HSLF-FS 2015:35

Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515035HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Läkemedelsverkets föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 17 december 2015.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2015:12.

HSLF-FS

2015:35

Utkom från trycket

den 13 januari 2016

HSLF-FS

2015:35

2

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Acetylmetadol

3-acetoxy-6-dime

tylamino-4,4-difenyl-

heptan

II

N I

AH-7921

3,4-d

ikloro-N-

[[1-(dimetylamino)

cyklohexyl]metyl]bensamid

IN

I

Alfacetylmetadol

α-3-acetoxy-6-dimetylamino-

4,4-d

ifenylheptan

II

N I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Allob

arbital

5,5-d

iallylbarbitursyra IV

P

IV

6-allyl-6-nor-LSD

AL-

L

A

D

6-ally

l-N,N-dietyl-9,10-

didehydroergolin-8-karboxamid

I

Al

lyl

eskal

in

4-ally

loxi-3,5-dimetoxifenetylamin

I

All

y

lprodin

3

-a

ll

yl

-1-m

etyl

-4-f

enyl-

4-propionoxypiperidin

II

N I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

HSLF-FS

2015:35

3

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

AM-1220

(1-((1-metylpipe

ridin-2-yl)metyl)-1H-

indol-3-yl)(naftalen-1-yl)-metanon

I–

AM-2201

JWH-2201

1-[(5-fluoropentyl

)-1H-indol-3-yl]-

(naftalen-1-yl)metanon

IP

I

I

AM-2233

(2-jodofe

n

y

l)(1

-((1-mety

lpiperidin-

2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)metanon

I–

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Bensylmorfin

3-bensylmorfin

II

N I

1-bensylpiperazin

BZ

P

N-bensylpiperaz

in

I

P

II

Besitramid

1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-

4-(2-oxo-3-propionyl-1-

bensimidazolinyl)piperidin

II

N 1

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

HSLF-FS

2015:35

4

– – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

4-EMC

1

-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)

propan-1-on

I–

Eskalin

4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin

I

Estazol

am

8

-kl

o

ro-6-

fenyl-

4

H-s

-tr

iazol

o

[4,3-a][1,4]bensodiazepin

IV

P I

V

– – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

5-IT

5-(2-aminopropyl)indol

I

JWH-018

AM-678

Naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)

metanon

Naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-

3-yl)metanon

IP

I

I

JWH-073

Naftalen-1-yl-(1-butylindol-

3-yl)metanon

I –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

Ämne

Svensk

förteckning

Inter

n

at

ionell

förteckning

Anmär

k

ni

ng

INN-benämning

A

n

d

ra vanligt

rekommande namn

E

n

tydi

gt

kemi

sk

t namn

HSLF-FS

2015:35

5

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Lormetazepam

7

-kloro-5-(o-klorofenyl)-1,3-dihydro-

3-hyd

roxi-1-metyl-2H-1,4-bensodia-

zepin-2-on

IV P

IV

LSZ

(2,4-dimetylazetidi

n-1-yl)(6-metyl-

9,10-didehydroergolin-8-yl)metanon

I

(+)-Lysergid

L

SD

LSD-25

9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metyler-

golin-8

β-karboxamid

IP

I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

MDPPP

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-

1-yl) pro

p

an

-1-on

I–

MDPV

3,4-metylendioxi-

pyrovaleron

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-

1-yl-pentan-1-on

1-(benso[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-

(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

IP

I

I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

HSLF-FS

2015:35

6

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

3-MEC

2

-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)

propan-1-on

I–

Medazepam

7-kloro-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-

1H-1,4-bensodiazepin

IV

P I

V

Mefedron

4-metylmetkatinon

2-metylamino-1-(4-metylfenyl)

propan-1-on

IP

I

I

Mefenorex

N-(3-kloroprop

yl)-

α-metylfenetylamin

II

P

IV

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Metakvalon

2-metyl-3-o-tolyl

-4(3H)-quinazolinon

II

P

II

Metallyleskalin

4-(2-metyl)allyloxi-3,5-

dimetoxifenetylamin

I

Met

amf

etam

in

(+

)-(

S)-N,

α-

d

im

etyl

fenetyl

ami

n

II

P

I

I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

HSLF-FS

2015:35

7

– –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Metiopropamin

N

-metyl-1-(tio

fen-2-yl)propan-2-amin

I

Meti

zolam

2-et

yl

-4-

(2

-kl

o

ro

feny

l)

-6

H-

ti

eno

[3,2-f][

1,2,4]tr

iazolo[4,3-a][

1,4]

diazepin

I

Metkatinon

2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on

I

P

I

– –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Metyl

n

af

ti

dat

M

et

yl

-naf

ta

len-

2-y

l(

p

iper

id

in-

2

-y

l)

acetat

I–

Metylon

Beta-keto-MDMA

2-metylamino-1-(3,4-

metylendioxifenyl)propan-1-on

I P

II

Metylpentynol

V–

– –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Na

fyron

1

-(

naft

alen-2-

y

l)-

2

-pyrrol

idi

n-1-

yl-pentan-1-on

I–

– –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

HSLF-FS

2015:35

8

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

25B-NBF

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-

(2-fluorobensyl)etanamin

I

25C-NBF

2-(4-klo

ro-2,5-dimetoxifenyl)-N-

(2-fluorobensyl)etanamin

I

25I-NBF

2-(4-jod

o-2,5-dimetoxifenyl)-N-

(2-fluorobensyl)etanamin

I

25I-NB34MD

2

-(4-jod

o

-2,5-dimetoxifenyl)-N-

[(3,4-metylendioxifenyl)metyl]

etanamin

I–

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

25I-NBMD

2

-(4-jod

o

-2,5-dimetoxifenyl)-N-

[(2,3-metylendioxifenyl)metyl]

etanamin

I–

25B-NBOH

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)

etylamino]metyl)fenol

I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

HSLF-FS

2015:35

9

– – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – –

25I-NBOH

2

-([2-(4-jodo-

2,5-dimetoxifenyl)

etylamino]metyl)fenol

I–

25B-NBOMe

2C-B-NBOMe

2-(4-bromo-2

,5-dimetoxifenyl)-N-

(2-metoxibensyl)etanamin

IP

I

25C-NBOMe

2C-C-NBOMe

2-

(4

-kl

o

ro

-2,

5

-di

m

et

oxif

enyl

)-

N

-

(2-metoxibensyl)etanamin

IP

I

25D-NBOMe

2-(2,5-dimet

oxi-4-metylfenyl)-N-

(2-metoxibensyl)etanamin

I–

– – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – –

25H-NBOMe

2-(2,5-dimet

oxifenyl)-N-(2-metoxi-

bensyl)etanamin

I–

25I-NBOMe

2C-I

-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-

(2-metoxibensyl)etanamin

I P

I

– – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – –

Ämne

S

v

ensk

förteckning

Internationell

förteckning

Anmärknin

g

INN-benämn

ing

A

ndra vanligt

förekommande namn

Entydi

gt kemi

skt namn

HSLF-FS

2015:35

10

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

25N-NBOMe

2-(2,5-dimet

oxi-4-nitrofenyl)-N-

(2-metoxibensyl)etanamin

I–

Nitrazepam

1,3-d

ihydro-7-

nitro-5-fenyl-2H-1,4-

benso

d

iazepin-2-on

IV

P I

V

N,N-dipropyltryptamin

DPT

3-[2-(dipropylamino)etyl]indol

I

Noracymetadol

(±)-

α-3-acetoxy-6-metylamino-4,4-

difenylheptan

II

N I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Propiram

N-(1-

m

etyl-2-

p

iperi

d

inoetyl)-

N

-2-

pyridylpropionamid

III

N

II

Vissa beredningar

N III

Propylfenidat

Propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat

I

Propylhexedrin

II

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

HSLF-FS

2015:35

11

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Tybamat

V–

U-47700

3,4-d

ikloro-N-[2-(dimetylamino)

cyklohexyl]-N-metylbensamid

I

Vinbarbital

V–

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

W-15 4-kloro-N-(l-(2

-fenyletyl)-pipe

ridin-

2-yliden)bensensulfonamid

I–

W-18

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]

piperidin-2-yliden)bensensulfonamid

I

Zipeprol

α-(

α-metoxibensyl)-4-(

β-metox

ifene-

ty

l)-

1

-piper

azinet

anol

IV

P I

I

– –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmärkning

IN

N

-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt k

emi

sk

t nam

n

HSLF-FS

2015:35

12

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Fritzes

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: order.fritzes@nj.se

Webb: fritzes.se

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 januari 2016.

Läkemedelsverket

INGER ANDERSSON

Joakim Brandberg