HSLF-FS 2016:66

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516066HSLFS

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover;

beslutade den 20 juni 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 12 § läkemedelsförordning-

en (2015:458)

dels att 1 § i verkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läke-

medelsprover ska ha följande lydelse,

dels att ordet ”skall” i 2, 4, 5, 9 och 10 §§ ska bytas ut mot ordet ”ska”.

1 §

Med läkemedel avses i dessa föreskrifter detsamma som i 2 kap. 1 §

läkemedelslagen (2015:315).

Med läkemedelsprov förstås läkemedel som för annat ändamål än klinisk

läkemedelsprövning utlämnas gratis av den som har tillstånd av Läkemedels-

verket att tillverka läkemedel eller att driva partihandel med läkemedel.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:66

Utkom från trycket

den 11 juli 2016

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer