HSLF-FS 2016:16

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516016HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

beslutade den 21 mars 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 12 § läkemedelsförordning-

en (2015:458) att 3 § i verkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av

radioaktiva läkemedel ska ha följande lydelse.

3 § De ord och uttryck som används i läkemedelslagen (2015:315) har sam-

ma betydelse i dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:16

Utkom från trycket

den 6 april 2016

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer