FFS 2023:14

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2014:2) S-cisterner i mark och motjutna cisterner i berg eller mark för brandfarliga vätskor

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:14

Utkom från trycket

2023-12-21

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2014:2)

S-cisterner i mark och motjutna cisterner i berg eller mark för brandfar-

liga vätskor;

beslutade den 20 december 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 26 § förordningen (2010:1075)

om brandfarliga och explosiva varor att 1 § Försvarsmaktens föreskrifter

(FFS 2014:2) om brandfarliga varor ska ha följande lydelse.

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om tekniska krav och krav på

återkommande kontroll för S-cisterner i mark och motgjutna cisterner i berg

eller mark för hantering av brandfarliga vätskor.

Föreskrifterna gäller endast de cisterner som är tillgängliga för Försvars-

makten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets

forskningsinstitut och Fortifikationsverket.

__________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2024.

Micael Bydén

Carin Bratt