FFS 2023:1

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:1

Utkom från trycket

2023-02-09

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om

arvoden för auditörer inom Försvarsmakten;

beslutade den 3 februari 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 4 § förordningen (1995:241)

om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. att 2 § Försvarsmaktens före-

skrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer ska ha följande lydelse.

2 § Om det finns särskilda skäl kan Försvarsmakten besluta att en auditör,

utöver grundarvodet och eventuellt tilläggsarvode, ska ha ett tillfälligt extra

arvode.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2023.

Micael Bydén

Carin Bratt