giltighetsdatum infaller.

FFS 2019:10

Sida 8

Återkallande och begränsning av tillstånd

12 § I 14 kap. 4 § luftfartslagen (2010:500) finns bestämmelser om återkal-

lande och begränsningar av tillstånd inom det militära luftfartssystemet.

Godkännande av personal

13 § Av 6 kap. 19 § av luftfartslagen (2010:500) följer att flygtekniker i det

militära luftfartssystemet ska ha certifikat.

14 § FSI, eller den som FSI bestämmer, beslutar om sådana certifikat som av-

ses i 13 §.

Ett certifikat utfärdas endast om sökanden uppfyller de krav som chefen för

FLYGI beslutar.

Ansökan om certifikat ska lämnas på en för ändamålet fastställd blankett.

15 § Verksamhetsutövaren svarar för att innehavaren av ett certifikat håller sig

underrättad om de förändringar och tillägg till gällande föreskrifter för militär

luftfart som har betydelse för den tjänst som certifikatet berättigar till.

16 § Ett certifikat kan återkallas. Förutsättningar för återkallande av certifikat

regleras i SE-EMAR.

Beslut om återkallelse fattas av FSI eller den FSI bestämmer.

4 kap. Lednings- och beslutsprocesser

Uppgifts- och ansvarsfördelning

1 § En verksamhetsutövare i det militära luftfartssystemet ska:

1. fördela uppgifter, ansvar, befogenheter och resurser inom egen organisat-

ion,

FFS 2019:10

Sida 9

2. vid behov upprätta avtal med andra verksamhetsutövare beträffande luft-

fartsrelaterade tjänster och luftfartsprodukter,

3. tillse att godkänd, ändamålsenlig och funktionsduglig utrustning finns

och att personalen har den kompetens som krävs för respektive tjänst, samt

4. tillse att långsiktiga krav på resurser och kompetens balanseras mot verk-

samhetens uppgifter.

En verksamhetsutövare ska dokumentera på vilket sätt kraven enligt punk-

terna 1 och 4 uppfylls.

2 § En verksamhetsutövare ska utse en eller flera personer med ansvar för

funktionsledningen inom respektive verksamhetsområde.

Inom respektive verksamhetsområde ska följande chefer utses:

1. en flygchef för flygtjänsten,

2. inom luftvärdighet:

a. en konstruktionschef för konstruktion.

b. en tillverkningschef för tillverkning,

c. en chef för ledning av fortsatt luftvärdighet,

d. en flygunderhållschef för flygunderhållstjänsten,

e. en utbildningschef för utbildning av personal för luftfartygsunder-

håll,

3. en strilchef för flygstridsledningstjänsten,

4. en flygplatschef för flygplatstjänsten,

5. en fallskärmschef och en teknisk chef för fallskärmstjänsten,

6. en SIS-chef för sambands- och informationssystemtjänsten.

7. en flygöverläkare för den flygmedicinska tjänsten.

3 § Utsedda personer enligt 2 § ska ha lämplig kompetens och ges förutsätt-

ningar för att kunna bedriva funktionsledningen.

4 § Personer utsedda enligt 2 § ska accepteras av FSI.

Verksamhetsutövaren ska visa för FSI hur kontinuiteten säkerställs för ut-

sedda personer.

FFS 2019:10

Sida 10

Ledningssystem

5 § Verksamhetsutövaren ska upprätta, införa och upprätthålla ett ledningssy-

stem som omfattar:

1. tydliga regler beträffande ansvar och befogenheter i verksamheten,

2. en intern oberoende övervakning som kontrollerar att gällande regler och

förfaranden följs,

3. i förekommande fall ett flygsäkerhetsledningssystem för hantering av

flygsäkerhetsrisker, och

4. ett rapporteringssystem för händelser som påverkar eller skulle kunna

påverka flygsäkerheten.

Ledningssystemet ska dokumenteras och innehålla beskrivningar av alla

nödvändiga förfaranden i verksamheten.

6 § Ledningssystemet ska vara anpassat till verksamhetsutövarens storlek och

verksamhetens karaktär och komplexitet, med beaktande av faror och därmed

förbundna risker som denna verksamhet medför.

7 § En företrädare för ledningen hos verksamhetsutövaren ska utses för att an-

svara för att leda övervakningen av att gällande regler och förfaranden följs.

En sådan företrädare ska accepteras av FSI.

8 § En verksamhetsutövare ska systematiskt förbättra de ledningsprocesser

som krävs för att hantera verksamhetens inriktning, planering, resursstyrning,

genomförande, uppföljning, utvärdering, övervakning och flygsäkerhetsled-

ning.

9 § Beslut som påverkar flygsäkerheten ska vara spårbara.

FFS 2019:10

Sida 11

Flygsäkerhetsledningssystem

10 § En verksamhetsutövare ska ha ett dokumenterat flygsäkerhetsledningssy-

stem.

11 § Flygsäkerhetsledningssystemet ska stödja verksamhetens ledning med

övervakning och rapportering av flygsäkerhetsrisker på kort och lång sikt.

Systemet ska verka funktionsöverskridande i de fall en verksamhetsutövare

bedriver verksamhet i flera verksamhetsområden inom den militära luftfarten

som påverkar varandra.

12 § En verksamhetsutövare ska utse en person som ansvarar för ledning av

flygsäkerhetsledningssystemet.

Personen ska ha erforderliga resurser och kompetens för att på ett trovärdigt

sätt kunna lösa sina uppgifter.

En sådan person ska accepteras av FSI.

13 § En verksamhetsutövare ska vidta korrigerande respektive förebyggande

åtgärder baserat på driftsdata och trender i verksamheten som framkommer

från flygsäkerhetsledningssystemet.

Undantag

14 § För verksamhetsutövare som endast bedriver verksamhet inom luftvärdig-

het gäller inte 10–13 §§.

Information och kommunikation

15 § En verksamhetsutövare ska säkra att aktuell information och andra un-

derlag som påverkar flygsäkerheten är tillgängliga för och kända av berörd

personal.

FFS 2019:10

Sida 12

16 § En verksamhetsutövare ska säkerställa att det finns förfaranden för snabb

och tillförlitlig spridning av akut flygsäkerhetsinformation.

Förfaranden för ändringar, avvikelser och uppföljning

17 § En verksamhetsutövare ska ha förfaranden för:

1. säkra införanden av organisations- och verksamhetsförändringar,

2. avvikelsehantering,

3. korrigerande åtgärder när avvikelser uppstår i verksamheten,

4. rapportering av driftdata och driftstörningar för luftfartsprodukter,

5. systematisk uppföljning av trender som påverkar flygsäkerheten, och

6. förebyggande åtgärder i syfte att förbättra flygsäkerheten.

Avvikelserapportering

18 § Samtlig personal som är verksam i det militära luftfartsystemet ska rap-

portera avvikelser från gällande bestämmelser och andra förhållanden som kan

utgöra en risk för flygsäkerheten.

Rapportering ska ske enligt det förfarande som verksamhetsutövaren har

bestämt.

Händelserapportering och utredningar

19 § En verksamhetsutövare ska efter en inträffad händelse värdera om händel-

sen har påverkat flygsäkerheten. Om händelsen har påverkat flygsäkerheten

ska den utredas och korrigerande åtgärder vidtas.

Utredning krävs alltid vid olyckor som har förorsakat eller skulle ha kunnat

resultera i död, skada, ohälsa eller betydande skada på, eller förlust av, utrust-

ning eller egendom.

FFS 2019:10

Sida 13

Direktanmälan

20 § En verksamhetsutövare ska göra en direktanmälan till FLYGI vid:

1. flygolyckor,

2. allvarliga tillbud med luftfartyg,

3. händelser som kan medföra risker eller resultera i osäkert tillstånd för

andra verksamhetsutövare inom den militära luftfarten, och

4. händelser som av annan anledning behöver spridas och komma till

FLYGI:s kännedom snabbare än med ordinarie rutiner.

En direktanmälan ska göras snarast men senast inom 72 timmar efter att

händelsen upptäckts.

Upphandling och inköp av luftfartsrelaterade tjänster

21 § Vid upphandling och inköp av luftfartsrelaterade tjänster ska verksam-

hetsutövaren ha förfaranden för att säkerställa erforderliga kvalitetskrav som

flygsäkerheten kräver.

5 kap. Flygtjänst

1 § Flygning i det militära luftfartssystemet får endast ske efter beslut om flyg-

ning av behörig beslutsfattare.

2 § Personal inom flygtjänsten som upptäcker brister i flygtjänsten som kan

leda till ej tolerabla flygsäkerhetsrisker ska vidta adekvata åtgärder i syfte att

undvika olyckor och tillbud till följd av bristerna.

Flygchefens ansvar

3 § Den som är flygchef ansvarar för funktionsledningen av flygtjänsten.

Flygchefen har befogenhet att beordra en flygning. Befogenheten får deleg-

eras till den flygchefen bestämmer.

FFS 2019:10

Sida 14

4 § Funktionsledningen av flygtjänsten ska dokumenteras.

Dokumentationen ska hållas uppdaterad och beslutas av flygchefen efter

godkännande från FSI.

Mindre ändringar får beslutas av flygchefen utan godkännande från FSI,

förutsatt att det skett under ett av FSI godkänt förfarande.

5 § Flygchefen ska ha ett system för att följa upp och tillämpa samtliga militära

flygsäkerhetsdirektiv som utfärdats av FSI.

6 § Flygchefen ska:

1. etablera flygsäkerhetsmål för flygtjänsten som överensstämmer med

andra flygsäkerhetspåverkande tjänster,

2. etablera förfaranden för uppföljning av etablerade flygsäkerhetsmål,

3. säkerställa förfaranden och ansvarsförhållanden för att utöva ledning,

verksamhet och uppföljning av flygtjänsten, med hänsyn till flygsäkerheten,

4. begränsa verksamheten och anmäla förhållandet till högre chef om oba-

lans föreligger mellan uppgifter och resurser,

5. säkerställa förfaranden för dokumentation och analys av varje avvikelse

från etablerade styrdokument och att korrigerande åtgärder genomförs,

6. utvärdera flygsäkerhetsrelaterade erfarenheter avseende flygtjänsten, och

7. säkerställa tillgång till, och användning av, godkända data vid genomfö-

rande av flygtjänst.

Med godkända data avses flygchefens styrdokument för flygtjänsten, an-

vändarsinstruktioner utgivna av den som är chef för ledning av fortsatt luftvär-

dighet och övriga funktionsstyrningar beslutade av verksamhetsutövaren.

7 § Flygchefen ansvarar för att det finns förfaranden som säkerställer att:

1. personal i flygtjänst har tillräcklig utbildning och kompetens för de upp-

gifter de ska utföra,

2. uppföljning av att sådan personal har godkänd medicinsk status,

3. personalen har korrekt utrustning för de uppgifter de ska utföra, och

4. gränssnitt mellan luftfartyg, besättning och passagerare är klarlagda.

FFS 2019:10

Sida 15

8 § Vid flygtjänst ska flygchefen tillse att:

1. mottagande av befälhavares rapportering efter flygning sker och i före-

kommande fall att initiering av avvikelsehantering sker,

2. anmälan enligt 4 kap. 20 § initieras i förekommande fall, och

3. utvärdering av flygningen sker.

Uppgifterna i 1–3 får delegeras till den eller de som flygchefen bestämmer.

Befälhavarens ansvar

9 § I 5 kap.luftfartslagen (2010:500) finns bestämmelser om befälhavarens

ansvar och befogenheter.

Utöver vad som följer av de bestämmelserna ska en befälhavare:

1. förvissa sig om att luftfartyget är luftvärdigt, och att kontroll före flyg-

ning är genomförd,

2. ansvara för att det egna luftfartyget handhas på ett säkert sätt samt för de

ombordvarandes säkerhet inom ramen för befogenheter och begränsningar

angivna i beslut om flygning,

3. säkerställa att passagerarna har informerats om placeringen av nödut-

gångar samt placeringen och användningen av aktuell säkerhets- och nödut-

rustning,

4. säkerställa att alla fastställda förfaranden och checklistor följs, och

5. godta eller inte godta ett luftfartyg med felfunktioner som, i förekom-

mande fall, tillåts i enlighet med listan över konfigurationsavvikelser (Configu-

ration Deviation List - CDL) eller enligt minimiutrustningslistan (Minimum

Equipment List - MEL).

10 § I lagen (1990:712) om undersökning av olyckor finns bestämmelser om

undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och tillbud till sådana

olyckor och förbud att rubba egendom vid olyckor och tillbud.

Befälhavaren ansvarar för att färd- och ljudregistrator inte görs obrukbar,

stängs av eller raderas under flygning eller att information som registreras på

annat sätt inte raderas efter flygning.

FFS 2019:10

Sida 16

Om det inträffar ett haveri eller tillbud när särskilda förhållanden råder, som

innebär att registrerad information riskerar att spridas till obehöriga, får befäl-

havaren, eller annan, göra färd- och ljudregistrator obrukbar och radera in-

formationen.

6 kap. Luftvärdighet

Allmänt

1 § Ett militärt luftfartyg får endast flygas om det är luftvärdigt.

Ett militärt luftfartyg anses luftvärdigt om det är konstruerat, tillverkat, ut-

provat, utrustat och underhållet eller ändrat på ett sådant sätt, samt har sådana

flygegenskaper, att den militära flygsäkerhetens krav är uppfyllda.

Det är verksamhetsutövaren som ska visa att ett militärt luftfartyg är luft-

värdigt.

Flygvapenchefen, eller den flygvapenchefen bestämmer, får om särskilda

omständigheter råder, bestämma att ett militärt luftfartyg som brukas av För-

svarsmakten och som inte är luftvärdigt ändå får flygas.

Bevis om luftvärdighet

2 § För ett luftvärdigt militärt luftfartyg ska det finnas ett giltigt bevis om luft-

värdighet.

3 § Ett bevis om luftvärdighet utfärdas i form av:

1. ett militärt luftvärdighetsbevis, eller

2. ett begränsat militärt luftvärdighetsbevis.

Bevis om luftvärdighet utfärdas av FSI, eller den FSI bestämmer.

Bevis om luftvärdighet ska registreras i det militära luftfartygsregistret.

FFS 2019:10

Sida 17

Militärt luftvärdighetsbevis och begränsat militärt luftvärdighetsbevis

4 § Ett militärt luftvärdighetsbevis och ett begränsat militärt luftvärdighetsbe-

vis är giltigt om det har skett en granskning som konstaterar att luftfartyget är

luftvärdigt.

En granskning av luftvärdigheten ska göras periodiskt. Granskningen ska

göras av FSI, eller av FSI godkänd verksamhetsutövare.

Som ett bevis på genomförd granskning ska FSI eller den FSI bestämmer

utfärda ett granskningsbevis. Beviset ska ha begränsad giltighetstid.

5 § Ett begränsat militärt luftvärdighetsbevis får utfärdas när ett militärt typcer-

tifikat saknas, om verksamhetsutövaren har visat att luftfartyget överensstäm-

mer med erforderliga luftvärdighetskrav och säkerheten tillgodoses.

Ett begränsat militärt luftvärdighetsbevis kan innehålla villkor och begräns-

ningar.

Militärt flygtillstånd

6 § Ett militärt flygtillstånd får utfärdas när förutsättningar för utfärdande eller

upprätthållande av ett militärt luftvärdighetsbevis eller begränsat militärt luft-

värdighetsbevis inte föreligger, om verksamhetsutövaren har visat att luftfarty-

get är säkert för avsedda flygningar även om villkoren i detta kapitel inte är

uppfyllda.

Ett militärt flygtillstånd ska innehålla villkor och begränsningar.

Det som anges i första stycket gäller också om det behövs för att prova ett

luftfartygs egenskaper eller av andra särskilda skäl.

Återkallande och återlämnande av bevis om luftvärdighet eller militärt

flygtillstånd

7 § Ett bevis om luftvärdighet eller militärt flygtillstånd ska återkallas om för-

utsättningarna för utfärdandet av beviset inte längre föreligger.

FFS 2019:10

Sida 18

Beviset eller tillståndet kan återkallas permanent eller tillfälligt. FSI beslutar

om återkallande.

8 § Verksamhetsutövaren får återlämna ett bevis om luftvärdighet eller militärt

flygtillstånd.

Register över bevis om luftvärdighet och militärt flygtillstånd

9 § FLYGI ska föra register över bevis om luftvärdighet och militärt flygtill-

stånd.

Militärt typcertifikat för konstruktion

10 § För luftfartyg, motorer och propellrar krävs konstruktionsgodkännande.

Ett konstruktionsgodkännande utfärdas i form av ett militärt typcertifikat.

Sådana militära typcertifikat kan även vara begränsade eller komplette-

rande.

För konstruktion av motorer och propellrar som har certifierats som en del

av ett luftfartygs konstruktion krävs inte något separat militärt typcertifikat.

11 § Verksamhetsutövare som avser att konstruera luftfartyg, motorer och pro-

pellrar ska ansöka om militära typcertifikat hos FLYGI.

En ansökan ska innehålla de uppgifter som FLYGI bestämmer.

12 § Beslut om militärt typcertifikat får meddelas när verksamhetsutövaren har

visat att produkten överensstämmer med en certifieringsbas och produkten är

säker för drift.

En certifieringsbas med tillhörande certifieringsprogram ska vara godkänd

av FSI.

FFS 2019:10

Sida 19

Ändring av konstruktioner

13 § Konstruktionsändringar ska godkännas av FSI.

Om FSI har medgivit det får konstruktionsorganisationen skapa konstrukt-

ionsändringar utan ytterligare godkännande av FSI.

En ändring av konstruktionen kan föranleda ändring av det utfärdade mili-

tära typcertifikatet eller ett kompletterande militärt typcertifikat.

Särskilda certifikat för konstruktion av delar

14 § För konstruktion av delar får särskilda certifikat utfärdas av FSI.

Sådana certifikat får utfärdas när verksamhetsutövaren har visat att kon-

struktionen överensstämmer med de luftvärdighetskrav som har accepterats av

FSI.

Alternativ till militärt typcertifikat

15 § Om det finns ett militärt eller civilt typcertifikat eller motsvarande utfär-

dat av en annan luftfartsmyndighet än FSI får FSI istället för ett militärt typcer-

tifikat utfärda ett militärt typaccepteringsbevis.

Ett militärt typaccepteringsbevis får endast utfärdas om luftfartyget, motorn

eller propellern, efter en likvärdighetsbedömning, bedöms uppfylla den mili-

tära flygsäkerhetens krav.

Register

16 § FLYGI ska föra register över utfärdade militära typcertifikat, särskilda

certifikat och militära typaccepteringsbevis.

FFS 2019:10

Sida 20

Tillverkning

17 § Tillverkning av luftfartyg, motorer och propellrar, samt delar, ska ske i

enlighet med konstruktionsunderlag som överensstämmer med det militära

typcertifikatet eller det särskilda certifikatet.

18 § Som ett bevis på att verksamhetsutövaren har följt det militära typcertifi-

katet eller det särskilda certifikatet vid tillverkningen ska denne utfärda ett till-

verkningsintyg.

Ett tillverkningsintyg får även utfärdas av FSI, efter försäkran om överens-

stämmelse med konstruktionsunderlag från verksamhetsutövaren.

Luftvärdighetsdirektiv

19 § Om osäkert tillstånd föreligger ska FSI utfärda ett militärt luftvärdighets-

direktiv för att reglera hur det osäkra tillståndet ska hanteras så att luftvärdig-

het uppnås.

20 § Chefen för FLYGI får ange vilka andra luftvärdighetsdirektiv som ska

följas.

Kontroll före flygning

21 § Före varje flygning eller sammanhängande serie av flygningar ska kon-

troll genomföras för att säkerställa att luftfartyget är i skick för den avsedda

flygningen. Kontrollen ska dokumenteras.

Underhåll

22 § Ett luftfartyg ska underhållas i enlighet med ett godkänt underhållspro-

gram.

FFS 2019:10

Sida 21

Ett underhållsprogram ska innehålla underhållsåtgärder, tillhörande in-

struktioner, och underhållsintervaller. Programmet ska minst innehålla de un-

derhållsåtgärder som konstruktionsorganisationen angivit som obligatoriska.

Underhållsprogram ska godkännas av FSI.

23 § Underhåll av luftfartyg, motorer, propellrar och delar får endast genomfö-

ras av en verksamhetsutövare som är godkänd för det.

Efter skriftligt medgivande av FSI får underhåll av delar genomföras av

någon som inte är en godkänd verksamhetsutövare.

24 § Genomfört underhåll av luftfartyg, motorer, propellrar och delar ska god-

kännas av behörig verksamhetsutövare.

Ett godkännande om genomfört underhåll meddelas i ett underhållsintyg.

Personal som utfärdar underhållsintyg för luftfartyg ska inneha lämpligt

certifikat.

25 § Innan ett luftfartyg får tas i drift efter genomfört underhåll ska det vara

godkänt av en verksamhetsutövare som bedriver ledning av fortsatt luftvärdig-

het.

Godkännandet ska vara dokumenterat.

Reparationer

26 § Reparationer av luftfartyg, motorer, propellrar och delar ska utföras på det

sätt som en konstruktionsorganisation har föreskrivit.

En verksamhetsutövare får om FSI medgivit det, utföra reparationer på

andra sätt än vad konstruktionsorganisationen föreskrivit.

Ett medgivande enligt andra stycket ska dokumenteras.

FFS 2019:10

Sida 22

Flygsäkerhetspåverkande markutrustning

27 § Flygsäkerhetspåverkande markutrustning som inte omfattas av militärt

typcertifikat får endast anslutas till ett luftfartyg under förutsättning att det inte

orsakar skada på luftfartyget.

28 § Underhåll av flygsäkerhetspåverkande markutrustning får utföras av en

organisation som är godkänd av den som är ansvarig för ledning av fortsatt

luftvärdighet.

7 kap. Flygstridsledningstjänst

Allmänt

1 § Utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § om krav på godkännande för utö-

vande av flygstridsledningstjänst får även den som står under direkt kontroll av

godkänd verksamhetsutövare bedriva flygstridsledningstjänst.

2 § En verksamhetsutövare som bedriver flygstridsledningstjänst ska ha erfor-

derliga resurser och kompetens för att leda och övervaka flygstridslednings-

tjänsten.

3 § Det ska finnas kvalitetssäkrade utbildningar utformade efter flygstridsled-

ningstjänstens behov.

4 § Personal inom flygstridsledningstjänsten som upptäcker brister i flygstrid-

ledningstjänsten som kan leda till ej tolerabla flygsäkerhetsrisker ska vidta

adekvata åtgärder i syfte att undvika olyckor och tillbud till följd av bristerna.

Strilchefens ansvar

5 § En strilchef ansvarar för funktionsledningen av flygstridsledningstjänsten.

FFS 2019:10

Sida 23

6 § Strilchefen eller den strilchefen bestämmer, utfärdar behörighetsbevis för

personal i flygstridsledningstjänst.

7 § En strilchef ska övervaka att balans föreligger mellan uppgifter och resur-

ser inom flygstridsledningstjänsten.

Vid obalans som leder till ej tolerabla flygsäkerhetsrisker ska strilchefen

vidta åtgärder enligt 4 §.

8 § En strilchef ansvarar för ett det finns förfaranden som säkerställer att:

1. utbildningen för personal i flygstridsledningstjänst utformas enligt flyg-

stridsledningstjänstens behov,

2. personal i flygstridsledningstjänst har tillräcklig utbildning och kompe-

tens för de uppgifter de ska utföra,

3. uppföljning av att personal i flygstridsledningstjänst har godkänd medi-

cinsk status sker,

4. vidtagande av korrigerande åtgärder vid avvikelser från beslutade be-

stämmelser och rutiner sker, och

5. samverkan sker med verksamhetsutövarens flygsäkerhetsledningssystem

och övriga gränsytor som påverkar flygsäkerheten.

Krav på personalen i flygstridsledningstjänsten

9 § Personal i flygstridsledningstjänst ska ha:

1. tillräcklig utbildning och kompetens för de uppgifter de ska utföra,

2. godkänd medicinsk status, och

3. giltigt behörighetsbevis.

Dokumenterade och aktuella rutiner

10 § För funktionsledningen av flygstridsledningstjänsten ska det finnas do-

kumenterade och aktuella rutiner.

FFS 2019:10

Sida 24

Rutinerna och ändringar av rutinerna ska beslutas av strilchefen efter god-

kännande av FSI.

Materiel

11 § En verksamhetsutövare som bedriver flygstridsledningstjänst ska säker-

ställa att de tekniska system och övrig materiel som brukas för flygstridsled-

ningstjänsten är tillförlitliga och har tillräcklig prestanda för en säker verksam-

het.

En sådan verksamhetsutövare ska utse en person eller grupp av personer

som ska ansvara för att tekniska system och övrig materiel uppfyller kravet i

första stycket.

Samverkan med leverantör av flygtrafikledningstjänst

12 § För att upprätthålla en säker flygverksamhet i luftrummet ska flygstrids-

ledningstjänsten samverka med flygtrafikledningstjänsten.

Samverkan ska regleras i avtal eller överenskommelse mellan verksamhets-

utövare av flygstridsledningstjänst och berörda leverantörer av flygtrafikled-

ningstjänst.

Sådant avtal eller överenskommelse ska godkännas av FSI.

Funktionella krav

13 § En verksamhetsutövare ska säkerställa att all personal inom flygstridsled-

ningstjänsten använder fastställd terminologi och förstår det språk som an-

vänds.

14 § Personal som utför flygstridsledning får inte tilldelas eller utföra andra

arbetsuppgifter under pågående flygstridsledning.

FFS 2019:10

Sida 25

Bevarande av dokumentation och data

15 § Kommunikation vid flygstridsledning, inklusive samordning med flygtra-

fikledningstjänsten, ska registreras på uppspelningsbar tidssatt media och

kunna göras tillgänglig.

För bevarande och gallring av allmänna handlingar gäller Riksarkivets före-

skrifter.

8 kap. Flygplatstjänst

Allmänt

1 § En verksamhetsutövare som bedriver flygplatstjänst ska ha nödvändiga

resurser och personal med erforderlig kompetens för att leda, övervaka och

genomföra flygplatstjänsten.

2 § En verksamhetsutövare som bedriver flygplatstjänst ska utse en person

eller grupp av personer som ska ansvara för den initiala och fortsatta system-

värdigheten av säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning.

3 § En verksamhetsutövare ska se till att den som agerar inom ett flygplatsom-

råde ska följa gällande författningar och iaktta flygplatsens verksamhetshand-

bok i tillämpliga delar.

4 § Personal inom flygplatstjänsten som upptäcker brister i flygplatstjänsten

som kan leda till ej tolerabla flygsäkerhetsrisker ska vidta adekvata åtgärder i

syfte att undvika olyckor och tillbud till följd av bristerna.

Flygplatschefens ansvar

5 § En flygplatschef ansvarar för funktionsledningen av flygplatstjänsten.

FFS 2019:10

Sida 26

6 § En flygplatschef ska upprätta en verksamhetshandbok för respektive flyg-

plats. Verksamhetshandboken ska minst omfatta de säkerhetsrelaterade delarna

av flygplatsens verksamhet.

Verksamhetshandboken ska vara tillgänglig för den egna personalen, aktö-

rer inom flygplatsen och i förekommande fall externa leverantörer som berörs

av verksamhetshandboken.

Flygtrafiktjänst

7 § En verksamhetsutövare ska tillse att det finns flygtrafiktjänst anpassad för

flygplatsens aktuella flygverksamhet.

8 § En verksamhetsutövare ska antingen själv, eller genom arrangemang med

den eller de som tillhandahåller flygtrafiktjänster, säkerställa att utformning

och översyn av flygprocedurer genomförs enligt tillämpliga krav.

Flygplatsdata och rapportering

9 § Flygplatsdata och information om betydande förändringar av en flygplats

och dess utformning, tillgänglighet, operativa status eller villkor samt annan

information som kan ha betydelse för flygsäkerheten, ska rapporteras till den

som ansvarar för publiceringen av MIL AIP, NOTAM och SNOWTAM.

Förändringarna ska rapporteras utan dröjsmål och oavsett om de är tillfäl-

liga eller permanenta.

Det ska framgå av verksamhetshandboken vem som ansvarar för rapporte-

ringen.

Vägledning, kontroll och övervakning av markrörelser

10 § För en flygplats ska det finnas ett system för vägledning, kontroll och

övervakning av markrörelser som svarar mot flygplatsens verksamhet.

FFS 2019:10

Sida 27

11 § Endast behöriga personer ska ges tillträde till färdområdet på en flygplats.

12 § När flygtrafiktjänst tillhandahålls får tillträde till banor, taxibanor, FATO,

TLOF, hovringsvägar, stråkytor och skyddsområden för kommunikations-,

navigations- och övervakningsutrustning endast ske efter klarering av enheten

för flygkontrolltjänst vid flygplatsen.

Det ska framgå av verksamhetshandboken för vilka områden som klarering

krävs.

Under de tider då flygtrafiktjänst inte tillhandahålls ska det finnas rutiner

för tillträde.

Fordon och rörlig utrustning

13 § Fordon ska lämna företräde för utryckningsfordon under utryckning och

luftfartyg under rörelse.

Fordon och rörlig utrustning ska manövreras, ställas upp eller parkeras med

tillräckliga säkerhetsavstånd till luftfartyg, människor, anläggningar och ut-

rustning.

14 § Fordon och rörlig utrustning som används på manöverområdet ska vara

utrustade med gult rundstrålande och blinkande varningsljus.

Varningsljusen ska normalt vara påslagna när fordon och rörlig utrustning

befinner sig på manöverområdet.

15 § Fordon och rörlig utrustning på färdområdet ska underhållas så att deras

skick inte påverkar säkerheten för luftfartyg negativt.

Kommunikationsutrustning

16 § Fordon och personer som befinner sig på områden där det krävs klarering

av flygtrafikledningstjänsten ska vara utrustade med kommunikationsutrust-

ning.

FFS 2019:10

Sida 28

Personal som vistas på manöverområdet ska agera enligt de signaler som

framgår av bilaga 3 om det uppstår fel på kommunikationsutrustningen.

Skydd av utrustning och luftrum

17 § En verksamhetsutövare ska se till att det för kommunikations-, navigat-

ions- och övervakningsutrustning som är knuten till en flygplats, men som är

placerade utanför flygplatsområdet, upprättas områden där obehöriga inte kan

ta sig in eller orsaka åverkan på utrustningen.

Områdena eller utrustningen ska övervakas så att inga aktiviteter sker som

kan påverka utrustningens prestanda.

18 § En verksamhetsutövare ska säkerställa:

1. att luftrummet inom ett flygplatspåverkansområde är säkert för den pla-

nerade flygverksamheten,

2. att hänsyn tas till faror eller potentiella faror på eller nära flygplatsen som

kan påverka flygsäkerheten, och

3. att fordon eller rörlig utrustning på vägar inom eller i närheten av flyg-

platsen inte genomtränger de hinderbegränsande ytorna under pågående flyg-

verksamhet.

19 § Det ska finnas ett system för övervakning, åtgärdande och uppföljning av

hinder för en flygplats hinderbegränsande ytor och så att hinder hanteras enligt

gällande föreskrifter för utformning av militära flygplatser.

20 § Hinderljus ska vara tända under mörker och i övrigt om det krävs för be-

fälhavarens möjlighet att upptäcka hinder.

Hinderljus får vara släckta även under ovan angivna omständigheter om

operativa behov föreligger.

FFS 2019:10

Sida 29

Farliga, störande och missvisande ljus

21 § Det ska finnas ett system för att övervaka, åtgärda och följa upp ljus som

finns nära en flygplats och som kan utsätta ett luftfartygs flygbesättning för

fara.

22 § I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av fö-

remål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan finns

bestämmelser om att visst ljus som utsätter ett luftfartygs besättning för fara

ska avlägsnas, skärmas av eller modifieras för att eliminera källan till faran.

Drivmedel

23 § En verksamhetsutövare ska kontrollera att den som ansvarar för lagring av

drivmedel och tankning av luftfartyg har förfaranden som säkerställer att luft-

fartygen erhåller drivmedel som är rent och har rätt sammansättning.

Hantering av djur

24 § En verksamhetsutövare ska se till att det finns ett system för att minimera

risken för kollisioner mellan luftfartyg och djur på flygplatsen.

Flygplatsens visuella hjälpmedel

25 § Det ska finnas ett system för förebyggande och avhjälpande underhåll av

en flygplats visuella hjälpmedel.

Systemet ska säkerställa att det genomförs regelbundna kontroller av flyg-

platsens visuella hjälpmedel med avseende på prestanda, synlighet och rele-

vans.

26 § Ett inflygningsljussystem, ett banljussystem och ett taxibanljussystem får

normalt inte användas om:

FFS 2019:10

Sida 30

1. mer än 15 procent av antalet ljusenheter i respektive ljussystem ovan är

obrukbara,

2. en väsentlig förändring i systemets ljusbild har uppstått, eller

3. missledande mönster har uppstått.

En ljusenhet betraktas som obrukbar enligt 1 när ljusenhetens ljusstyrka el-

ler ljusspridning understiger 50 procent av armaturens nyvärde.

Ytor på färdområdet

27 § Det ska finnas ett system för förebyggande och avhjälpande underhåll av

ytor inom en flygplats färdområde.

Systemet ska säkerställa att regelbundna inspektioner av samtliga områden

avsedda för luftfartygsrörelser genomförs och dokumenteras så att:

1. ytor som används av luftfartyg underhålls och hålls fria från alla objekt

som kan påverka säkerheten för luftfartyg, och

2. färdområdets ytor underhålls så att Försvarsmaktens föreskrifter om ut-

formning och konstruktion av militära flygplatser uppfylls.

28 § Det ska finnas ett system för fälthållning på en flygplats. Systemet ska

minst möjliggöra att:

1. nederbörd och annan beläggning på bansystem, plattor och anslutande

markytor tas bort, samt att kvarliggande is och snö på anslutande markytor

profileras så att det inte uppstår någon fara för luftfartyg,

2. friktionen på banan och, där så är möjligt, andra belagda ytor som an-

vänds för flygverksamhet, mäts och följs upp,

3. avhjälpande åtgärder vidtas för att upprätthålla den friktion som krävs för

belagda ytor, där målet med åtgärderna ska vara att uppnå erforderliga friktion-

svärden, och

4. friktionsnivån hos belagda ytor mäts och följs upp i underhållssyfte.

FFS 2019:10

Sida 31

Flygplatsräddningstjänst

29 § På en flygplats ska det finnas ändamålsenlig flygplatsräddningstjänst.

30 § Flygplatsräddningstjänsten vid en flygplats ska ha sådan beredskap att

räddningsinsats kan påbörjas inom 90 sekunder efter larm om luftfartsolycka

på rullbanor vid normala sikt- och väderförhållanden.

Vid luftfartsolyckor på övriga områden inom flygplatsen ska en räddnings-

insats kunna påbörjas inom 120 sekunder.

31 § En verksamhetsutövare ska säkerställa att:

1. ändamålsenliga anläggningar och lämplig utrustning för räddningstjäns-

ten på en flygplats tillhandahålls,

2. lämplig utrustning, släckmedel och tillräckligt med personal finns till-

gängliga i tid,

3. personalen som ska utöva räddningstjänst har rätt utbildning och utrust-

ning och är behöriga att arbeta på flygplatsen, och

4. att personalen som ska utöva räddningstjänst följer bestämmelserna som

framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt all-

männa råd om tillämpningen av föreskrifterna.

32 § En verksamhetsutövare ska etablera och tillämpa utbildningsprogram för

personal i flygplatsräddningstjänsten.

33 § En verksamhetsutövare ska genomföra kompetenskontroller med lämpliga

intervaller för att säkra fortsatt kompetens hos personalen i flygplatsräddnings-

tjänsten.

34 § En verksamhetsutövare ska föra register över kvalifikationer, utbildning

och kompetenskontroll för personalen i flygplatsräddningstjänst.

35 § En verksamhetsutövare ska säkerställa att:

FFS 2019:10

Sida 32

1. instruktörer och handledare med lämpliga kvalifikationer och erfarenhet

anlitas för att genomföra utbildningsprogrammet, och

2. att det finns lämpliga lokaler och resurser för att genomföra utbildningen.

Nödsituationer

36 § För varje flygplats ska det upprättas en plan för räddningsinsatser.

Planen ska vid behov samordnas med lokalsamhällets plan för nödsituation-

er.

37 § Planeringen för räddningsinsatser ska stå i proportion till omfattningen på

flygverksamheten vid flygplatsen.

9 kap. Fjärrmanövrerat luftfartygssystem

1 § En verksamhetsutövare ska vid flygning med fjärrmanövrerat luftfartygssy-

stem (RPAS) säkerställa:

1. separation till annan luftfart, och

2. att dubbelriktad kommunikation mellan befälhavare och flygtrafikled-

nings- eller flygstridsledningstjänsten upprätthålls.

2 § För verksamhet med ett RPAS gäller denna författning utöver 1 § endast i

den omfattning som FSI beslutar.

10 kap. Fallskärmstjänst

Allmänt

1 § En verksamhetsutövare som bedriver fallskärmstjänst ska ha erforderliga

resurser och kompetens för att leda och övervaka tjänsten.

FFS 2019:10

Sida 33

2 § Det ska finnas kvalitetssäkrade utbildningar utformade efter fallskärms-

tjänstens behov.

3 § Personal inom fallskärmstjänsten som upptäcker brister i fallskärmstjänsten

som kan leda till icke tolerabla flygsäkerhetsrisker ska vidta adekvata åtgärder

i syfte att undvika olyckor och tillbud till följd av bristerna.

Fallskärmschefens ansvar

4 § En fallskärmschef ansvarar för funktionsledningen av fallskärmstjänsten

och har befogenhet att beordra fallskärmsfällning.

Fallskärmschefen får delegera befogenheten att beordra fallskärmsfällning

till den fallskärmschefen bestämmer.

5 § Funktionsledningen av fallskärmstjänsten ska dokumenteras.

Dokumentationen ska hållas uppdaterad och beslutas av fallskärmschefen

efter godkännande från FSI.

Mindre ändringar får beslutas av fallskärmschefen utan godkännande från

FSI, förutsatt att det skett under ett av FSI godkänt förfarande.

6 § En fallskärmschef ska övervaka att balans föreligger mellan uppgifter och

resurser inom fallskärmstjänsten.

Vid obalans som leder till ej tolerabla flygsäkerhetsrisker ska fallskärms-

chefen vidta åtgärder enligt 3 §.

7 § En fallskärmschef ansvarar för att det finns förfaranden som säkerställer

att:

1. utbildningen för personal i fallskärmstjänst utformas enligt tjänstens be-

hov,

2. personal i fallskärmstjänst har tillräcklig utbildning och kompetens för de

uppgifter de ska utföra,

FFS 2019:10

Sida 34

3. uppföljning av att personal i fallskärmstjänst har godkänd medicinsk sta-

tus sker,

4. vidtagande av korrigerande åtgärder vid avvikelser från beslutade be-

stämmelser och förfaranden sker,

5. samverkan sker med verksamhetsutövarens flygsäkerhetsledningssystem

och övriga gränsytor som påverkar flygsäkerheten,

6. det etableras säkerhetsmål för fallskärmstjänsten och att dessa följs upp,

7. kollision i luftrummet undviks mellan fallskärmshoppare,

8. korrekt utrustning och materiel placeras rätt på personalen eller i luftfar-

tyget,

9. gränssnitt mellan luftfartyg, besättning och passagerare är klarlagda,

10. att fallskärmspersonalen och luftfartygets besättning har lämnats samma

styrningar avseende uppgifts- och ansvarsfördelning ombord, säkerheten i luft-

rummet där hopparen eller lasten ska färdas utanför luftfartyget samt om sä-

kerheten på marken i fällningsområdet, och

11. avlysning och övervakning av fällningsområdet sker i samband med

fällning.

Vid en militär insats får fallskärmschefen medge avsteg från kraven i 11.

Hantering av fallskärmsmateriel

8 § Inom fallskärmstjänsten ska det finnas en teknisk chef som ska säkerställa

att fallskärmssystem som brukas för fallskärmstjänst är säker för tänkt använd-

ning.

9 § En teknisk chef ska:

1. ha förfaranden för uppföljning avseende drift och underhåll av fall-

skärmssystemen,

2. fastställa godkända data för reparationer, underhåll samt användarin-

struktioner med utgångspunkt från fallskärmstillverkarens instruktioner, och

FFS 2019:10

Sida 35

3. ha förfaranden för kontroll av att erforderliga kvalitetskrav upprätthålls

av tillverkare av fallskärmsmateriel och utförare av underhåll för den materiel

som används inom tjänsten.

Förfaranden enligt 1 och 3 ska dokumenteras och godkännas av FSI.

10 § Den tekniske chefen får besluta om användningsförbud på materiel som

denne inte bedömer som säker för tänkt användning.

Fallskärmsfällare utanför det militära luftfartssystemet

11 § En verksamhetsutövare som anlitar någon utanför det militära luftfartssy-

stemet för fallskärmsfällning ska säkerställa att den som anlitas har förmåga att

genomföra fallskärmsfällning åt någon inom det militära luftfartssystemet på

ett säkert sätt.

Till grund för bedömningen om den som anlitats har sådan förmåga ska

verksamhetsutövaren fastställa vilka kriterier som påverkar säkerheten.

Kriterierna ska godkännas av FSI.

11 kap. Sambands- och informationssystemtjänst

Allmänt

1 § En verksamhetsutövare som bedriver SIS-tjänst ska ha erforderliga resurser

och kompetens för att leda och övervaka SIS-tjänsten.

2 § Det ska finnas kvalitetssäkrade utbildningar utformade efter SIS-tjänstens

behov.

3 § Personal inom SIS-tjänsten som upptäcker brister i tjänsten som kan leda

till ej tolerabla flygsäkerhetsrisker ska vidta adekvata åtgärder i syfte att und-

vika olyckor och tillbud till följd av bristerna.

FFS 2019:10

Sida 36

SIS-chefens ansvar

4 § SIS-chefen ansvarar för funktionsledningen av SIS-tjänsten.

5 § En SIS-chef ansvarar för ett det finns förfaranden som säkerställer att:

1. utbildningen för personal i SIS-tjänst utformas enligt tjänstens behov,

2. personal i SIS-tjänst har tillräcklig utbildning och kompetens för de upp-

gifter de ska utföra,

3. vidtagande av korrigerande åtgärder vid avvikelser från beslutade be-

stämmelser och rutiner sker, och

4. samverkan sker med verksamhetsutövarens flygsäkerhetsledningssystem

och övriga gränsytor som påverkar flygsäkerheten.

6 § För funktionsledningen av SIS-tjänsten ska det finnas dokumenterade och

aktuella rutiner.

Rutinerna och ändringar av rutinerna ska beslutas av SIS-chefen efter god-

kännande av FSI.

Krav på personalen i SIS-tjänsten

7 § Personal i SIS-tjänst ska ha tillräcklig utbildning och kompetens för de

uppgifter personalen ska utföra.

Utbildning i SIS-tjänst

8 § Den som utbildar personal inom SIS-tjänsten ska fastställa utbildningspla-

ner och leverera utbildning som motsvarar de krav på kompetens som SIS-

tjänsten kräver.

FFS 2019:10

Sida 37

Materiel

9 § En verksamhetsutövare som bedriver SIS-tjänst ska säkerställa att de tek-

niska system och övrig materiel som brukas för tjänsten är tillförlitliga och har

tillräcklig prestanda för en säker verksamhet.

Samverkan med leverantör av flygtrafikledningstjänst och flygstridsled-

ningstjänst

10 § För att upprätthålla en säker flygverksamhet i luftrummet ska SIS-tjänsten

samverka med flygtrafikledningstjänsten och flygstridsledningstjänsten.

Samverkan ska vid behov regleras i avtal eller överenskommelse mellan

verksamhetsutövare av SIS-tjänst och berörda leverantörer av flygtrafikled-

ningstjänst.

Sådant avtal eller överenskommelse ska godkännas av FSI.

Samverkan med underleverantör

11 § Verksamhetsutövaren ska upprätta avtal med leverantörer som utför verk-

samhet inom SIS-tjänsten. Sådana avtal ska innehålla förfaranden och metoder

för en säker verksamhet.

Avtalen ska vid anmodan kunna uppvisas för FSI.

12 kap. Bestämmelser om fysiologiska förutsättningar och medicinska

krav

1 § Den som ska utföra uppgifter som flygförare, besättning eller flygstridsle-

dare i det militära luftfartsystemet ska ha ett giltigt militärt medicinskt intyg.

Ett sådant intyg ska bestyrka medicinsk lämplighet för i intyget angivna

uppgifter.

Saknas ett giltigt militärt medicinskt intyg får uppgifterna inte utföras.

FFS 2019:10

Sida 38

2 § Ett militärt medicinskt intyg får endast utfärdas, förlängas eller förnyas

efter att en nödvändig medicinsk undersökning genomförts.

En sådan medicinsk undersökning ska visa att den undersökte uppfyller

Försvarsmaktens fysiologiska och medicinska krav.

Intyget ska vara tidsbegränsat och får förenas med villkor.

3 § Ett militärt medicinskt intyg får endast utfärdas av en militär flygläkare.

4 § Om de fysiologiska och medicinska kraven inte uppfylls fullt ut vid den

medicinska undersökningen kan dispens beviljas av Försvarsmaktens flygö-

verläkare, om denne bedömer att flygsäkerheten inte påverkas negativt.

Vid prövning av dispens ska flygöverläkaren ta hänsyn till den undersöktes

befattning, arbetsuppgifter, förmåga och erfarenhet.

Om en medicinsk dispens beviljas ska eventuella villkor anges på det mili-

tära medicinska intyget.

Giltighetstid för ett militärt medicinskt intyg

5 § Ett militärt medicinskt intyg är giltigt intill:

1. ett specificerat förfallodatum inträffar, eller

2. det återkallas.

6 § För flygförare och flygstridsledare är ett militärt medicinskt intyg, utfär-

dat efter den första medicinska undersökningen, giltigt intill den undersöktes

nästa födelsedag inträffar. Därefter är giltighetsperioden för utfärdade intyg

12 månader.

Giltighetsperioder för övrigas militära medicinska intyg beslutas av flygö-

verläkaren, eller den flygöverläkaren bestämmer. En giltighetsperiod ska vara

minst 12 månader och får som längst vara 36 månader.

7 § Giltighetsperioden för ett militärt medicinskt intyg ska beräknas från da-

tumet för den medicinska undersökningen.

FFS 2019:10

Sida 39

Den medicinska undersökningen för förlängning av ett intyg kan göras upp

till 60 dagar innan intyget slutar gälla.

8 § Har giltighetstiden för ett militärt medicinskt intyg löpt ut kan den mili-

tära flygöverläkaren tillfälligt förlänga giltigheten av det utgångna intyget.

Förlängning får beslutas under förutsättning att den militära flygöverläka-

ren bedömer att flygsäkerheten inte påverkas negativt.

Återkallande och begränsning av ett militärt medicinskt intyg

9 § Ett militärt medicinskt intyg får begränsas, tillfälligt återkallas eller per-

manent återkallas om innehavaren inte längre uppfyller Försvarsmaktens fy-

siologiska och medicinska krav.

Beslut om tillfälligt återkallande av ett militärt medicinskt intyg fattas av

flygläkaren.

Beslut om begränsning av ett militärt medicinskt intyg och beslut om per-

manent återkallande av ett sådant intyg fattas av flygöverläkaren.

Försämrat hälsotillstånd

10 § Innehavare av ett militärt medicinskt intyg får inte utan godkännande av

militär flygläkare utöva de arbetsuppgifter som intyget avser att intyga god-

känt resultat för om innehavaren:

1. är medveten om någon försämring av sitt hälsotillstånd som skulle kunna

påverka flygsäkerheten negativt,

2. tar eller använder läkemedel som sannolikt kan inverka negativt på för-

mågan att på ett säkert sätt utöva arbetsuppgifterna, eller

3. genomgår någon medicinskt, kirurgisk eller annan behandling som san-

nolikt kan inverka negativt på flygsäkerheten.

Har ett försämrat hälsotillstånd enligt första stycket pågått i mer än 30

dygn ska godkännandet istället inhämtas från den militära flygöverläkaren.

FFS 2019:10

Sida 40

Militär flygöverläkare och militär flygläkare

11 § För det militära luftfartsystemet ska det inom Försvarsmaktens finnas en

militär flygöverläkare.

12 § Den militära flygöverläkaren är funktionsansvarig för all flygmedicin

inom det militära luftfartssystemet.

13 § Den militära flygöverläkaren utses av Försvarsmakten efter godkän-

nande av FSI.

14 § En militär flygöverläkare ska:

1. uppfylla motsvarande krav som gäller för civil flygöverläkare,

2. vara godkänd militär flygläkare och ha verkat som flygläkare i minst 5

år, alternativt 3 år om han eller hon förskaffat speciella kunskaper inom flyg-

medicin t.ex. tidigare aktiv militär flygförare i minst 5 år eller forskningsmeri-

ter motsvarande doktorsgrad inom det flygmedicinska området

15 § En militär flygläkare ska:

1. ha utbildning motsvarande kraven på civil flygläkare klass 1,

2. ha genomgått utbildning i militär flygmedicin, och

3. vara väl förtrogen med den militära luftfarten.

16 § En militär flygläkare ska utnämnas och godkännas av Försvarsmaktens

flygöverläkare.

Flygmedicinskt centrum

17 § För genomförande av initial medicinsk undersökning ska det i Försvars-

makten finnas ett flygmedicinskt centrum.

FFS 2019:10

Sida 41

18 § Vid det flygmedicinska centrumet ska det finnas en ansvarig militär

flygläkare.

En sådan militär flygläkare ska ha kompetenskrav som motsvarar kraven

för en militär flygöverläkare enligt 14 §.

Den ansvarige militära flygläkaren utnämns och godkänns av Försvars-

maktens flygöverläkare.

13 kap. Tillsyn

Allmänt

1 § Av 14 kap. 18 § luftfartsförordningen (2010:770) framgår att FSI utövar

tillsyn över att bestämmelserna i luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen följs i fråga om militär luftfart.

2 § Tillsynen enligt 1 § ska utövas systematiskt.

Tillsynen av en verksamhetsutövare utanför staten ska genomföras vid

minst ett tillfälle under en 36-månadersperiod.

Tillsynen inom Försvarsmakten ska genomföras vid minst ett tillfälle per år

och verksamhetsområde.

För tillsynen av andra statliga verksamhetsutövare ska periodiciteten avgö-

ras av aktuellt verksamhetsområdes komplexitet och omfattning men med

minst vid ett tillfälle under en 36-månadersperiod.

3 § FSI ska fastställa förfaranden för hur tillsyn ska genomföras.

Direktiv

4 § FSI får, när flygsäkerheten riskeras, utfärda militära flygsäkerhetsdirektiv

respektive militära luftvärdighetsdirektiv. Sådana direktiv är bindande för mot-

tagaren.

FFS 2019:10

Sida 42

Avvikelser vid tillsyn

5 § Avvikelser vid tillsyn delas in i två nivåer.

En avvikelse på nivå 1 är en större avvikelse som utgör en allvarlig fara för

flygsäkerheten. En avvikelse på nivå 2 är en mindre avvikelse som skulle

kunna utgöra en fara för flygsäkerheten.

6 § Avseende verksamhetsutövare utanför staten ska FSI vid avvikelse på nivå

1 återkalla, tillfälligt återkalla eller begränsa verksamhetsutövarens tillstånd till

dess att verksamhetsutövaren har vidtagit korrigerande åtgärder.

Vid avvikelse på nivå 2 får FSI begränsa verksamhetstillståndet hos sådan

verksamhetsutövare.

Vid konstaterad avvikelse ska denna vara åtgärdad inom tre månader. Uti-

från avvikelsens art kan FSI förlänga denna tremånadersperiod under förutsätt-

ning att verksamhetsutövaren har presenterat en tillfredsställande plan för åt-

gärder.

7 § Avseende verksamhetsutövare inom staten får FSI vid avvikelser på nivå 1

och 2 begränsa bedrivandet av verksamheten inom det godkända verksamhets-

området.

I övrigt gäller 6 § tredje stycket.

Avvikelserapport

8 § FSI ska meddela verksamhetsutövaren om de avvikelser från gällande re-

gelverk som upptäckts vid tillsyn. Meddelandet ska ske i form av avvikelse-

rapport.

FSI ska följa upp att avvikelserna åtgärdas inom av FSI angiven tid.

FFS 2019:10

Sida 43

14 kap. Militära flyginspektionen

1 § Militära flyginspektionen (FLYGI) i Försvarsmaktens högkvarter ska

stödja FSI avseende den tillståndsprövning och tillsynsverksamhet som avses i

14 kap.11 och 18 §§luftfartsförordningen (2010:770).

2 § Chefen för FLYGI får fatta beslut om reglementen, handböcker och SE-

EMAR för den militära luftfarten.

3 § FLYGI ska upprätta ett system för att utfärda, förlänga, ändra, begränsa,

tillfälligt återkalla eller återkalla varje verksamhetsutövares tillstånd eller god-

kända verksamhetsområden och/eller certifikat.

4 § FLYGI ska ha nödvändiga resurser och ändamålsenlig kompetens för att

kunna stödja FSI i tillsynsuppgifterna som följer av denna författning.

15 kap. Övrigt

1 § Beslut om tillstånd till luftfart enligt 14 kap. 5 § luftfartsförordning-

en (2010:770) fattas av FSI.

Den som vill bedriva sådan luftfart ska ansöka om ett sådant beslut hos

FLYGI.

2 § Beslut enligt 14 kap. 23 § luftfartsförordningen (2010:770) om att viss luft-

fart ska följa reglerna för militär luftfart fattas av FSI.

Den som vill bedriva sådan luftfart ska ansöka om ett sådant beslut hos

FLYGI.

Överlämnande av förvaltningsuppgift

3 § FSI får fatta beslut om att överlämna en förvaltningsuppgift till någon an-

nan enligt 14 kap. 21 § luftfartsförordningen (2010:770).

FFS 2019:10

Sida 44

Beslut om överlämnande av förvaltningsuppgift ska vara skriftligt.

16 kap. Undantag

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, fattar beslut i

ärenden om undantag.

___________

1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2020.

2. Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:1)

för militär luftfart.

3. Ett verksamhetstillstånd för en verksamhetsutövare inom staten, utfärdat

med stöd av RML V-2 Flygtjänst, RML V-3 Flygplatstjänst, RML V-4 Flyg-

stridsledningstjänst, RML V-5 Konstruktion, certifiering samt tillverkning,

RML V-6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll, RML V-7 Verk-

samhet vid luftfartsskola och RML V-9 Fallskärmstjänst, ska betraktas som ett

av FSI godkänt verksamhetsområde i längst 24 månader räknat från ikraftträ-

dandet av denna författning.

4. Ett verksamhetstillstånd för en verksamhetsutövare utanför staten som

har utfärdats med stöd av RML V-2 Flygtjänst, RML V-3 Flygplatstjänst, RML

V-5 Konstruktion, certifiering samt tillverkning, RML V-6 Luftvärdighet,

systemvärdighet samt flygunderhåll, och RML V-7 Verksamhet vid luftfarts-

skola har fortsatt giltighet som längst i 24 månader räknat från ikraftträdandet

av denna författning.

5. Ett militärt typcertifikat eller kompletterande typcertifikat för en produkt

som har utfärdats med stöd av RML V-5 Konstruktion, certifiering samt till-

verkning betraktas som ett militärt typcertifikat eller kompletterande typcertifi-

kat utfärdat enligt denna författning.

6. Ett militärt typaccepteringsbevis för en produkt som har utfärdats med

stöd av HKV 02 810:63176 Militärt Typaccepteringsbevis ska betraktas som

ett militärt typaccepteringsbevis utfärdat enligt denna författning.

FFS 2019:10

Sida 45

7. Ett certifikat som har utfärdats med stöd av RML P-6 Certifikat för luft-

fartygsunderhåll har fortsatt giltighet som längst i 36 månader räknat från

ikraftträdandet av denna författning.

8. Ett tillverkningsintyg eller underhållsintyg för komponenter som har ut-

färdats med stöd av RML V-5 Konstruktion, certifiering samt tillverkning eller

RML V-6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll ska betraktas som

ett tillverkningsintyg eller underhållsintyg utfärdat enligt denna författning.

9. Militära luftvärdighetsbevis som utfärdats med stöd av RML V-5 Kon-

struktion, certifiering samt tillverkning motsvarar bevis om militär luftvärdig-

het samt militärt flygtillstånd i enlighet med denna författning.

10. Militära flygsäkerhetsdirektiv som utfärdats med stöd av RML ska ha

fortsatt giltighet efter denna författnings ikraftträdande och motsvaras av mili-

tära flygsäkerhetsdirektiv eller militära luftvärdighetsdirektiv.

11. Ändringar och reparationer för en produkt som har godkänts med stöd

av RML V-5 Konstruktion, certifiering samt tillverkning är fortsatt godkända.

12. En ansökan om konstruktionsgodkännande som har gjorts enligt RML

V-5 Konstruktion, certifiering samt tillverkning och som är under beredning

vid denna författningens ikraftträdande, ska prövas som om ansökan har gjorts

enligt denna författning.

13. För luftfartyg registrerade i det militära luftfartygsregistret vid denna

författnings ikraftträdande, som inte uppfyller kraven för utfärdande av militärt

typcertifikat, begränsat militärt typcertifikat eller militärt typaccepteringsbevis,

får särskilda villkor för fortsatt luftvärdighet fastställas av FSI.

Micael Bydén

Carin Bratt

FFS 2019:10

Sida 46

Bilaga 1

Begreppsförklaringar

Begrepp

Betydelse

Avvikelse

Innebär att tillämpliga krav enligt lag, förordning eller fö-

reskrift inte uppfyllts.

Bana

På landflygplats avgränsad rektangulär yta, iordningsställd

för ett luftfartygs start och landning.

CDL (eng.)

Configuration Deviation List, är en lista över konfigurat-

ionsavvikelser.

Certifieringsbas

En samling luftvärdighetskrav som ska gälla den berörda

produkten och som har godkänts av en luftfartsmyndighet

för erhållandet ett typcertifikat.

Certifikat

Bevis eller annan handling utfärdad av flygsäkerhetsin-

spektören (FSI). Ett certifikat kan avse en enskild person,

en verksamhetsutövare, en luftfartsprodukt eller annat som

erfordras för verksamhet i det militära luftfartssystemet.

FATO (eng)

Final Approach and Take-Off area, är ett start- och land-

ningsområde för helikopter och är ett definierat område

över vilket slutfasen av en inflygning med övergång till

hovring eller en sättning utförs och från vilket en start på-

börjas. Tillgänglig sträcka för avbruten start kan inklude-

ras.

Fallskärmsfällning

Planerad personal- eller materielfällning ur luftfartyg med

fallskärm som inte är att hänföra till nödutsprång.

FLYGI

Militära flyginspektionen.

Flygmaterielsystem

I denna författning avses luftfartyg, med uppdragsberoende

hängda, avskjutningsbara och bogserbara produkter, med

personburen flygsäkerhetsutrustning, med typbundna stöd-

system, med grund- och uppdragsdata samt

lagringsmedier.

FSI

Flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten.

Flygplats

På land, på statsfartyg eller på vatten angivet område (med

byggnader, anläggningar och utrustning), som helt eller

delvis avses för luftfartygs landning, start och rörelser.

FFS 2019:10

Sida 47

Bilaga 1

Flygplatsdata

Uppgifter och information om en flygplats fysiska utform-

ning, installationer, terräng, signifikanta hinder på och i

närheten av flygplatsen, in- och utflygningsprocedurer,

öppethållning samt särskilda begränsningar.

Flygplatspåverkansområde Flygplatsens fastställda hinderbegränsande ytor och in-

och utflygningsprocedurer.

Flygplatsräddningstjänst

Tjänst på flygplats med primär uppgift att rädda liv vid en

luftfartsolycka.

Flygplatstjänst

Driften av en flygplats, omfattar bl.a. ledningens ansvar,

resursstyrning, processtyrning, mätning, analys och förbätt-

ring av denna verksamhet.

Flygprocedur

En lateralt och höjdmässig fördefinierad flygväg.

Flygstridsledningstjänst

Flygstridsledningen av flygande enheter och luftbevakning

som omfattar bl.a. ledningens ansvar, resursstyrning, pro-

cesstyrning och förbättring av denna verksamhet.

Flygsäkerhet

Samtliga aktiviteter som syftar till att undvika händelser

inom det militära luftfartssystemet som kan förorsaka död

eller personskada, skada på eller förlust av utrustning

och/eller egendom eller skada på miljön. Begreppet är di-

rekt kopplat till hantering av risker så att icke önskvärda

händelser begränsas till en tolerabel nivå.

Flygsäkerhetspåverkande

markutrustning

Till luftfartyget på marken direktansluten utrustning, mark-

system och utrustning som genererar information direkt till

luftfartygets system, hanterings- och provutrustning för

delar och enheter avsedda för luftfartyg, hanterings- och

förvaringsmateriel för förbruknings förnödenheter och

ammunition, och annan markmateriel, som kan påverka

flygsäkerhetsnivån.

Flygtjänst

Flygoperationell verksamhet, omfattar bl.a. resursstyrning,

processtyrning, mätning, analys och förbättring av denna

verksamhet.

Flygtrafiktjänst

ANS (Air Navigation Services) omfattar flygtrafikled-

ningstjänst, flygvädertjänst, flygbriefingtjänst samt kom-

munikations-, navigations- och övervakningstjänster.

FFS 2019:10

Sida 48

Bilaga 1

Fortsatt luftvärdighet

Processer som ser till att luftfartyget vid alla tidpunkter

under sin livstid uppfyller gällande luftvärdighetskrav och

är i skick för säker flygning.

Funktionsledning

Utsedda personer tilldelas mandat och ansvar för att styra

hur en verksamhet ska utföras oberoende av ordinarie lin-

jeorganisation.

Fällningssäkerhet

Säkerhetsarbete för fallskärmstjänsten.

Färdområde

Del av en flygplats som är avsedd för luftfartygens start,

landning och taxning och som består av manöverområdet

och plattan/plattorna.

Godkänt verksamhetsom-

råde

Avser i denna författning att FSI genom en tillsynsåtgärd

funnit att en verksamhetsutövare har visat tillräcklig regel-

uppfyllnad för att bedriva militär luftfart inom avsedda

verksamhetsområden samt de krav på lednings- och be-

slutsprocesser som återfinns i 4 kap.

Hinder

Tillfälliga eller permanenta fasta och rörliga föremål eller

delar av dessa, belägna på områden avsedda för ett luftfar-

tygs markrörelser eller som helt eller delvis genomtränger

fastställda hinderytor. Avsedda att skydda luftfartyg under

flygning.

Hinderfrihet

Definerat område där inga hinder ska förekomma.

Hinderljus

Fast eller blinkande ljus som utmärker sådana hinder som

kan utgöra fara för luftfarten.

Hinderbegränsande yta

Definierade begränsningsytor (markytor alternativt horison-

tella eller lutande plan i rymden) i anslutning till flygplat-

sen.

Hovringsväg

Inom en flygplats anvisad eller definierad väg för helikop-

terhovring.

FFS 2019:10

Sida 49

Bilaga 1

Initial samt fortsatt

systemvärdighet

Samtliga processer som säkerställer att flygsäkerhetspå-

verkande luftfartsprodukter initialt samt vid alla tidpunkter

under sin livstid uppfyller tillämpliga systemvärdighets-

krav och är i skick för säker drift.

Klarering

Tillstånd enligt villkor som anges av en flygtrafiklednings-

enhet.

Kompletterande Militärt

Typcertifikat

MSTC (Military Supplemental Type Certificate), ett do-

kumenterat godkännande av en större ändring som inte

ingår i MTC.

Komponent

Varje motor, propeller, del eller anordning.

Kontroll före flygning

Inspektion utförd före flygning för att se till att luftfartyget

är i skick för säker flygning.

Likvärdighetsbedömning

Bedömning som syftar till att avgöra om regelverk och

tillsynssystem i ett land än Sverige eller hos en annan

myndighet än FSI uppnår likvärdig nivå på flygsäkerhet.

Luftfartsprodukt

Varje materielsystem, delsystem, luftfartyg inklusive robot,

reservdelar, apparater, programvaruprodukt, grunddata,

uppdragsdata, markmateriel eller förbrukningsenhet och

varje annan flygsäkerhetspåverkande produkt samt produkt

avsedd för integration med luftfartyg som kan påverka

flygsäkerhetsnivån.

Luftfartyg

Anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom

luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot

jordytan och är avsedd att återanvändas.

Luftrumssystem

Det luftrum som tillgodoser behovet för luftfartygs ma-

növrering, verksamhetsutövare inklusive personal, materi-

elsystem och övriga luftfartsprodukter, mark, anläggningar

och lokaler.

Luftvärdighetskrav

Krav som ska uppfyllas vid konstruktion.

Luftvärdigt

Förmågan för ett luftfartyg eller annan flygburen utrustning

eller system att fungera under flygning och på marken utan

betydande fara för besättning, markpersonal, passagerare

eller andra tredje parter.

Manöverområde

Den del av en flygplats som är avsedd för ett luftfartygs

start, landning eller taxning. I manöverområdet ingår dock

inte plattor, uppställningsplatser, klargöringsområden eller

flygplanvägar

FFS 2019:10

Sida 50

Bilaga 1

Materielsystem

Avser i denna författning andra materielsystem än flygma-

terielsystem, där krav ställs på systemvärdighet, prestanda

och driftsäkerhet.

MEL (eng.)

Minimum equipment list (minimiutrustningslista) är en

förteckning över utrustning, baserad på MMEL, upprättad

och anpassad av verksamhetsutövaren, där det anges förut-

sättningar när det är tillåtet att genomföra en flygning med

utrustning som är helt eller delvis ur funktion.

MIL AIP (eng)

Military Aeronautical Information Publication, publikation

för aeronautisk information av varaktig karaktär för militär

luftfart i Sverige.

MMEL (eng.)

Master minimum equipment list (grundläggande minimiut-

rustningslista för luftfartyg) är en förteckning för en speci-

fik luftfartygstyp över utrustning, som trots att utrustningen

icke är fungerande, likväl är tillåtet att genomföra en flyg-

ning med. MMEL upprättas av en organisation som är an-

svarig för typkonstruktionen mot bakgrund av ett godkän-

nande från en konstruktionsstat (eller motsvarande).

MMEL kan avse särskilda driftsförhållanden och omfatta

begränsningar och procedurer.

Militärt flygsäkerhets-

direktiv

Begränsningar, styrningar, restriktioner eller förbud inom

det militära luftfartssystemet.

Militärt luftfartsdokument

Ett dokument med beslut om certifikat, bevis eller ett annat

tillstånd att utföra uppgifter inom eller att använda produk-

ter i det militära luftfartssystemet.

Militärt luftfartyg

Luftfartyg som är registrerat i det militära luftfartygsregist-

ret. För vissa RPAS kan annat militärt register förekomma.

Militärt luftvärdighetsdi-

rektiv

Dokument med obligatoriska krav på modifiering, utbyte

av delar, krav på inspektion eller krav på underhålls-

åtgärder eller ändringar av operativa begränsningar och

procedurer i syfte att uppnå krav på militär flygsäkerhet.

Militärt Typcertifikat

MTC (Military Type Certificate), ett tillstånd utfärdat av en

nationell militär luftvärdighetsmyndighet (eller nationell

motsvarighet) som intygar att en produkt uppfyller tillämp-

liga luftvärdighetskrav.

NOTAM (eng.)

Notices to Airman, meddelande som distribueras via tele-

kommunikation och innehåller information om tillkomst,

beskaffenhet eller förändring av anläggningar, tjänster, fö-

FFS 2019:10

Sida 51

Bilaga 1

reskrifter eller hinder för luftfart, om vilket kännedom i tid

är av väsentlig betydelse för flygtrafiken.

Osäkert tillstånd

Situation när det finns konkreta bevis, från användarerfa-

renhet, analyser eller tester, som visar att något kan inträffa

som resulterar i en olycka eller reducering av luftfartygets

säkerhetsmarginal eller försämrade förutsättningar för be-

sättningen att hantera kritiska situationer. Ett osäkert till-

stånd kan uppkomma på grund av händelse eller annat ut-

fall och som innebär en oacceptabel risk för besättning,

passagerare eller andra.

Produkter

Luftfartyg, motor och propeller.

Påverkansområde

Flygplatsområdets hinderbegränsande ytor och flygplatsens

fastställda in- och utflygningsprocedurer.

RPAS (eng.)

Remotely piloted aircraft system, komplett fjärr-

manövrerat luftfartyg omfattar fjärrmanövrerad luftfarkost

som är återanvändningsbar, och de delar som erfordras

under flygning (t.ex. markstation och datalänk), med tillhö-

rande delar av det militära typunderlaget.

Sambands- och informat-

ionssystemtjänst

Tjänst inom det militära luftfartssystemet som omfattar

ansvar för ledning, resursstyrning, processtyrning och för-

bättring av denna verksamhet.

SNOWTAM (eng.)

En särskild serie av NOTAM som anger förekomst eller

borttagande av riskfyllda förhållanden på grund av snö, is,

slask eller vattensamling i samband med snö, is och slask

och på färdområdet.

Stråk

Fastställt säkerhetsområde som omger en bana och dess

utrullningsområde, avsett att reducera risken för skada på

flygplan som oavsiktligt lämnar banan.

Systemvärdighet

Initial och fortsatt systemvärdighet avser samtliga förfa-

randen som säkerställer att utrustningen, initialt och över

tid, är i skick för säker användning.

Säkerhetsrelaterad flyg-

platsutrustning

Instrument, utrustning, fordon, mekanismer, apparater,

tillhörigheter, programvaror eller tillbehör som används

eller är avsedda att användas för att bidra till säker verk-

samhet med luftfartyg på en flygplats.

Taxibana

Inom en landflygplats anvisad eller anlagd väg för luftfar-

tygs taxning, avsedd som förbindelse mellan olika delar av

flygplatsområdet.

FFS 2019:10

Sida 52

Bilaga 1

TLOF (eng.)

Touchdown and lift-off area (sättnings- och lättnings-

område), ett bärande område på vilket en helikopter får

sättas eller lättas från.

Underhåll

En aktivitet, eller en kombination av aktiviteter, som om-

fattar bl.a. översyn, reparation, inspektion, utbyte, modifie-

ring eller åtgärdande av fel på luftfartyg eller komponent.

Omfattar inte kontroll före flygning.

Verksamhetshandbok

Samlad dokumentation av instruktioner, säkerhetsregler

och system för säkerhetsledning som kan bestå av en eller

flera delar.

Verksamhetsutövare

Myndighet, organisation eller enskild som ingår i det mili-

tära luftfartssystemet och som tillhandahåller luftfartsrelate-

rade tjänster för utveckling, anskaffning, nyttjande, vid-

makthållande och/eller avveckling.

Visuella och icke-visuella

hjälpmedel

Hjälpmedel som ska hjälpa och vägleda besättningen på ett

luftfartyg på en flygplats.

FFS 2019:10

Sida 53

Bilaga 2

Verksamhetsområden inom militär luftfart

1. Flygtjänst

2. Luftvärdighet

a. Konstruktion av luftfartyg, motor, propeller och delar.

b. Tillverkning av luftfartyg, motor, propeller och delar.

c. Ledning av fortsatt luftvärdighet

d. Flygunderhåll

e. Utbildning av personal för luftfartygsunderhåll

3. Flygstridsledningstjänst

4. Flygplatstjänst

5. Tjänst med fjärrmanövrerat luftfartygssystem/Remotely piloted aircraft

system

6. Fallskärmstjänst

7. Sambands- och informationssystemtjänst

FFS 2019:10

Sida 54

Bilaga 3

Signaler från kontrolltorn till personer på marken

Signal med signallampa

Betydelse

Fast rött sken.

Stopp

Blinkande rött sken.

Avlägsna er omedelbart från manö-

verområdet

Blinkande grönt sken.

Klart att fortsätta

Blinkande vitt sken.

Återvänd och sätt er i förbindelse

med kontrolltornet

Signal med belysnings-

anläggning

Betydelse

Blinkande banljus.

Avlägsna er omedelbart minst 50 m

från bankanten

Blinkande inflygningsljus. Avlägsna er omedelbart från området

i och närmast omkring startbanans

förlängning eller uppsök sådan plats

som är skyddad ur hindersynpunkt

Blinkande taxibanljus.

Avlägsna er omedelbart från taxiba-

nan