HSLF-FS 2016:28

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516028HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

beslutade den 18 april 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 2, 11 och 12 §§ läkeme-

delsförordningen (2015:458) att 3 § i verkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om

distanshandel vid öppenvårdsapotek ska ha följande lydelse.

3 §

De termer och begrepp som används i lagen (2009:366) om handel med

läkemedel har samma betydelse i dessa föreskrifter.

Det som föreskrivs om läkemedel i dessa föreskrifter ska också gälla varor

och varugrupper som avses i 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 maj 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:28

Utkom från trycket

den 16 maj 2016

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer