HSLF-FS 2016:75

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516075HSLFS

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till

djur;

beslutade den 20 juni 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 8 § 3, 11 och 12 §§ läke-

medelsförordningen (2015:458) att 1–5 §§ i verkets föreskrifter (LVFS

2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur ska ha följande lydel-

se.

1 §

I dessa föreskrifter anges under vilka förutsättningar veterinärer för sin

yrkesutövning enligt vad som anges i 9 kap. 4 § läkemedelslagen (2015:315)

samt 8 kap. 2 § läkemedelsförordningen (2015:458) får föra in läkemedel för

behandling av djur i Sverige.

Vad gäller narkotiska läkemedel gäller särskilda bestämmelser enligt Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika.

2 §

De uttryck och benämningar som används i läkemedelslagen

(2015:315) och läkemedelsförordningen (2015:458) har samma betydelse i

dessa föreskrifter.

3 §

De läkemedel som införs i Sverige skall vara godkända för försäljning

eller omfattas av tillstånd enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/82/EG

i den medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet i vilken veterinären annars tjänstgör.

För läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur gäl-

ler dessutom att dessa skall ha samma kvalitativa och kvantitativa samman-

sättning i fråga om aktiva substanser som läkemedel som godkänts för försälj-

ning i Sverige. För homeopatiska läkemedel skall de ingående homeopatiska

stammarna ha samma kvalitet och spädningsgrad som homeopatiska läke-

medel som registrerats i Sverige.

4 §

Det urval och den mängd läkemedel som införs får inte överstiga vad

som är nödvändigt för att täcka ett normalt dagsbehov av läkemedel. Veteri-

nären ska förvara medhavda läkemedel i tillverkarens originalförpackningar.

HSLF-FS

2016:75

Utkom från trycket

den 11 juli 2016

HSLF-FS

2016:75

2

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

Utlämnande av jourdos får ske i enlighet med vad som anges i Läkemedels-

verkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av

läkemedel och teknisk sprit.

5 §

Veterinärer som annars tjänstgör i Sverige får vid inresa till Sverige

efter motsvarande tjänstgöring som avses i 9 kap. 4 § läkemedelslagen

(2015:315) återinföra läkemedel som förts ut ur landet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg