HSLF-FS 2016:7

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister

HSLF-FS

2016:7

Utkom från trycket

den 23 mars 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-3-7

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

cancerregister;

beslutade den 22 februari 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 § tredje stycket

förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen och

beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Föreskrifterna ska tillämpas i samband med att vårdgivare full-

gör sin uppgiftsskyldighet enligt förordningen (2001:709) om cancer-

register hos Socialstyrelsen.

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och

rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de

krav som ställs i dessa föreskrifter.

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

3 § Samtliga vårdgivare ska ansvara för att det till Socialstyrelsens

cancerregister lämnas uppgifter om de tumörer och tumörliknande

tillstånd som diagnostiseras i verksamheten genom

1. klinisk diagnostik, inklusive radiologisk och annan bilddiagnostisk

undersökning,

2. morfologisk diagnostik eller annan laboratorieundersökning, och

3. klinisk obduktion.

Uppgifter om metastaserande tumörer ska endast lämnas om primär-

tumören är okänd.

HSLF-FS

2016:7

2

Diagnoser och sjukdomstillstånd som omfattas av

uppgiftsskyldigheten

4 § Följande diagnoser och sjukdomstillstånd ska omfattas av upp-

giftsskyldigheten:

1. maligna, solida tumörer

2. maligna och premaligna sjukdomar i blodbildande organ

3. premaligna förändringar av typen atypi eller dysplasi som är grava

(starka)

4. epiteliala och melanocytära in situ-förändringar

5. förändringar som inger stark misstanke om malignitet

6. tumörer med endokrin aktivitet med undantag för tyreoideaade-

nom

7. basalcellscancer (basaliom) med undantag för utvidgad excision

och lokalrecidiv.

5 § Vad gäller tumörer och tumörliknande tillstånd som är godar-

tade eller har en oklar malignitetspotential ska följande lägen och dia-

gnoser eller sjukdomstillstånd omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Läge

Diagnos eller sjukdomstillstånd

Bräss

Endokrina körtlar

tymom

samtliga diagnoser och sjukdoms-

tillstånd, med undantag av tyreoi-

deaadenom och binjurebarksade-

nom utan känd endokrin aktivitet

Moderkaka

kompletta och partiella druvbörder

(mola hydatidosa)

trofoblastiska tumörer som utgår

från moderkaksbädden

Näshåla

inverterat näspapillom (Schneider-

tumör)

Skallhåla och ryggmärgskanal

samtliga diagnoser och sjukdoms-

tillstånd

Testiklar

teratom, med undantag av mogna

teratom hos prepubertala individer

Sertolicellstumörer

Leydigcellstumörer

Sertoli-Leydigcellstumörer

HSLF-FS

2016:7

3

Urinblåsa och urinvägar

uroteliala papillom, med undantag

av inverterade papillom och papil-

lom utan atypi

Äggstockar

tumörer av borderlinetyp

tekacellstumörer

granulosa-tekacellstumörer

luteom

Sertolicellstumörer

Leydigcellstumörer

Sertoli-Leydigcellstumörer

Ögonhåla

optikusmeningiom

Övre svalgrummet

(nasofarynx)

juvenila angiofibrom

Ändring av tidigare lämnade uppgifter

6 § Uppgifter ska lämnas i de fall ytterligare undersökningar av tidi-

gare rapporterade diagnoser och sjukdomstillstånd

1. bekräftar eller förtydligar en diagnos eller ett sjukdomstillstånd,

2. leder till att en diagnos eller bedömningen av ett sjukdomstillstånd

ändras, eller

3. visar att det inte finns någon tumör eller inte föreligger något tu-

mörliknande tillstånd.

Om andra inrapporterade uppgifter behöver kompletteras eller rättas,

ska detta göras.

Uppgifter om utbredning

7 § Uppgifter ska lämnas om tumörers och tumörliknande tillstånds

utbredning.

För uppgifter som ska lämnas vid tumörläget bröst gäller följande.

Om flera tumörer av samma typ och i samma bröst har diagnostiserats

vid ett och samma tillfälle, ska endast utbredningen för den största

tumören anges.

8 § Utbredning ska dock inte anges för

1. tumörer och tumörliknande tillstånd i hjärnan eller i hjärnnerverna,

2. lymfom och leukemier, och

3. metastaser, om primärtumören är okänd.

9 § Tumörutbredningen ska klassificeras

1. när det finns underlag för att ta ställning till behandling, eller

2. när kirurgisk behandling har genomförts.

HSLF-FS

2016:7

4

10 § Tumörer och tumörliknande tillstånd ska klassificeras enligt

den senaste versionen av TNM Classification of Malignant Tumours

från UICC. Utbredningen ska anges så detaljerat som möjligt.

Uppgifter ska lämnas om vilken typ av undersökning som har legat

till grund för klassificeringen.

11 § Tumörer med gynekologiska lägen ska klassificeras enligt den

senaste versionen av International Federation of Gynecology and

Obstetrics (FIGO). Utbredningen ska anges så detaljerat som möjligt.

Hur och när uppgifter ska lämnas

Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd

12 § Uppgifterna ska lämnas i enlighet med bilaga 1.

De ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 oktober varje år

och ska avse föregående kalenderår. Kompletterande uppgifter till

registret och ändringar av tidigare lämnade uppgifter ska lämnas vid

samma tillfälle.

Allmänna råd

Vårdgivarna bör överlämna uppgifterna till ett regionalt cancer-

centrum för kodning och vidarebefordran till Socialstyrelsen.

Uppgifterna bör lämnas till ett regionalt cancercentrum i det upp-

tagningsområde där berörd patient var bosatt vid diagnostiserings-

tillfället.

Uppgifter om basalscellscancer (basaliom)

13 § Det är den patologavdelning som har ställt diagnosen basaliom

som ska lämna uppgifterna och det ska göras i enlighet med bilaga 2.

Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars var-

je år och ska avse föregående kalenderår. Kompletterande uppgifter

till registret och ändringar av tidigare lämnade uppgifter ska lämnas

vid samma tillfälle.

Undantagsbestämmelse

14 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

HSLF-FS

2016:7

5

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerre-

gistret vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Pernilla Krusberg

HSLF-FS

2016:7

6

Rapportering av uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

Filkod står för sifferbeteckningen för sjukvårdsregionen i beskrivningen till

uppgift nummer 29 i tabellen nedan.

ÅÅÅÅ står för det år som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM

står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

• En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.

Filnamn: CAN_filkod_ÅÅÅÅ_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

1

Personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN Berörd patients personnummer. Om personnummer

inte finns, får samordningsnummer anges.

2

Kön

1

1 = man

2 = kvinna

3

Namn

35

Efternamn och förnamn.

4

Hemort

6

LLKKFF

Län, kommun och församling där patienten var

bosatt vid diagnostiseringstillfället.

De två första siffrorna avser län, nästa två kommun

och de två sista församling.

Uppgift om församling är obligatorisk vid diagnoser

ställda till och med år 2015.

Ska registreras med hjälp av förteckningen

”Regionala indelningar” i Statistiska Centralbyråns

”Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges

officiella statistik (MIS).

5

Distrikt

6

NNNNNN

Distrikt där patienten var bosatt vid diagnostiserings-

tillfället.

Första siffran avser landsdel, nästa två landskap och

de tre sista utgörs av ett löpnummer (001–453) inom

landskapet.

Obligatorisk uppgift vid diagnoser ställda från och

med år 2016.

6

Födelseår

4

ÅÅÅÅ

Det år patienten föddes.

7

Sjukhus

6

Sjukvårdsinrättning eller motsvarande där patientens

sjukdomstillstånd utreddes.

Ska registreras med hjälp av den 5- eller 6-siffriga

koden i Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsför-

teckning 1992 med fortlöpande kompletteringar från

Socialstyrelsen.

8

Klinik

3

Medicinskt verksamhetsområde eller motsvarande

där patientens sjukdomstillstånd utreddes.

Ska registreras med hjälp av den 3-siffriga koden i

Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsförteckning

1992 med fortlöpande kompletteringar från

Socialstyrelsen.

9

Diagnosdatum

8

ÅÅÅÅMMDD

Datum för första undersökning/provtagning som

ligger till grund för den diagnos det ska lämnas

uppgifter om.

10

Tumörens läge

enligt ICD-O/3

4

Ska anges med så specificerade lägen som möjligt

enligt den senaste versionen av ”International

Classification of Diseases for Oncology, third

edition, WHO, Geneva 2000” med ändringar från

Socialstyrelsen.

11

Tumörens läge

enligt ICD-O/2

4

Ska anges med så specificerade lägen som möjligt

enligt den senaste versionen av ”International

Classification of Diseases for Oncology, second

edition, WHO, Geneva 1990” med ändringar från

Socialstyrelsen.

Bilaga 1

HSLF-FS

2016:7

7

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

12

Tumörens läge

enligt ICD-9

4

Ska anges med så specificerade lägen som möjligt

enligt Socialstyrelsens ”Klassifikation av sjukdomar

1987” med ändringar från Socialstyrelsen.

13

Tumörens läge

enligt ICD-7

4

Ska anges med så specificerade lägen som möjligt

enligt Kungliga medicinalstyrelsens ”Statistisk

klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker”

(1957) med ändringar från Socialstyrelsen.

14

Sida

1

Vid pariga organ och kroppsdelar ska sida anges

med

1 = höger

2 = vänster

9 = okänd

15

Grund för

bedömning av

tumörutbredning

(TNM)

1

1 = patologisk undersökning

2 = klinisk undersökning

Patologisk ska anges om någon av kategorierna T,

N eller M grundat sig på morfologisk undersökning.

Klinisk ska anges om endast klinisk utredning legat

till grund för klassificeringen av tumörutbredning och

morfologisk undersökning saknas.

16

Tumörutbredning

T-kategori

3

Enligt den senaste versionen av UICC’s ”TNM

Classification of Malignant Tumours”.

17

Tumörutbredning

N-kategori

3

Enligt den senaste versionen av UICC’s ”TNM

Classification of Malignant Tumours”.

18

Tumörutbredning

M-kategori

3

Enligt den senaste versionen av UICC’s ”TNM

Classification of Malignant Tumours”.

19

Tumörutbredning

FIGO

10

Enligt den senaste versionen av ”International

Federation of Gynecology and Obstetrics” (FIGO).

20

Morfologisk

diagnos enligt

ICD-O/3

6

Enligt ”International Classification of Diseases for

Oncology, third edition, WHO, Geneva 2000” med

ändringar från Socialstyrelsen.

21

Morfologisk

diagnos enligt

ICD-O/2

6

Enligt ”International Classification of Diseases for

Oncology, second edition, WHO, Geneva 1990” med

ändringar från Socialstyrelsen.

22

Morfologisk

diagnos enligt

C24.1

3

Enligt “WHO/HS/CANC/24.1 Histology code” med

ändringar från Socialstyrelsen.

23

Antal tumörer i

bröst

3

Antalet tumörer med samma morfologi (tumörtyp)

vid en och samma tidpunkt. Antalet tumörer i varje

bröst ska räknas var för sig.

24

Benignitet

1

blank = malign

3 = benign

Ska anges som malign om tredje siffran i den

histopatologiska diagnosen C24.1 är en 6:a.

Ska anges som benign om den tredje siffran inte är

en 6:a. Detta gäller med vissa undantag som följer

av Socialstyrelsens kodinstruktion för cancerregistret.

25

Diagnostiserande

patolog-/cytologi-

avdelning

3

Ska anges enligt förteckning på Socialstyrelsens

webbplats.

26

Preparatnummer

10

Serie, löpnummer och det år undersökningen

gjordes.

Årtal ska anges med fyra siffror.

27

Diagnosgrund

1

1 = klinisk undersökning

2 = röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT eller

motsvarande undersökning

3 = provexcision eller operation med histopatologisk

undersökning

4 = obduktion med histopatologisk undersökning

5 = cytologisk undersökning

6 = operation utan histopatologisk undersökning

7 = obduktion utan histopatologisk undersökning

8 = annan diagnosgrund än 1–7

HSLF-FS

2016:7

8

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

28

Obduktionsfynd

1

1 = tumör som inte var känd före dödsfallet

2 = tumören känd före dödsfallet

29

Sjukvårdsregion

1

1 = Region Stockholm-Gotland

2 = Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

3 = Sydöstra sjukvårdsregionen

4 = Södra sjukvårdsregionen

5 = Västra sjukvårdsregionen

7 = Norra sjukvårdsregionen

30

Ändring av

uppgifter

1

4 = Uppgift om tidigare rapporterad diagnos eller

sjukdomstillstånd som senare visat sig inte

föreligga

5 = Kompletteringar och rättelser av tidigare

lämnade uppgifter

31

Löpnummer

8

Varje post ska ges ett unikt löpnummer som ska

konstrueras på följande sätt:

Position 1 = sjukvårdsregion/RCC

Position 2–3 = rapporteringsår

Position 4–8 = räknare

HSLF-FS

2016:7

9

Rapportering av uppgifter om basalcellscancer (basaliom)

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

Filkod står för patologavdelningens tresiffriga klinikkod.

ÅÅÅÅ står för det år som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

• En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.

Filnamn: CAN_filkod_ÅÅÅÅ_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

1

Personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN Berörd patients personnummer. Om personnummer

inte finns, får samordningsnummer anges.

2

Preparatets

ankomstdatum

8

ÅÅÅÅMMDD

Datum för preparatets ankomst till patologavdel-

ningen.

3

Topografisk kod

(T-kod)

6

T02100 = huvud (utan specificering)

T02102 = skalp

T02120 = ansikte

T02130 = ögonlock

T02140 = näsa

T02200 = ytteröra

T02300 = hals

T02400 = bål

T02410 = axel/skuldra

T02424 = bröst

T02450 = rygg

T02471 = klinka

T02480 = buk

T02511 = vulva (hudklädd del)

T02600 = arm

T02610 = överarm

T02630 = underarm

T02800 = ben

T02810 = lår

T02830 = underben

T01000 = uppgift om läge saknas

4

Sida

1

Vid pariga kroppsdelar ska sida anges med

1 = höger

2 = vänster

9 = okänd

5

Morfologisk kod

7

Koden ska anges utifrån förväntat aggressivt

växtsätt på följande sätt:

M80913 = ytlig/superficiell, typ IB enligt

Sabbatsbergsmodellen

M809031 = lågaggressiv, typ IA enligt

Sabbatsbergsmodellen

M809032 = medelaggressiv, typ II enligt

Sabbatsbergsmodellen

M809033 = högaggressiv, typ III enligt

Sabbatsbergsmodellen

M80953 = metatypisk variant

M80903 = basalcellscancer UNS, som endast ska

användas när materialet inte tillåter

bedömning av växtsättet

Bilaga 2

HSLF-FS

2016:7

10

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

6

Diagnostiserande

patologavdelning

3

Ska anges enligt förteckning på Socialstyrelsens

webbplats.

7

Preparatnummer

10

Histopatologiska preparatets nummer och det år

preparatet fick numret.

Årtal ska anges med fyra siffror.

HSLF-FS

2016:7

11

HSLF-FS

2016:7

12

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016