HSLF-FS 2016:62

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516062HSLFFS

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av

läkemedel och teknisk sprit;

beslutade den 7 juni 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 9 § 2 och 11 § läkemedels-

förordningen (2015:458) i fråga om verkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34)

om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

dels att 2 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 9 a §, och en ny bilaga, bilaga

3 a, samt närmast före 2 kap. 9 a § en rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Optiker

9 a §

Optiker som uppfyller av Socialstyrelsen fastställda krav på utbild-

ning och övriga villkor är behörig att rekvirera läkemedel för människa enligt

bilaga 3 a till dessa föreskrifter.

11 §

Följande läkemedel måste förordnas för att få lämnas ut från öppen-

vårdsapotek:

1. Receptbelagt läkemedel.

2. Läkemedel som omfattas av en licens enligt Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel

(licensföreskrifter).

3. Extemporeläkemedel enligt LVFS 2008:1 med undantag för extempore-

läkemedel för utvärtes bruk som endast innehåller sådana aktiva bestånds-

delar som inte står i strid med artikel 14 och 15 samt bilagorna II–VI i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska pro-

dukter.

4. Lagerberedning enligt LVFS 2008:1 med undantag för sådan lager-

beredning som erhållit rikslicens som receptfritt läkemedel.

Enligt 13 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) får teknisk sprit lämnas ut,

förutom till annat apotek, endast mot förordnande.

HSLF-FS

2016:62

Utkom från trycket

den 20 juni 2016

HSLF-FS

2016:62

2

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 juni 2016 i fråga om 2 kap. 11 § och i

övrigt den 1 september 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:62

3

Bilaga 3 a

Optikers rekvisitionsrätt

Huvudgrupp

Godkända läkemedel,

koncentration

ATC-kod

Anmärkning

Mydriatika och

Cykloplegika

Cyklopentolat, 1 %

S01F A04

Ögondroppar

Tropikamid, 0,5 %

S01F A06

Lokalanestesi

Oxibuprokain, 0,4 %

S01H A02

Lidokain, 4 % med

Fluorescein, 0,25 %

S01J A51

Oxibuprokain, 0,4 %

med Fluorescein, 0,25 %

S01J A51

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer