FFS 2023:13

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2014:2) om brandfarliga varor

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:13

Utkom från trycket

2023-12-21

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2014:2) om

brandfarliga varor;

beslutade den 20 december 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 26 § förordningen (2010:1075)

om brandfarliga och explosiva varor att 1, 15, 17, 19, 30 och 31 §§ Försvars-

maktens föreskrifter (FFS 2014:2) om brandfarliga varor ska ha följande ly-

delse.

1 § Denna författning gäller hantering av brandfarliga varor vid hanterings-

ställen inom Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Försvarets radioan-

stalts, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets område.

15 § Försvarsmakten ansvarar för viss tillsyn, och ska förordna en eller flera

drivmedelsinspektörer för genomförandet av sådan tillsyn.

17 § Försvarsmakten ska upprätt en tidplan för genomförandet av viss tillsyn.

Tillsynen ska delges behöriga tillståndshavare. Viss tillsyn kan även ske

oanmält.

19 § Om det vid viss tillsyn framkommer att hantering sker i strid mot gäl-

lande regler, får drivmedelsinspektör omedelbart stoppa hanteringen.

Om drivmedelsinspektör stoppar hanteringen, ska åtgärden utan dröjsmål

anmälas till tillståndshavare och Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap.

Hanteringen får inte återupptas utan medgivande från Försvarsmakten.

FFS 2023:13

Sida 2

30 § Föreståndare ska avbryta hantering om den sker i strid mot gällande reg-

ler.

Om föreståndare avbryter hanteringen, ska åtgärden utan dröjsmål anmälas

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och be-

rörd drivmedelsinspektör.

Hanteringen får inte återupptas utan medgivande från Försvarsmakten.

31 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författ-

ning.

__________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2024.

Micael Bydén

Carin Bratt