HSLF-FS 2016:50

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516050

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av

humanläkemedel;

beslutade den 16 maj 2016.

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 9 kap. 6, 11 och 12 §§ läke-

medelsförordningen (2015:458) i fråga om verkets föreskrifter (LVFS

2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna ska upphöra att gälla,

dels att 1–7, 9 och 11–18 §§ ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då dessa föreskrifter träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 §

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om säkerhetsövervakning av

sådana humanläkemedel som avses i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § läkemedels-

lagen (2015:315) med undantag för registrerade homeopatiska läkemedel.

Föreskrifterna gäller för den som innehar ett godkännande för försäljning

av ett humanläkemedel samt för den som bedriver verksamhet inom hälso-

och sjukvården. De skyldigheter som anges för en innehavare av ett godkän-

nande för försäljning av ett läkemedel gäller även för en innehavare av en

registrering av ett traditionellt växtbaserat läkemedel.

Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet enligt 19 § i dessa före-

skrifter omfattar även läkemedel som godkänts för försäljning enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om

inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över

humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av

en europeisk läkemedelsmyndighet. (HSLF-FS 2016:50).

2 §

Bestämmelser om säkerhetsövervakning av humanläkemedel som ingår

i en klinisk läkemedelsprövning som kräver Läkemedelsverkets tillstånd

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, i lydelsen enligt Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2010/84/EU av den 15 november 2010 om ändring, när

det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande

av gemenskapsregler för humanläkemedel.

HSLF-FS

2016:50

Utkom från trycket

den 31 maj 2016

Omtryck

HSLF-FS

2016:50

2

enligt 7 kap. 9 § läkemedelslagen (2015:315) finns i Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor.

Bestämmelser om säkerhetsövervakning av parallellimporterade läke-

medel finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallell-

importerade läkemedel. (HSLF-FS 2016:50).

Definitioner

3 §

I dessa föreskrifter avses med

biverkning: en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel,

allvarlig biverkning: en biverkning som leder till döden, är livshotande,

nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till bestående

eller allvarlig aktivitetsbegränsning eller funktionsnedsättning, eller utgörs av

en medfödd missbildning eller defekt,

Eudravigilance-databasen: den databas och det nätverk för databehandling

som Europeiska läkemedelsmyndigheten upprätthåller enligt artikel 24 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i lydelse enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1027/2012,

säkerhetsstudie efter det att produkten godkänts: en studie av ett godkänt

läkemedel i syfte att identifiera, karakterisera eller kvantifiera en säkerhets-

risk för att bekräfta säkerhetsprofilen eller för att mäta riskhanteringsåtgärder-

nas effektivitet,

system för säkerhetsövervakning: de samlade åtgärder som används av

innehavaren av godkännande för försäljning för att fullgöra sina skyldigheter

avseende övervakning av säkerheten och identifiering av förändringar i nytta-

riskbalansen för ett eller flera godkända läkemedel,

master file för systemet för säkerhetsövervakning: en detaljerad beskriv-

ning av systemet för säkerhetsövervakning som innehavaren av godkännan-

det för försäljning använder för ett eller flera godkända läkemedel,

riskhanteringssystem: den del av systemet för säkerhetsövervakning som

består av åtgärder för att identifiera, specificera, förebygga eller minimera ris-

kerna med ett läkemedel, inbegripet en bedömning av åtgärdernas effektivitet,

riskhanteringsplan: en detaljerad beskrivning av riskhanteringssystemet

för ett läkemedel. (HSLF-FS 2016:50).

Skyldigheter för innehavare av ett godkännande för försäljning

av ett läkemedel

Systemet för säkerhetsövervakning

4 §

I 6 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) anges att innehavaren av ett

godkännande för försäljning av ett läkemedel ska ha ett system för säkerhets-

övervakning.

Innehavaren ska med stöd av systemet för säkerhetsövervakning veten-

skapligt utvärdera all information, överväga åtgärder för att minimera och

förebygga risker samt vid behov genomföra dessa åtgärder. (HSLF-FS

2016:50).

5 §

Som en del av systemet för säkerhetsövervakning ska innehavaren av

ett godkännande för försäljning av ett läkemedel:

HSLF-FS

2016:50

3

1. upprätthålla en master file för systemet för säkerhetsövervakning i enlig-

het med vad som anges i 3 kap. 8 § läkemedelsförordningen (2015:458),

2. inneha ett riskhanteringssystem för varje läkemedel,

3. övervaka resultaten av de riskminimeringsåtgärder som vidtagits i enlig-

het med riskhanteringsplanen eller villkoren för godkännandet för försäljning,

samt

4. uppdatera riskhanteringssystemet och övervaka säkerhetsdata för att av-

göra om det finns nya eller ändrade risker eller om ändringar har skett som har

betydelse för bedömningen av nyttan och riskerna med läkemedlet.

Riskhanteringssystemet ska vara uppdaterat och anpassat till de identifie-

rade och möjliga riskerna med läkemedlet och till behovet av ytterligare

säkerhetsdata efter det att läkemedlet godkänts.

Villkor för godkännandet för försäljning ska anges i riskhanteringssyste-

met. (HSLF-FS 2016:50).

6 §

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska

regelbundet granska systemet för säkerhetsövervakning. Innehavaren ska

registrera större avvikelser i master file för systemet för säkerhetsövervak-

ning. En plan för hur avvikelserna ska åtgärdas ska upprättas och genomföras.

När åtgärderna är genomförda får informationen om avvikelserna tas bort ur

master file för systemet för säkerhetsövervakning. (HSLF-FS 2016:50).

7 §

I 6 kap. 3 § läkemedelslagen (2015:315) anges att innehavaren av ett

godkännande för försäljning av ett läkemedel ska ha en sakkunnig till sitt för-

fogande. Den sakkunniges namn och kontaktuppgifter ska lämnas till Läke-

medelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten. (HSLF-FS

2016:50).

8 §

Om inte annat framgår av godkännandet för försäljning gäller skyldig-

heten att ha ett riskhanteringssystem för läkemedel för vilka ansökan om god-

kännande för försäljning har inkommit till Läkemedelsverket efter den 21 juli

2012.

Vid misstanke om ändring i förhållandet mellan nyttan och riskerna med ett

läkemedel som godkänts före ikraftträdandet av dessa föreskrifter kan dock

Läkemedelsverket kräva att innehavaren av godkännandet för försäljning

inrättar ett riskhanteringssystem. En detaljerad beskrivning av systemet ska

på begäran lämnas till Läkemedelsverket.

Rapportering

9 §

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska

rapportera alla misstänkta biverkningar enligt följande.

1. Samtliga misstänkta allvarliga biverkningar som inträffar inom det euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet eller i tredje land ska rapporteras elek-

troniskt till Eudravigilance-databasen inom 15 dagar efter det att innehavaren

fått kännedom om biverkningen.

2. Samtliga misstänkta icke allvarliga biverkningar som inträffar inom det

europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska rapporteras elektroniskt till

Eudravigilance-databasen inom 90 dagar efter det att innehavaren fått känne-

dom om biverkningen.

HSLF-FS

2016:50

4

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska, beträffande läkemedel

som innehåller sådana aktiva substanser som förtecknats enligt artikel 27 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i lydelse enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1027/2012, rapportera de

misstänkta biverkningar till Eudravigilance-databasen som inte redan har

registrerats efter genomgång av den förtecknade medicinska litteraturen.

Innehavaren ska bevaka all annan relevant medicinsk litteratur som inte ingår

i förteckningen.

Biverkningsrapporterna ska finnas tillgängliga på en plats inom det euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet. (HSLF-FS 2016:50).

10 §

Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett läkemedel ska

säkerställa att erhållna uppgifter till den vetenskapliga utvärderingen av rap-

porterna om misstänkta biverkningar är exakta och möjliga att kontrollera.

Uppföljande information om biverkningsrapporterna ska hämtas in och rap-

porteras till Eudravigilance-databasen. I samarbete med Läkemedelsverket

och Europeiska läkemedelsmyndigheten ska innehavaren söka efter dubblet-

ter av rapporter om misstänkta biverkningar.

Periodiska säkerhetsrapporter

11 §

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska

lämna periodiska säkerhetsrapporter till den europeiska läkemedelsmyndig-

heten. De periodiska säkerhetsrapporterna ska lämnas elektroniskt enligt vad

som anges i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 520/2012 av

den 19 juni 2012 om den säkerhetsövervakning av läkemedel som föreskrivs

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 och Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG.

De periodiska säkerhetsrapporterna ska innehålla:

1. En sammanfattning av de uppgifter som är av betydelse för bedömning-

en av nyttan och riskerna med läkemedlet, inbegripet resultaten av studier

samt en bedömning av studieresultaten och deras inverkan på godkännandet.

2. En vetenskaplig utvärdering av nyttan och riskerna med läkemedlet. Ut-

värderingen ska grundas på tillgängliga uppgifter bland annat från kliniska

prövningar avseende indikationer och patientgrupper som inte omfattas av

godkännandet.

3. Fullständiga uppgifter om försäljningsvolymen för läkemedlet och samt-

liga tillgängliga uppgifter om antalet förskrivningar, inbegripet en beräkning

av antalet människor som exponerats för läkemedlet. (HSLF-FS 2016:50).

12 §

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska lämna periodiska

säkerhetsrapporter vid de tidpunkter som framgår av godkännandet för för-

säljning. För läkemedel som godkänts före den 21 juli 2012 och för läkemedel

som enbart är godkända i Sverige ska periodiska säkerhetsrapporter lämnas

vid de tidpunkter som framgår av godkännandet för försäljning eller annars

enligt följande.

1. Om läkemedlet inte släppts ut på marknaden ska periodiska säkerhets-

rapporter lämnas minst var sjätte månad efter godkännandet fram till utsläp-

pandet på marknaden.

HSLF-FS

2016:50

5

2. För läkemedel som släppts ut på marknaden ska periodiska säkerhetsrap-

porter lämnas var sjätte månad under de första två åren efter det första utsläp-

pandet på marknaden, en gång om året under de följande två åren och därefter

vart tredje år.

Periodiska säkerhetsrapporter ska härutöver på begäran omedelbart tillhan-

dahållas Läkemedelsverket. (HSLF-FS 2016:50).

13 §

Om beslut om ändring och harmonisering av inlämningsintervall och

inlämningsdatum för de periodiska säkerhetsrapporterna har fattats av Kom-

mittén för humanläkemedel eller samordningsgruppen enligt det förfarande

som anges i 2 kap. 5 § läkemedelsförordningen (2015:458) som innebär att ett

godkännande för försäljning ska ändras ska innehavaren av godkännandet för

försäljning ge in en ansökan om ändring av godkännandet i enlighet med be-

slutet.

När godkännandet har ändrats ska periodiska säkerhetsrapporter lämnas

vid de tidpunkter som därefter framgår av godkännandet. (HSLF-FS

2016:50).

14 §

Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett läkemedel som av-

ses i 4 kap.5 och 13 §§läkemedelslagen (2015:315) samt 2 kap. 3 § första

stycket 1 läkemedelsförordningen (2015:458) är inte skyldig att lämna perio-

diska säkerhetsrapporter. Läkemedelsverket kan dock begära att periodiska

säkerhetsrapporter lämnas om det är motiverat med anledning av uppgifter i

säkerhetsövervakningen eller om det saknas periodiska säkerhetsrapporter

om en aktiv substans efter det att godkännande för försäljning beviljats. Såda-

na periodiska säkerhetsrapporter ska lämnas elektroniskt till Läkemedelsver-

ket.

Beträffande läkemedel som avses i 4 kap. 13 § läkemedelslagen och 2 kap.

3 § första stycket 1 läkemedelsförordningen kan även en skyldighet att lämna

periodiska säkerhetsrapporter föreligga om det utgör ett villkor för godkän-

nandet för försäljning. (HSLF-FS 2016:50).

Övriga skyldigheter

15 §

Om ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska ändras efter

beslut av samordningsgruppen enligt de samordningsförfaranden som anges i

3 kap.5 och 6 §§ samt 9 § andra stycketläkemedelsförordningen (2015:458)

ska innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet inom angiven

tid ge in en ansökan om en sådan ändring till Läkemedelsverket. Till ansökan

ska en uppdaterad produktresumé och bipacksedel bifogas. (HSLF-FS

2016:50).

16 §

Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett läkemedel ska rap-

portera nya och ändrade uppgifter avseende säkerheten för läkemedlet enligt

3 kap. 7 § andra och tredje stycket läkemedelsförordningen (2015:458). Rap-

porteringen ska, för bedömningen av förhållandet mellan nyttan och riskerna

med läkemedlet, innehålla såväl positiva som negativa resultat från kliniska

prövningar eller andra studier. Detta gäller för alla indikationer och patient-

grupper och oberoende av om de omfattas av godkännandet för försäljning.

HSLF-FS

2016:50

6

Även uppgifter om sådan användning av läkemedlet som inte omfattas av vill-

koren i godkännandet för försäljning ska anges. (HSLF-FS 2016:50).

17 §

Om godkännandet för försäljning av ett läkemedel är förenat med ett

villkor om att en icke-interventionsstudie avseende säkerhet ska göras ska

innehavaren av godkännandet inkomma med en ansökan om tillstånd att ut-

föra studien till Läkemedelsverket. Ansökan ska innehålla ett utkast till pro-

tokoll för den aktuella studien. Utkastet till protokoll ska utformas i enlighet

med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 520/2012. (HSLF-FS

2016:50).

18 §

En sådan slutrapport om en icke-interventionsstudie avseende säkerhet

som avses i 6 kap.5 och 7 §§läkemedelslagen (2015:315) ska lämnas på elek-

tronisk väg och ska innehålla en sammanfattning av resultaten av studien.

(HSLF-FS 2016:50).

Rapportering från hälso- och sjukvården

19 §

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast

rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedels-

verket. Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i

arbetet ska rapporteras.

Rapporterna ska lämnas elektroniskt på av Läkemedelsverket anvisat sätt.

Rapporterna kan även i undantagsfall lämnas på annat sätt. Även de even-

tuella ytterligare uppgifter som behövs för utvärderingen av biverkningsrap-

porterna ska på begäran tillhandahållas Läkemedelsverket.

Dispens

20 §

Läkemedelsverket kan meddela undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter.

Dessa föreskrifter2 träder i kraft den 21 juli 2012. Samtidigt upphävs Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av

läkemedel.

Övergångsbestämmelser:

1. Hänvisningar till bestämmelser i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel ska anses utgöra hänvis-

ningar till motsvarande bestämmelser i de nya föreskrifterna.

2. Den rapportering som innehavaren av godkännandet för försäljning av

ett läkemedel ska göra till Eudravigilance-databasen beträffande misstänkta

allvarliga biverkningar som inträffar i tredje land enligt vad som anges i 9 § 1

ska istället, tills annat har beslutats av Läkemedelsverket, rapporteras till

Europeiska läkemedelsmyndigheten.

3. Den rapportering som innehavaren av godkännandet för försäljning av

ett läkemedel ska göra till Eudravigilance-databasen beträffande icke allvar-

liga biverkningar som förekommit inom det europeiska ekonomiska sam-

2

LVFS 2012:14.

HSLF-FS

2016:50

7

arbetsområdet enligt vad som anges i 9 § 2 ska istället, tills annat har beslutats

av Läkemedelsverket, elektroniskt rapporteras till verket när biverkningen har

inträffat i Sverige. Sådana rapporter ska enbart lämnas om Läkemedelsverket

särskilt begär det.

4. Har upphävts genom (HSLF-FS 2016:50).

5. Bestämmelserna i 17 § och 18 § ska inte tillämpas på sådana icke-inter-

ventionsstudier avseende säkerhet som inletts före den 21 juli 2012.

Dessa föreskrifter3 träder i kraft den 13 juni 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

3

HSLF-FS 2016:50.

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer