HSLF-FS 2016:71

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516071HSLFS

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av

läkemedel;

beslutade den 20 juni 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 8, 11 och 12 §§ läke-

medelsförordningen (2015:458)

dels att 1, 2, 5 och 8 §§ samt de allmänna råden till 8 och 9 §§ i verkets

föreskrifter (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läke-

medel ska ha följande lydelse,

dels att ordet ”skall” i 3, 6, 7, 9 och 12 §§ ska bytas ut mot ordet ”ska”.

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas på tillverkning av läkemedel, traditio-

nella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, vissa utvärtes medel, homeo-

patika, samt övriga varor på vilka läkemedelslagen (2015:315) ska tillämpas i

enlighet med vad som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor.

Föreskrifterna ska även tillämpas på tillverkning av mellanprodukter och

vid import av läkemedel från tredje land direkt till Sverige. Vad gäller övrig

import eller införsel av läkemedel till Sverige ska Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel tillämpas.

Där inte annat anges ska föreskrifterna även tillämpas på tillverkning samt

import från tredje land av läkemedel avsedda för klinisk prövning, s.k. pröv-

ningsläkemedel. Föreskrifterna ska inte tillämpas vid import av licensför-

skrivna läkemedel. Istället ska Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföre-

skrifter) tillämpas vid sådan import.

2 §

Begreppet tillverkning i dessa föreskrifter har samma betydelse som i

2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315).

Med tillverkning av aktiva substanser som används som utgångsmaterial

avses dels fullständig tillverkning, deltillverkning eller import från tredje

land, dels de olika åtgärder som utförs bl.a. av distributörer av utgångsmate-

rial i fråga om dispensering, förpackning eller utformning före inarbetande i

ett läkemedel, inbegripet ompackning och ommärkning.

HSLF-FS

2016:71

Utkom från trycket

den 11 juli 2016

HSLF-FS

2016:71

2

5 §

Tillstånd kan förenas med villkor för att säkerställa att de krav iakttas

som anges i 8 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) och i dessa föreskrifter.

Läkemedelsverket kan fastställa sådana villkor i samband med att tillstånd

beviljas eller vid ett senare tillfälle.

8 §

Den person som godkänts som sakkunnig är ytterst ansvarig för att all

tillverkning skett enligt god tillverkningssed för läkemedel i enlighet med

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för

läkemedel och att däri ingående aktiva substanser har tillverkats i enlighet

med god tillverkningssed för utgångsmaterial. Sakkunnig ansvarar vidare för

att alla tillverkningssatser är kvalitetskontrollerade samt överensstämmer

med godkännandet för försäljning eller med uppgifterna om prövningsläke-

medlet angivna i ansökan till Läkemedelsverket.

I 9 kap. 5 § 1 läkemedelslagen (2015:315) finns regler om satsfrisläppande

vid import av läkemedel från land utanför Europeiska ekonomiska samarbets-

området med stöd av tillverkningstillstånd. Sådan kontroll som avses i 9 kap.

5 § 1 läkemedelslagen behöver dock inte utföras om

a) tillverkningssatsen har genomgått sådan kontroll i en annan medlemsstat

och importeras till Sverige åtföljd av ett analysbesked undertecknat av en sak-

kunnig eller,

b) tillverkningssatsen har importerats från ett land med vilket gemenskapen

har ingått avtal som garanterar likvärdig kontroll och tillverkningssatsen åt-

följs av ett intyg som visar att den har genomgått sådan kontroll i detta land.

Allmänna råd till 8 och 9 §§

Gällande avtal mellan gemenskapen och tredje land avseende likvärdig

kontroll av läkemedel återfinns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida (www.ema.europa.eu/ema/).

Kravet på satsfrisläppande i 9 kap. 5 § 1 läkemedelslagen (2015:315)

avser enbart sådan import från tredje land som sker med stöd av tillverk-

ningstillstånd. Kravet omfattar således inte sådan import från tredje land

som sker med stöd av särskilt tillstånd för import av prövningsläkemedel

eller av läkemedel som skall användas för annat ändamål än sjukvård.

Uppgifter som åligger sakkunnig finns beskrivna i Annex 16 till Euro-

peiska kommissionens riktlinjer för god tillverkningssed.

Sakkunnig kan skriftligen delegera sina uppgifter till annan person som

uppfyller kraven i 7 § i dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer