HSLF-FS 2016:33

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516033HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

beslutade den 18 april 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 11 § förordningen (1992:1554)

om kontroll av narkotika att 3 och 24 §§ i verkets föreskrifter (LVFS 2011:9)

om kontroll av narkotika ska ha följande lydelse.

3 §

Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på homeopatiskt läkemedel som

innehåller narkotika om läkemedlet registrerats enligt läkemedelslagens

(2015:315) bestämmelser.

24 §

När narkotika som tagits i beslag ska destrueras ska det göras genom

förbränning.

För destruktion som genomförs av Polismyndigheten finns även be-

stämmelser i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS

2014:1, FAP 102-2) om förfarande med egendom som tagits i beslag, förver-

kats eller tagits i förvar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 maj 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:33

Utkom från trycket

den 16 maj 2016

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer