HSLF-FS 2016:14

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516014HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;

beslutade den 21 mars 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 11 och 12 §§ läkemedels-

förordningen (2015:458) att 2 och 3 §§ i verkets föreskrifter (LVFS 2013:3)

om förmedling av humanläkemedel ska ha följande lydelse.

2 § Dessa föreskrifter är tillämpliga på förmedling av humanläkemedel som

bedrivs av den som har anmält sådan verksamhet.

Vad som föreskrivs om humanläkemedel gäller också varor och varugrup-

per som avses i 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315).

3 § Termer och begrepp som används i lagen (2009:366) om handel med

läkemedel och läkemedelslagen (2015:315) har samma betydelse i dessa före-

skrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:14

Utkom från trycket

den 6 april 2016

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer