HSLF-FS 2016:98

Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud

HSLF-FS

2016:98

Utkom från trycket

den 18 januari 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-12-38

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om statsbidrag till verksamhet med personligt

ombud;

beslutade den 20 december 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 16 § förordningen

(2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet

med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsned-

sättningar.

Inledande bestämmelse

1 § I dessa föreskrifter ges kompletterande bestämmelser till för-

ordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver

verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska

funktionsnedsättningar.

Ansökan om statsbidrag

2 § En kommuns ansökan om statsbidrag till verksamhet med per-

sonligt ombud ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 mars

samma år som länsstyrelsen fördelar bidraget (bidragsåret).

Fördelning av statsbidrag

3 § Länsstyrelsen ska fördela statsbidraget med utgångspunkt från

antalet årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud.

Fördelningen av statsbidraget för en deltidsanställning ska vara

proportionerlig i förhållande till en heltidsanställning.

4 § Av länsstyrelsens beslut om fördelning av statsbidraget ska det

framgå hur många årsanställningar på heltid eller deltid som person-

ligt ombud som respektive kommun har beviljats statsbidrag för.

5 § Socialstyrelsen beslutar om hur stort statsbidrag en årsanställ-

ning på heltid som personligt ombud motsvarar.

HSLF-FS

2016:98

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2017.

2. Författningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för

bidragsåret 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Johan Beije