HSLF-FS 2016:23

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

HSLF-FS

2016:23

Utkom från trycket

den 1 april 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-3-27

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om

blodverksamhet;

beslutade den 29 mars 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 10 § första stycket förordning-

en (2006:497) om blodsäkerhet att det i Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2009:28) om blodverksamhet ska införas en ny bilaga, bilaga

5 a, av följande lydelse.

1. Denna författning träder i kraft den dag den utkommer från trycket.

2. Författningen upphör att gälla vid utgången av 2016.

Styrelsen för Socialstyrelsen

(Avdelningen för regler och

behörighet)1

1 (Föredragande: Louise Follin Johannesson)

HSLF-FS

2016:23

2

AVSTÄNGNING FRÅN BLODGIVNING EFTER

VISTELSE I ETT ZIKAENDEMISKT OMRÅDE

En person som har vistats i ett område som enbart är ett riskområde för

lokalt förvärvad Zika-virusinfektion får godkännas som blodgivare om

minst 28 dagar har gått från det att han eller hon lämnat området.

Bilaga 5 a

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016