HSLF-FS 2016:80

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516080HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 26 juli 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2015:35.

HSLF-FS

2016:80

Utkom från trycket

den 8 augusti 2016

HSLF-FS

2016:80

2

Ämne

Sven

sk

förteckning

Inte

rn

atione

ll

för

tec

kning

An

mär

kning

INN-be

nämnin

g

A

nd

ra van

ligt

re

k

omm

an

d

e

na

mn

Entydigt kemiskt na

mn

Acetyldihydro-

kodein

II

N II

Vissa

be

redningar

N III

Acetylfentanyl

N-fenyl-N-[

1-(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]a

ce

ta

mi

d

I

N

I+IV

Acety

lmetadol

3-acetoxy

-6-dimetyl

amin

o-4,4-

difenylheptan

II

N I

Adinazolam

1-(

6-feny

l-8-kloro-4H

-[1,2,4] triazolo[4,3-a][

1,4]

bensodiazepin-1-

yl)-N

,N

-d

im

etyl

me

ta

nam

in

I–

AH-792

1

3,4-dikloro-N-[

[1-

(dimetylamino)cyklohe

xyl]

m

etyl]b

ensamid

I–

Akry

lfentanyl

N-fenyl-N-[

1-(2-fe

nyletyl)piperidin-4-yl]-2-

pro

penamid

I–

Al

fac

ety

l-

me

ta

dol

α-3-acetoxy-6-

dimetylamino-

4,4-difeny

lhep

tan

II

N

I

2C

-I

4-jodo-2,5-dime

toxif

enetylamin

I

2C-P

2,5-dimetoxi-

4-propylfenetylamin

I

C

P

47,497-C6

5-(

1,1-d

imetylhexyl)-2-((1

R,3S)-3-

hyd

roxicyklohexyl)

-feno

l

I–

HSLF-FS

2016:80

3

Desomorfin

D

ih

ydrodeoxymor

fin

II

N

I+IV

Deso

xi-D2PM

2-(

difenylmety

l)pyrro

lidin

I

Deso

xipipradol

2-b

enshydrylpiperidin

I

3-fluoro

fen-metrazin

3-

F

PM

2-(

3-fluor

ofenyl)-3-metylmorfolin

I

4-fluoro

m

etyl-

fe

nid

at

4F

-M

PH

Metyl-2

-(4-flu

orofenyl)-2-

(piperidin-2-yl)acetat I

Flur

azepam

7-k

loro-1-

[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-f

luorofenyl)-

1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-o

n

IV

P I

V

Klonazolam

6-(

2-kloro

fenyl)-1-mety

l-8-nitro-4

H-

[1,2,4]triazolo[4,3-

a][1,

4]ben

sodi

az

epi

n

I–

Kloniprazepam

1-(

cyklopropylmety

l)-

5-(2-klorofenyl)-7-

nitro

-

1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-2

-on

I–

Kl

onita

ze

n

2-(

p-kloro

bensyl)

-1-die

tyl

am

inoe

tyl-

5-

nitrobensimidazol

II

N I

HSLF-FS

2016:80

4

3-

me

tylf

enta

nyl

N-(3-

m

et

yl-1-

fene

tyl

-4-pip

erid

yl)prop

ionanilid

II

N

I+IV

4-

me

tylm

et

yl-

fe

nid

at

Metyl-2

-(4-metylfeny

l)-2-(

piperidin-2-yl)

acetat

I

Met

ylna

fti

dat

HDMP-28

Metyl-n

aftalen-2-yl(pi

perid

in-2-yl)acetat

I

MPPP

1-metyl-4-

fenyl-4-pip

eridinolpropion

at (ester)

I

N I+IV

MT-45

1-cyklo

hexyl-4-(1,2-dif

enyletyl)piperazin

I

N

I

4-

M

T

A

4-

me

tylt

io-

am

fe

ta

mi

n

α-metyl-4-metyltio

fenetylamin

I

P I

W-18

4-k

loro-N-(1

-[2-(4-nitrofenyl) etyl]

piperidin-2-

yliden) bensensulfonamid

I–

Zapizolam

8-k

loro-6-

(2-klor

ofenyl)-4H-pyrido[2,3-

f][

1,2,4]tr

iazolo[

4,3-a][1,4]diazepin

I–

Zipeprol

α-(

α-

m

etoxib

ensyl)-

4-(

β-metoxifenetyl)-1-

piperazinetanol

IV

P I

I

HSLF-FS

2016:80

5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 augusti 2016.

Läkemedelsverket

MARIE GÅRDMARK

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer