HSLF-FS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517001HSLFS

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 10 januari 2017.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2016:81.

HSLF-FS

2017:1

Utkom från trycket

den 16 januari 2017

HSLF-FS

2017:1

2

Ämne

Svensk

förteckning

Internat

ionell

förtecknin

g

Anm

ä

rkni

ng

INN-benämning

A

n

d

ra vanligt

förekommande

namn

Entydigt kemi

skt namn

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Acetylmetadol

3-acetoxy-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan

II

N I

4-AcO-DMT

4

-acetoxi-N,N

-dimetyltryptamin

I

Ad

inazolam

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]

bensodiazepin-1-yl)-N,

N-dimetylmetanamin

I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Alfaprodin

α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin

II

N I

α-PVP

Alfa-pyrrolidino-

vale

rofenon

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on

I

P II

4F-alfa-PVP

1-(4-fluorofenyl)-2-

(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

I

HSLF-FS

2017:1

3

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Dimenox

ad

ol

2-dimetylaminoetyl-1-etoxy-1,1-difenylacetat

II

N I

4,4’-d

imetylamino-

rex

Para-metyl-4-

met

y

lam

inor

ex

4,4’-DMAR

2-amino-4-metyl-5-(4-m

etylfenyl)-2-oxazolin

I

P II

Dimetyltiambuten

3-dimetylami

no-1,1-di(2'-tienyl)-1-buten

II

N I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Fenampromid

N

-(1-metyl-2-piperidinoetyl)propion-anilid

II

N I

Fenazepam

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-klorofenyl)-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

IV

P IV

Fenazocin

2'-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl-6,7-benso

m

orfan

II

N 1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Flunitrazepam

5-(o-fluorofenyl

)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro

-

2H-1,4-bensodiazepin-2-on

II

P III

Flunitrazolam

6-(2-fluorofe

nyl)-1-metyl-8-nitro-4H-

[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin

I

4-fluoramfetamin

I

HSLF-FS

2017:1

4

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Folkodin

M

orfolinyletylmorfin

III

N II

Vissa bered-

ningar N III

Furanylfentanyl

Fu-F

N-

fenyl-

N

-[

1-(2-

fenyletyl)pi

p

eri

d

in-4-

y

l]f

u

ran-

2-karboxamid

I

Furetidin

1

-(2-tetrahydrofurfu

ryloxyetyl)-4-fenylpiperidin-

4-karboxylsyraetylester

II

N I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Ibogain

I

Iso

butyrfentanyl

N-fe

nyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-

metylpropanamid

I

Isometadon

6-dimetylamino-5-

metyl-4,4-difenyl-3-hexanon

II

N I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Metopon

5-metyldihydromorfinon

II

N I

Metoxetamin

MXE

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon

I

P II

3-metoximetkatinon

1-(3-metoxife

nyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

HSLF-FS

2017:1

5

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

Myrof

in

M

yr

istyl

b

ensylm

or

fi

n

II

N

I

N-desmetylflunitra-

zepam

5-(2-fluorofenyl)-1,3-

dihydro-7-nitro-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

I–

N-etylbufedron

2

-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on

I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

p-Me

P

P

P

1

-(4-metylfenyl)-2-(py

rrolidin-1-yl)propan-1-on

I

PMMA

4-MMA

Para-metoximet-

amfetamin

4-metoxi-N-metylamfetamin

I

P I

Prazepam

7

-kloro-1-(cyklopropyl

metyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-

2H-1,4-bensodiazepin-2-on

IV

P I

V

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– –

HSLF-FS

2017:1

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 januari 2017.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2017

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer