HSLF-FS 2016:67

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516067HSLFS

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in

läkemedel i Sverige;

beslutade den 20 juni 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 12 § läkemedelsförordning-

en (2015:458)

dels att 2 och 10 §§ i verkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för per-

sonligt bruk föra in läkemedel i Sverige ska ha följande lydelse,

dels att ordet ”skall” i 6 och 8 §§ ska bytas ut mot ordet ”ska”.

2 §

De uttryck och benämningar som används i läkemedelslagen

(2015:315) har samma betydelse i dessa föreskrifter.

10 §

Beträffande rätt att föra in narkotiska läkemedel till Sverige gäller

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2016:67

Utkom från trycket

den 11 juli 2016

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer