FFS 2020:3

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2020:3

Utkom från trycket

2020-10-20

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om

säkerhetsskydd;

beslutade den 16 oktober 2020.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 3 kap. 10 § och 7 kap. 5 § första

stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) att 1 kap. 4 §, 3 kap. 29 §

och 5 kap. 12, 15–17 och 19 §§ Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2)

om säkerhetsskydd ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 § För signalskyddstjänsten, inklusive kryptografiska funktioner som är av-

sedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet, finns särskilda bestämmelser

i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:9) om signalskyddstjänsten.

3 kap.

29 § I 3 kap. 10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

finns föreskrifter om försändelser med säkerhetsskyddsklassificerade hand-

lingar till utlandet.

En myndighet får inom ramen för ett samarbete med ett annat land eller en

mellanfolklig organisation komma överens om att distribuera säkerhets-

skyddsklassificerade handlingar på annat sätt än vad som föreskrivs i 3 kap.

10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen.

En myndighet får också inom ramen för egen verksamhet som bedrivs i

utlandet distribuera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar på annat sätt än

FFS 2020:3

Sida 2

vad som föreskrivs i 3 kap. 10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen,

om distributionen är under myndighetens kontroll och omfattas av säkerhets-

skyddsåtgärder för att försvåra och upptäcka obehörig åtkomst till hand-

lingarna.

5 kap.

12 § I bilaga 1 till denna författning anges de krav som gäller för respektive

skyddsnivå. Ett förvaringsutrymme för säkerhetsskyddsklassificerade hand-

lingar och säkerhetsskyddsklassificerade lagringsmedier ska uppfylla de krav

som gäller för skyddsnivå 1, 2, 3 eller 4.

15 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling och ett säkerhetsskyddsklassi-

ficerat lagringsmedium som är placerade i säkerhetsskyddsklassen begränsat

hemlig ska vara under kontroll eller förvaras inlåsta i ett förvaringsutrymme

eller i en låst lokal som endast den som är behörig att ta del av handlingen

eller lagringsmediet har tillträde till. Lokalen eller förvaringsutrymmet ska

uppfylla de krav som gäller för skyddsnivå 1 vid förvaring i eller utanför en

administrativ zon eller en säkerhetszon.

16 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling och ett säkerhetsskyddsklassi-

ficerat lagringsmedium som är placerade i säkerhetsskyddsklassen konfiden-

tiell eller hemlig ska vara under kontroll eller förvaras inlåsta i ett förvarings-

utrymme som uppfyller de krav som gäller för skyddsnivå 2 i en säkerhetszon

eller skyddsnivå 3 i en administrativ zon. Om en sådan handling eller ett så-

dant lagringsmedium inte förvaras i någon zon ska handlingen eller lagrings-

mediet förvaras i ett larmat utrymme i lägst skyddsnivå 3.

17 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling och ett säkerhetsskyddsklassi-

ficerat lagringsmedium som är placerade i säkerhetsskyddsklassen kvalifice-

rat hemlig ska vara under kontroll eller förvaras inlåsta i ett larmat utrymme i

FFS 2020:3

Sida 3

skyddsnivå 4 vid förvaring i eller utanför en administrativ zon eller en säker-

hetszon.

19 § Om myndigheten har beslutat att personalen under kortare tid får lämna

säkerhetsskyddsklassificerade handlingar eller säkerhetsskyddsklassificerade

lagringsmedier framme i ett låst arbetsrum, ska huvudnycklar och reservnyck-

lar förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 december 2020.

Micael Bydén

Carin Bratt