HSLF-FS 2016:81

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516081HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 5 augusti 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2016:80.

HSLF-FS

2016:81

Utkom från trycket

den 12 augusti 2016

HSLF-FS

2016:81

2

Ämne

Sven

sk

förteckning

In

te

rn

atione

ll

för

tec

kning

An

märkn

ing

INN-benäm

n

ing

A

ndra vanligt

förekomma

nde

namn

Entydigt ke

misk

t

namn

Hydromorfon

D

ih

ydromor

finon

II

N I

3-hydroxifen

aze-

pam

7-b

romo-3

-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1

,3-dihyd-

ro-

2

H-

1,4-b

ensodiazepin-

2

-on

IV

-

Hydroxipetidin

4

-m-hydro

x

ifenyl-1

-metylpiperidin-4

-karbo

xyl-

syra

ety

lest

er

II

N I

C30-NBOMe

2

-(

4-kloro

-2,5-

dime

toxifen

y

l)-N-(3,4,5-trime-

toxibensyl)etan

ami

I-

Nifoxip

am

3-hydroxidesmety

l-

fl

unit

raz

epa

m

5-(

2

-fluor

ofenyl)-3-hyd

roxi-7-

n

itr

o-1,3

-dihydr

o-

2H-1,4-bensodiazepin-2-o

n

IV

-

Nikoko

din

6

-n

ikotinylko

dein

III

N II

Vissa berednin

g

ar

N III

Tetrazepam

7-k

loro-5-

(1-cyk

lohexen-1

-yl)-1,3-dihydro-1-

metyl-2H-1,4-benso

diazep

in-2-on

IV

P I

V

Tiletamin

2-(

etylamino)-

2-(tiofen-

2-yl)cyklo

hexan-1-on

IV

-

Ti

li

din

)-e

tyl-t

ran

s-2

-(dimetylamino)

-1-fenyl-3-

cyklohexen-1-karboxylat

II

N I

HSLF-FS

2016:81

3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 september 2016.

Läkemedelsverket

PERNILLA ROSENGREN JOHANSSON

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer